Rådmannens forslag 4.6.1 Tjenestebeskrivelse

Johannes læringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn og voksne), og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Det er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel. Hovedoppgaven er å gi opplæring i språk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Senteret gir også et pedagogisk tilbud til personer med særskilte behov, og samarbeider tett med barnehager, skoler, kulturinstitusjoner og næringsliv for å realisere senteret sine mål.

Økonomi for Johannes læringssenter 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014100 326100 326100 326100 326
Endringer:
123Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 304 8006 1006 1006 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå4 5004 5004 5004 500
125Rammereduksjon Johannes læringssenter-2 500-2 500-2 500-2 500
126Effektiviseringskrav-500-500-500-500
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018106 626107 926107 926107 926
Tabell 4.5 Økonomi for Johannes Læringssenter 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 17:05.