Rådmannens forslag 4.25 Stavanger legevakt

4.25.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger legevakt skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til en får time hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Legevakten er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Det er en virksomhet med varierende grad av aktivitet gjennom året og gjennom døgnet. Dette krever en robust bemanning og organisering, og samtidig en smidighet til å håndtere endringer.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak, kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Økonomi for Stavanger legevakt 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201433 12533 12533 12533 125
Endringer:
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret-500-500-500-500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt -2 400-2 400-2 400-2 400
186Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201830 02530 02530 02530 025
Tabell 4.23 Økonomi for Stavanger legevakt 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

4.25.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Nasjonalt nødnett

Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Det nye nødnettet er i ferd med å erstatte helseradionettet, og alle kommuner er pålagt å knytte seg til dette. Nødnettet skal bygges ut i hele landet og skal ferdigstilles i løpet av 2015. Bruk av nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Stavanger kommune ved legevakten skal installere og ta systemet i bruk i løpet av 2015. Installasjonen vil kreve noe ombygging ved legevakten, både til det tekniske utstyret og arbeidsstasjoner for operatørene. Utstyr og installasjon finansieres av statlige midler, men opplæring av personell og drift vil medføre økte kostnader for kommunen.

Legevakten er også i ferd med å utarbeide nødnettsamarbeid med omkringliggende kommuner, og Stavanger vil her fungere som vertskommune.

Ny akuttmedisinforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet sendte våren 2014 ut forslag til ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dette innebærer blant annet regulering av kompetansekrav for legevaktpersonell, samt svartid for legevaktsentraler.

Stavanger kommune har allerede iverksatt fast opplæring av nyansatte, og etablert et tilbud om samhandlingstrening med ambulansetjenesten. En endring i dagens krav kan likevel medføre økt behov for opplæring og bemanning og vil dermed ha økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:58.