Rådmannens forslag 4.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

4.8.1 Tjenestebeskrivelse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider etter helsefremmende og forebyggende strategier og har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029. Basistilbudet gis til gravide og hele barnebefolkningen 0-16 år og deres foreldre. Dette utføres i jordmortjenesten og gjennom tilbudet i helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I tillegg gir Helsestasjonens familiesenter og psykologtjenesten et utvidet oppfølgingstilbud. Målet med tilbudene er å bedre forutsetningene for god helse og fremme trivsel, samt mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Økonomi for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2015-20182015201520162017
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 201464 04864 04864 04864 048
Endringer:
138Legetjeneste, reduksjon -500-500-500-500
139Hero, avvikling -1 100-1 100-1 100-1 100
140Effektiviseringskrav-250-250-250-250
Korrigert netto budsjettrammer 2015-201862 19862 19862 19862 198
Tabell 4.7 Økonomi for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

 

 

4.8.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats

Nye faglige retningslinjer for barselomsorgen pålegger kommunehelsetjenesten et økt ansvar, og flere oppgaver, når det gjelder oppfølging av barselkvinner og det nyfødte barn. Blant annet skal kvinnen tilbys hjembesøk av jordmor dagen etter utreise fra barselavdelingen, og hjembesøk av helsesøster innen 10. dag. Under forutsetning av statlige midler vil det bli startet et prøveprosjekt ved en av helsestasjonene med tilbud om tidlig hjembesøk av jordmor. Konsultasjoner uten timeavtale for barselkvinner med nyfødte barn vil bli opprettholdt. Tilbud om hjembesøk i forbindelse med fødsel vil bli styrket. Målet er at 85 prosent av barselkvinnene skal få besøk hjemme etter fødsel.

Psykologtjenesten har registrert en økning av henvisninger av gravide og barselkvinner med psykiske vansker. For å hjelpe disse kvinnene vil rådmannen vurdere å opprette et gruppetilbud.

Tilbudet til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer vil bli forsterket med en 50 % statlig finansiert prosjektstilling øremerket foreldreveiledning På hjemmebane.

Foreldreveiledning som gruppetilbud blir videreført med:

  • De utrolige årene, Senk stresset i familien, ICDP foreldreveiledning til familier fra andre kulturer og Fortsatt foreldre
  • Barn som pårørende
  • Sorggrupper for barn
  • Nettverksgruppe for foreldre med for tidlig fødte barn

Virksomheten er også en del av samarbeidsprosjektet Rett hjelp tidlig.

Kosthold og ernæring

Strategiplan Sunn mat i Stavanger blir lagt til grunn for arbeidet med systematisk kostholdsveiledning. Forskning viser at sosioøkonomiske forhold har stor innvirkning på kostholdsvaner. For å nå alle grupper blir ulike virkemidler brukt:

  • Nye informasjonsbrosjyrer om kosthold og ernæring på internett
  • MI (motiverende samtaler)
  • SOMAH (Samtaler om Mat på Helsestasjonen) i samtaler med foreldre som ikke snakker norsk, under forutsetning av tilstrekkelig midler til innkjøp av Ipad’er til ansatte

Videre styrking av skolehelsetjenesten

Rådmannen vil foreslå at styrkingen av skolehelsetjenesten blir videreført under forutsetning av at kommunen får tilført statlige midler. Skolene som har fått økte ressurser har hatt positive erfaringer med ulike tiltak for å styrke elevenes mestringskompetanse. Tilbud som blir videreført er psykologisk førstehjelp, stressmestring, jentegruppe og grupper for barn med to adresser.

Når det gjelder skolefravær, har økt tilstedeværelse av helsesøster bidratt til bedre individuell oppfølging.

Samarbeid med fastlegene

Tiltak for å styrke samarbeidet med fastlegene, blant annet gjennom nye rutiner for å informere fastlegen når barn og unge blir henvist til psykologtjenesten, vil fortsette. Rutiner for samarbeid og oppgavefordeling mellom helsestasjonslegen og fastlegen vil bli ferdigstilt i løpet av 2015.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 18:35.