Rådmannens forslag 4.24 Krisesenteret

4.24.1 Tjenestebeskrivelse

Krisesenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Virksomheten gir også tilbud til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Stavanger kommune er vertskommune for senteret som driftes i samarbeid med 17 andre kommuner i Sør-Rogaland. Tilbudet omfatter råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler, et trygt midlertidig bosted når dette er nødvendig, bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted, foreldreveiledning og formidling av kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet.

Økonomi for Krisesenteret i Stavanger 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201410 89210 89210 89210 892
Endringer:
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene300300300300
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201811 19211 19211 19211 192
Tabell 4.22 Økonomi for Krisesenteret i Stavanger 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.24.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Nye lokaler

Krisesenteret flyttet inn i nye lokaler i august 2014. Standarden og utformingen av bygget innebærer en kvalitetsmessig heving av tilbudet til beboerne. Etter innflytting er kun tilbudet til menn lokalisert utenfor hovedbygget. Det forventes at samlokalisering av tjenestetilbudet til kvinner og barn vil øke kapasiteten, gi større fleksibilitet og en bedre utnyttelse av personalresurssene i virksomheten. Stabilisering av ny driftssituasjon vil være en prioritert oppgave inn i 2015.

Økt pågang til Krisesenteret

Pågangen til Krisesenteret har økt betydelig siden kommunen overtok driftsansvaret i 2010. Senteret er forpliktet til å ta imot alle som henvender seg, såfremt de er i målgruppen. Håndtering av den økte pågangen er en kontinuerlig utfordring for Krisesenteret og har gjort at det har vært nødvendig å redusere maksimal oppholdstid fra tre måneder, som var normen i 2010, til seks uker fra 2014. Endringen er gjort i forståelse med samarbeidskommunene.

Sikkerhet for beboere og personale

Sikkerhet for beboere og personale prioriteres høyt. Nye lokaler gjør det nødvendig med nye rutiner for å ivareta sikkerheten til personalet ved senteret. I planperioden vil det bli arbeidet med å utvikle verktøy for kartlegging og kategorisering av risiko knyttet til den enkelte beboer. Krisesenteret har et tett samarbeid med politiet, som vil bistå med råd og veiledning innenfor dette arbeidet.

Brukere med rusproblematikk

Krisesenteret skal utarbeide nye rutiner som sikrer at brukere med rusproblematikk får nødvendig beskyttelse, samtidig som øvrige beboere og deres barn skjermes mot ruspåvirkede personer. Det nye bygget er tilrettelagt for å kunne gi brukere med rusproblematikk et forsvarlig tilbud.

Oppfølging av barn og unge

Arbeidet for å bedre tilbudet til barn og unge tilpasses i nye lokaler og videreføres i planperioden. En fireårig handlingsplan ble iverksatt i 2012. Aktuelle tiltak er aktivitetsgrupper, oppfølging av samvær med foreldre, foreldreveiledning og kulturaktiviteter for barn.

Kompetanseutvikling for personalet

Det skal i planperioden arbeides med kompetanseheving i personalgruppen. Flere ansatte er i gang med videreutdanning innen voldsatferd og traumebevissthet.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:57.