Rådmannens forslag 4.21.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger har fire Nav-kontorer som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet. På vegne av kommunen forvalter Nav-kontorene økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, midlertidig husvære, generell rådgivning og veiledning, økonomisk rådgiving og individuell plan med hovedfokus på arbeid og aktivitet. I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til Arbeids- og velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal få samordnet hjelp på Nav-kontorene.

Økonomi for NAV-kontorene 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014196 929196 929196 929196 929
Endringer:
149Sosialhjelp20 00020 00020 00020 000
150Redusere bemanningen0-1 400-1 400-1 400
151Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Interne budsjettkorrigeringer1 0001 0001 0001 000
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018217 729216 329216 329216 329
Tabell 4.19 Økonomi for NAV-kontorene 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:20.