Rådmannens forslag 4.22 Arbeidstreningsseksjonen

4.22.1 Tjenestebeskrivelse

Arbeidstreningsseksjonen tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer med behov for tett oppfølging, kvalifisering og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid. Deltakerne mottar økonomiske ytelser fra Nav-kontorene. Virksomheten har tilbud om jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpssøkere, tiltak i oppstartfasen til kvalifiseringsprogrammet og avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere. Det tilbys arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og langtidsmottakere av sosialhjelp med behov for spesiell tilrettelegging. I tillegg gis det tilbud om tett individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i kommunale/private tiltaksplasser, på oppdrag fra Nav-kontorene. Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det gis også tilbud til brukere som mottar sosialhjelp eller statlige ytelser. Arbeidstreningsseksjonen drifter i tillegg Praksisplasser for funksjonshemmede, et arbeidsrettet tiltak der målgruppen er uføretrygdet med en fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Økonomi for Arbeidstreningsseksjonen 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201412 26912 26912 26912 269
Endringer:
181Redusere aktiviteten-450-450-450-450
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201811 81911 81911 81911 819
Tabell 4.20 Økonomi for Arbeidstreningsseksjonen 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.22.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Individuell tilpasning av tiltakene

Antall deltakere i Arbeidstreningsseksjonen har økt kraftig de siste årene. I planperioden skal det arbeides med å videreutvikle innhold og struktur i tiltakene slik at disse tilpasses brukergruppens behov, samtidig som kapasiteten i tiltakene utnyttes maksimalt. Noen brukere har så store utfordringer at de etter å ha gjennomført kvalifiseringsprogram i Arbeidstreningsseksjonen fortsatt står uten arbeid. De har heller ikke rett på uføretrygd eller andre statlige ytelser. Arbeidstreningsseksjonen og Nav-kontorene må samarbeide tett i hvert enkelt tilfelle for å finne løsninger for den enkelte etter avsluttet kvalifiseringsprogram.

START

START er et lavterskel arbeidstreningstiltak for brukere som er i oppstartfasen av kvalifiseringsprogrammet. Det benyttes også som avklaringstiltak for sosialhjelpsmottakere, når det er uklart hva slags bistand de har behov for. Oppmøte i START stilles da som vilkår for å motta sosialhjelp. Plassene i START fordeles mellom deltakerne, slik at kapasiteten utnyttes maksimalt. Dersom forslaget om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere vedtas av Stortinget vil det være behov for en betydelig kapasitetsøkning i START.

Jobbverksted

Jobbverksted er et fire ukers kurs med ulike jobbsøkeraktiviteter for unge sosialhjelpsmottakere. I 2014 ble tilbudet utvidet for deltakere som ikke har nådd målsetting om jobb etter første kursperiode, slik at de kan fortsette i Arbeidstreningsseksjonen til de er i gang med arbeid, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak. Ordningen videreføres i 2015.

Samarbeid med Nav-kontorene

Samarbeidet mellom Arbeidstreningsseksjonen og Nav-kontorene er avgjørende for at virksomheten skal kunne bidra med å få deltakerne i arbeid. Virksomheten vil i planperioden ha oppmerksomhet på å opprettholde og videreutvikle gode samarbeidsrutiner med Nav.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

I planperioden skal det arbeides for å få flere av deltakere i PFF-ordningen over på stønadsordningen «Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær Virksomhet» (VTAO) fra Nav. Gjennom dette frigjøres plasser i PFF-ordningen for nye deltakere.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:56.