Rådmannens forslag 5.2.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Bjergstedvisjonen

To år etter at de nye kulturbyggene ble ferdigstilt, viser publikumstall og tilbakemeldinger fra artister og kulturlivet for øvrig at visjonen om Bjergsted, som et nasjonalt kraftsenter for musikk og dans, langt på vei er oppfylt.

To viktige tiltak i perioden er knyttet til Kuppelhallen og kulturskolen. Stavanger kommune skal rehabilitere og sikre Kuppelhallen. Den gamle kulturskolen vil få nye dansesaler for universitetet og nye øvingslokaler for amatørmusikere. Rådmannen prioriterer å videreføre utviklingsmidler og driftstilskudd til Stavanger konserthus IKS fram til 2017.

Tou-visjonen – Nye Tou

Rehabiliteringen av gamle Tou bryggeri til moderne scene og kunstfabrikk er godt i gang. Ved årsskiftet 2014/2015 blir tredje etasje i atelierhuset ferdig med 21 atelier og tre prosjektrom. Nye Tou-prosjektet går da over til driftsfasen, og Tou scene AS overtar driftsansvaret etter at formannskapet godkjenner forslaget til driftsavtale.

Parallelt pågår arbeidet med den reviderte mulighetsstudien. Dette arbeidet styres av en politisk arbeidsgruppe under ledelse av ordføreren. Høsten 2014 fremmet rådmannen en sak til politisk behandling om revidert mulighetsstudie for Nye Tou.

En attraktiv by for kunstnere

I planperioden vil rådmannen prioritere etablering av arbeidslokaler. Utvikling av gode stipend- og tilskuddsordninger, og internasjonalt kunst- og kultursamarbeid blir også vektlagt. Kunstnerstyrt visning og formidling av kunst vil bli stimulert økonomisk så langt det er mulig.

Oppfølging av kulturarenaplanen – produksjonsløftet

Stavanger kommune sin kulturarenaplan for perioden 2013–2025 ble vedtatt av bystyret høsten 2012. Planen dokumenterer et behov for å tilrettelegge egnede produksjonslokaler for kunstnere.

Universitets- og studentbyen

Et av målene i kommunedelplanen for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010–2017, er at Stavanger kommune i samarbeid med universitetet, høyskoler og studentorganisasjoner skal bidra til å skape en attraktiv universitets- og studentby. I planperioden vil kommunen arbeide med å følge opp Universitetsmeldingen og satsing på studenttrivsel.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:17.