Rådmannens forslag 4.4.1 Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring. Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Nyankomne elever med minoritetsbakgrunn har rett på særskilt språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1–4. trinn og for funksjonshemmede elever opp til 16 år.

Økonomi for Skole og SFO 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20141 340 5421 340 5421 340 5421 340 542
Endringer:
105Elevtallsvekst grunnskole3 6003 6003 6003 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold-850-1 500-1 500-1 500
107Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO-3 000-3 000-3 000-3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy700700700700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger30030000
110Øke prisene i skolefritidsordningen-10 400-15 100-15 100-15 100
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake-1 000-1 000-1 000-1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger-1 200-1 200-1 200-1 200
113Rammereduksjon - skole-47 100-67 100-67 100-67 100
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning-3 800-3 800-3 800-3 800
115Redusert tilbud av kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv.-3 000-3 000-3 000-3 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet-600-1 400-1 400-1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon -300-300-300-300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd -250-250-250-250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme-9 250-10 750-10 750-10 750
120Redusere utgifter til brukerundersøkelser-200-200-200-200
121Rammereduksjon Lenden-3 000-3 000-3 000-3 000
122Effektiviseringskrav-5 500-5 500-5 500-5 500
Interne budsjettkorrigeringer25252525
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20181 255 7171 228 0671 227 7671 227 767
Tabell 4.3 Økonomi for Skole og SFO 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 08:31.