Rådmannens forslag 4.5.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme

Kulturskolen har de siste to årene hatt ansvar for gjennomføring av kulturskoletimen, en statlig støttet ordning der elever har fått et kulturskoletilbud etter skoletid. Den statlige støtten til kulturskoletimen er ikke videreført i statsbudsjettet for 2014, og ordningen blir derfor avviklet fra og med skoleåret 2014–2015.

Siden 2012 har Kulturskolen årlig produsert en stor, flerkulturell forestilling under tittelen Fargespill. Tilbudet vil ikke bli videreført i sin nåværende form i kommende planperiode.

Ny kvalitetsplan

Å bestemme innhold og omfang av tilbudet i den enkelte kulturskole ligger innenfor kommunens handlefrihet. Bystyret har vedtatt plan for Stavanger kulturskole. Med utgangspunkt i denne er det nå utarbeidet en egen kvalitetsplan for kulturskolen. Kvalitetsplanen sier noe om hvilket innhold og hvilken kvalitet elevene kan forvente at tilbudet skal ha. Planen skal tas i bruk fra 2015.

Økning i antall elever og utvikling av kulturskoletilbudet i bydelene

I følge planen for Stavanger kulturskole skal antallet elevplasser ved skolen trappes opp til 4600 i 2022. Da vil 30 prosent av grunnskoleelevene ha et tilbud om opplæring i kulturskolen.

For å kunne øke antall elevplasser, må kulturskolen gi en større del av undervisningen i bydelene. Det vil arbeides for at kulturskolen får tilgang til egnede lokaler i bydelene. I forbindelse med rehabilitering og nybygg innenfor skoleområdet skal det avklares hvilke behov kulturskolen har i bydelen.

Kortkurs

Kulturskolen har utviklet et opplegg med kurs av kortere varighet for å kunne gi tilbud til elever på venteliste. Tilbudet vil bli utvidet i kommende periode.

Denne siden ble sist oppdatert 20. October 2014, 15:09.