Rådmannens forslag 4.7.1 Tjenestebeskrivelse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har ansvar for å utrede og ta standpunkt til om barn, unge og voksne har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. I tillegg til å gi sakkyndige råd og veiledning i enkeltsaker, bistår tjenesten barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og tilbyr kurs, veiledning og nettverkssamarbeid. PPT har også ansvar for å gi logopedisk behandling til barn og unge i alderen 0–16 år. En tverrfaglig tjeneste skal sikre at barn og unge blir ivaretatt ut fra et helhetlig perspektiv.

Økonomi for PPT 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201439 47339 47339 47339 473
Endringer:
131Rammereduksjon PPT-2 400-2 400-2 400-2 400
132Effektiviseringskrav-150-150-150-150
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201836 92336 92336 92336 923
Tabell 4.6 Økonomi for PPT 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 17:36.