Rådmannens forslag 4.25.1 Tjenestebeskrivelse

Stavanger legevakt skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til en får time hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Legevakten er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Det er en virksomhet med varierende grad av aktivitet gjennom året og gjennom døgnet. Dette krever en robust bemanning og organisering, og samtidig en smidighet til å håndtere endringer.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak, kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Økonomi for Stavanger legevakt 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201433 12533 12533 12533 125
Endringer:
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret-500-500-500-500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt -2 400-2 400-2 400-2 400
186Effektiviseringskrav-200-200-200-200
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201830 02530 02530 02530 025
Tabell 4.23 Økonomi for Stavanger legevakt 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:22.