Rådmannens forslag 4.21 Nav-kontorene

4.21.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger har fire Nav-kontorer som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet. På vegne av kommunen forvalter Nav-kontorene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, midlertidig husvære, generell rådgivning og veiledning, økonomisk rådgiving og individuell plan med hovedfokus på arbeid og aktivitet. I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til Arbeids- og velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal få samordnet hjelp på Nav-kontorene.

Økonomi for NAV-kontorene 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014196 929196 929196 929196 929
Endringer:
149Sosialhjelp20 00020 00020 00020 000
150Redusere bemanningen0-1 400-1 400-1 400
151Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Interne budsjettkorrigeringer1 0001 0001 0001 000
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018217 729216 329216 329216 329
Tabell 4.19 Økonomi for NAV-kontorene 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.21.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Redusere kostnadsveksten

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp har økt betydelig de siste to årene, og økningen i utbetaling har vært høyere enn økningen i antall mottakere. Stavanger har gjennom det siste tiåret hatt en betydelig befolkningsvekst, men har ikke hatt en tilsvarende vekst i antall sosialhjelps-mottakere. I 2003 var 3,4 prosent av befolkningen sosialhjelpsmottakere, mens tilsvarende tall for 2013 var 2,5 prosent. I årene fremover må det forventes at antall innbyggere som har behov for sosialhjelp, vil stige i takt med en økende befolkning. Vedvarende høye boligpriser bidrar også til at noen lavinntektsgrupper over tid har behov for supplerende sosialhjelp ved siden av annen inntekt for å dekke sine boutgifter. For å redusere kostnadsveksten må Nav-kontorene prioritere å få personer med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold ut i arbeid, eller over på andre permanente stønadsordninger. Nav-kontorene må utarbeide tiltaksplaner som konkretiserer hvilke tiltak som videreføres og/eller iverksettes for å oppnå resultatmålene. Rådmannen vil også i 2015 (som i 2014) utarbeide et oppdragsbrev til Nav-kontorene med konkrete utfordringsområder med tilhørende resultatmål.

Helseavklaring for langtidsmottakere av sosialhjelp

Mange langtidsmottakere har sammensatte somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte utfordringer. Nav-kontorene må identifisere aktuelle brukere og foreta helseavklaring i samarbeid med bruker, kommune- og spesialisthelsetjenesten. Helseavklaring vil kunne avklare eventuelle rettigheter etter folketrygdloven og gi en alternativ inntektssikring, i tillegg til nødvendig helsehjelp.

Redusert bruk av midlertidig bolig

Et økende antall bostedsløse har de siste årene ført til økt bruk av midlertidig bolig. Denne trenden er snudd i 2014. Nav-kontorene må også i 2015 tilby tett oppfølging til de som er bostedsløse, i samarbeid med helse- og sosialkontorene. Arbeid med familier i midlertidig bolig skal prioriteres. De som fyller vilkårene for kommunal bolig skal prioriteres ved tildeling av ledige familieboliger.

Kvalifiseringsprogrammet

Nav-kontorene må arbeide kontinuerlig med å vurdere hvem som fyller kriteriene for å delta i kvalifiseringsprogrammet og motivere disse for deltakelse. Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak med tett oppfølging for langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet er at antall deltakere økes ytterligere. Noen brukere kommer ikke i arbeid etter gjennomført kvalifiseringsprogram og har heller ikke rett på statlige ytelser. For å unngå «tilbakeføring» til økonomisk sosialhjelp må Nav-kontorene vurdere alternative løsninger for den enkelte etter avsluttet kvalifiseringsprogram.

Aktivitetsplikt

Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått en lovendring i sosialtjenestelovens § 20 som innebærer at kommunen får plikt til å sette vilkår om arbeidsrettet aktivitet for sosialhjelps-mottakere, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Lovendringen er foreslått iverksatt fra 1.1.2015. Dersom forslaget vedtas, må det etableres kommunale aktivitetstilbud med tilstrekkelig kapasitet, tilsvarende tiltaket START i Arbeidstreningsseksjonen, slik at aktuelle brukere kommer i gang med egnede aktiviteter innen rimelig tid.

Barn i vanskeligstilte familier

Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Alle barn mellom 6 og 18 år fra økonomisk vanskeligstilte familier skal få økonomisk støtte for å delta i minst en fritidsaktivitet. Nav-kontorene må foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon. Der det er behov for særskilt oppfølging må Nav-kontorene sørge for at dette iverksettes.

Stavanger kommune fikk i 2014 tilskudd fra de statlige fattigdomsmidlene til 1,5 årsverk fordelt på to Nav-kontorer for å delta i prosjektet Eg vil Lære. Målsettingen er at barn som lever i familier med lav inntekt skal oppnå resultater i skolen i tråd med sitt evnenivå. Foreldre og barn skal få tilbud om systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem og skole. Prosjektet videreføres i 2015 under forutsetning av videre statlig finansiering.

Forsterket innsats rettet mot ungdom mellom 18–25 år

Stavanger kommune og Nav Rogaland viderefører ungdomssatsning Alarmen går! som ble iverksatt i 2012. Målsettingen er at arbeidsledig ungdom som kontakter Nav-kontoret skal være i arbeid, opplæring eller annen aktivitet, eventuelt avklart mot andre relevante tiltak, i løpet av maksimum tre måneder. De følges tett opp, og det stilles vilkår om deltakelse i jobbklubb/jobbverksted, aktiv jobbsøking eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp.

Ny GIV utviklingsprosjekt

Stavanger kommune fikk i 2013 og 2014 tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til to årsverk knyttet til et utviklingsforsøk med Nav-veiledere i videregående skole. Målet er å redusere frafall i videregående skole ved å styrke den sosialfaglige veiledningen til elevene. Prosjektet drives i samarbeid med Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Godalen videregående skole. To sosialfaglige veiledere tilbyr tilrettelagte sosiale tjenester på Godalen videregående i samarbeid med Nav-kontorene og det øvrige kommunale hjelpeapparatet. Utviklingsarbeidet videreføres i 2015 under forutsetning av videre statlig finansiering.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:51.