Rådmannens forslag 4.6.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og tilpasning til redusert ramme

Johannes læringssenter har i løpet av 2014 tilpasset aktiviteten til reduserte inntekter. Disse omstillingene skal være tilstrekkelige for å tilpasse senterets aktivitet til reduserte rammer i kommende planperiode.

Utvidelse, nybygg og ombygging

Tilbudene innen norskopplæring, introduksjonsprogram og synspedagogikk vil flytte inn i nytt bygg sommeren 2015. Samtidig skal barnehagen på Johannes læringssenter utvides, og innføringstilbudet for ungdomstrinnet flyttes til Johannes læringssenter fra St. Svithun skole. I denne forbindelse må uteområdet og lokalene i Haugesundsgata 27 rehabiliteres og bygges om. Det arbeides grundig med forberedelse og planlegging av flytteprosessen for å sikre god framtidig bruk og utnyttelse av bygninger og uteområde.

Veiledningskorpsene for barnehage og grunnskole

Antall barn i kommunen med annet morsmål enn norsk øker. Tiltak som styrker barnehagenes og skolenes mulighet til å legge til rette for et større språklig og kulturelt mangfold vil bli prioritert. Det er opprettet et lavterskel veiledningstilbud med base på Johannes læringssenter, som tilbyr barnehager og skoler råd, kurs og opplæring i hvordan de kan styrke barnas norskkompetanse, og tilpasse opplæringen til elever med annet morsmål enn norsk. Å skape gode overganger for barna fra barnehage til skole vektlegges. Tiltaket med et eget veilederkorps på feltet skal evalueres i løpet av 2015.

Norskkurs for ansatte i kommunen

Norsk er arbeidsspråk i Stavanger kommune, og norskferdighetene skal være tilstrekkelige til at ansatte kan utføre oppgavene knyttet til stillingen selvstendig. Norskferdigheter er en viktig kompetanse på lik linje med annen fagkunnskap. Ved rekruttering til stillinger i Stavanger kommune stilles det fra mai 2014 grunnleggende krav til norskferdigheter. For å heve norskkompetansen i kommunens virksomheter innenfor levekårsområdet, skal Johannes læringssenter i 2015 tilby kurs til ansatte med annet morsmål enn norsk. Målet er at allerede ansatte skal innfri samme språkkrav som nyansatte.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:32.