Rådmannens forslag 5.3 Kommuneplan

5.3.1 Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingen har ansvar for arbeidet med kommuneplanen og overordnede planer på kommunedelplannivå, utredninger og analyser. Avdelingen vedlikeholder og videreutvikler statistikk, framskrivinger og levekårsundersøkelsen. Dette inngår i beslutningsgrunnlaget for sentralt plan- og utredningsarbeid i kommunen.

Videre medvirker avdelingen i regionale og nasjonale oppgaver, samt er en aktiv part i interkommunale planer, og deltar i faglig nettverksarbeid.

 

5.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommunal planstrategi for 2012-2015 prioriterer overordnede planoppgaver fram til 2015. Loven stiller krav om rullering av kommunal planstrategi innen første år av hver valgperiode. Dette arbeidet starter i 2015.

Interkommunale plan- og utredningsoppgaver

Boliger og vekstutfordringer i storbyområdet

Felles boligstrategi for Nord-Jæren ble behandlet i de fire kommunestyrene i 2014, og oppfølgingen av boligstrategien fortsetter i 2015. Stavanger kommune samarbeider med nabokommuner om felles befolkningsframskrivinger og felles boligstrategi. Boligstrategien er allerede innarbeidet i den nye kommuneplanen for Stavanger kommune.

Videreutvikling av strategier for regionale næringsområder

I planperioden skal Greater Stavanger oppdatere næringsarealstrategien. Strategien bidrar til å tilrettelegge for en videre utvikling av regionens viktigste næringsområder.

Prioriterte overordnede, kommunale planoppgaver:

Kommuneplan 2014–2029

Forslag til ny kommuneplan er på høring høsten 2014, og rådmannen forventer at den vil bli vedtatt 1. kvartal i 2015.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum sendes på høring høsten 2014. I 2015 vil rådmannen påse at fullføring av høringsprosessen og bearbeiding av planen prioriterers.

Oppgaver som ikke er prioritert i kommunal planstrategi

Interkommunal kommunedelplan for Forus

I forbindelse med behandling av regional planstrategi vedtok fylkestinget å imøtekomme kommunene Sandnes, Sola og Stavanger sin uttalelse om ikke å utarbeide en egen regionalplan for Forusområdet, men heller la dette bli en kommunal planoppgave. Kommunestyrene i de tre kommunene vedtok i 2014 å igangsette arbeidet som en felles interkommunal kommunedelplan. Dette er en omfattende planoppgave som vil kreve betydelige ressurser fra kultur- og byutvikling.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:19.