Rådmannens forslag 5.1 Innledning

Befolkningsutviklingen påvirker, og blir påvirket, av byutviklingen. Folkeveksten i kommunen var på 1,2 % i 2013. Denne veksten er på samme nivå som de to foregående årene samt perioden 2002-2004, og lavere enn i perioden 2006–2010. Også i 2013 hadde Stavanger et høyt innenlands flyttetap. Det var i stor grad barnefamilier som flyttet ut. Innvandringen var samtidig høy slik at nettoinnflyttingen var betydelig. Stavanger kommune påvirker bosettingsmønsteret ved å tilrettelegge for boliger og arbeidsplasser. Dette påvirker også befolkningssammensetningen og transportmønsteret i kommunen.

Håndtering av befolkningsveksten, boligpolitikk, transportplanlegging og tilrettelegging for næringslivet er oppgaver som kommunene på Nord-Jæren samarbeider om. Kommunene definerer samarbeidsoppgaver i sine kommunale planstrategier, og i 2015 starter arbeidet med å revidere strategiene. Kommunene må drøfte utfordringene som storbyområdet står ovenfor og hvilke store plan- og utredningsoppgaver vi skal prioritere.

Planoppgavene er ressurskrevende, enten de løses av private, av kommunen eller i regionalt fellesskap på Nord-Jæren. Arbeidet med disse oppgavene har som kjennetegn at de har betydelige dokumentasjons- og prosesskrav, kompliserte eierstrukturer og mange interessenter. I et tettbygd byområde må verdien i enkeltprosjekter veies opp mot hensynet til omgivelsene og større sammenhenger i byområdet. Stavanger kommune må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å behandle søknader og private planforslag, å utarbeide egne planer og analyser, og å delta i interkommunale, regionale og nasjonale planarbeider.

I 2014 fikk Kultur og byutvikling ekstra ressurser for å styrke plankapasiteten. Ressursene gikk til bemanning, verktøy og innkjøp av enkelte konsulenttjenester. Innsparings- og omstillingskrav i kommende perioden fører til at disse ressursene blir redusert. Produksjonsmålene for 2015 må stå i forhold til ressursene og oppgavene må prioriteres innenfor stramme økonomiske rammer.

Kommuneplan og andre store utredninger

Stavanger kommune samarbeider med nabokommuner om felles befolkningsframskrivinger og felles boligstrategi. Boligstrategien er allerede innarbeidet i den nye kommuneplanen for Stavanger kommune.

Flere store planer er under arbeid og blir vedtatt i perioden. Dette er blant annet ny kommuneplan for 2014-2029 og ny kommunedelplan for sentrum. Også områdeplaner for Madla-Revheim, Forus Øst og Dusavik blir sluttbehandlet i perioden.

Stavanger, Sandnes og Sola skal utarbeide en interkommunal kommunedelplan for Forus. Planarbeidet varer i tre år.

Samtidig pågår arbeidet med å klargjøre Bypakke Nord-Jæren for fullt. Stortinget behandler bypakken i 2016.

På kulturområdet prioriteres arbeidslokaler i form av produksjons- og øvingslokaler i perioden, i samsvar med vedtatte strategier. Gjennom arbeidet med ny kommunedelplan for Stavanger sentrum utreder rådmannen mulige lokaliseringsalternativ for et nytt teaterbygg.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:10.