Rådmannens forslag 4.20.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Kapasitet avlastningstjenester

Kapasiteten i den kommunale avlastningstjenesten har vært presset i en periode, men er nå bedre som følge av at mange brukere har fått leilighet i nye bofellesskap. Som en følge av den økonomiske situasjonen foreslår rådmannen å avvikle fem plasser for døgnavlastning samt en kriseplass ved virksomheten. Alle som fyller vilkårene for døgnavlastning vil fortsatt få tilbud, men avlastningstilbudet blir mindre fleksibelt. Avviklingen vil medføre færre avlastningsdøgn til fordeling, og mindre avlastning for nye brukere. Fordelingen av døgn i henhold til vedtak vil i større grad måtte styres av ledig kapasitet på ukedagene. Fritt brukervalg vil kunne få betydning for den samlede kapasiteten, avhengig av hvor mange som velger privat leverandør.

Samtidig med at kapasiteten for døgnavlastning reduseres må kommunen planlegge ulike permanente botilbud og avlastningstiltak, for å møte den forventede økningen i denne brukergruppen i årene som kommer. Hvis familiene må vente lenge på at bruker får egen bolig, øker behovet for avlastning og akutte kriseløsninger.

Barnebolig

En ny barnebolig er under planlegging for ferdigstillelse i løpet av 2016. Denne boligen vil bli tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd. Muligheten for å etablere skjermede omgivelser med få brukere og et begrenset antall ansatte, er avgjørende for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Når den nye barneboligen åpnes, vil kapasiteten i barneboligen samlet øke med seks plasser.

Dagtilbud

I plan for tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning er det en målsetting at alle skal ha mulighet til et meningsfylt arbeids– og aktivitetstilbud utenfor hjemmet.

Prognosen for behov for dag- og aktivitetstilbud tilsier at det bør etableres et nytt dagsenter med 15 plasser i planperioden. Dette vil kunne gi alle nye brukere som er ferdig med videregående skole og bor hjemme hos foreldrene en dagsenterplass, og flere av beboerne i bofellesskap et aktivitetstilbud utenfor boligen.

Kompetansebehov

Flere barn med utfordrende atferd har vedtak om bruk av tvang og makt etter § 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Bydekkende veiledningsteam skal veilede ansatte som arbeider med brukere med utviklingshemning som har særlig utfordrende atferd. Veiledningsteamet gir kompetanseheving i blant annet profesjonelt miljøarbeid, terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) og bruk av tvang og makt. Teamet har en viktig rolle i arbeidet med å opprettholde og utvikle veiledning og kompetanse. En egen kompetanseplan for dette tjenesteområdet vil bli utarbeidet.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:49.