Rådmannens forslag 5.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommunal planstrategi for 2012-2015 prioriterer overordnede planoppgaver fram til 2015. Loven stiller krav om rullering av kommunal planstrategi innen første år av hver valgperiode. Dette arbeidet starter i 2015.

Interkommunale plan- og utredningsoppgaver

Boliger og vekstutfordringer i storbyområdet

Felles boligstrategi for Nord-Jæren ble behandlet i de fire kommunestyrene i 2014, og oppfølgingen av boligstrategien fortsetter i 2015. Stavanger kommune samarbeider med nabokommuner om felles befolkningsframskrivinger og felles boligstrategi. Boligstrategien er allerede innarbeidet i den nye kommuneplanen for Stavanger kommune.

Videreutvikling av strategier for regionale næringsområder

I planperioden skal Greater Stavanger oppdatere næringsarealstrategien. Strategien bidrar til å tilrettelegge for en videre utvikling av regionens viktigste næringsområder.

Prioriterte overordnede, kommunale planoppgaver:

Kommuneplan 2014–2029

Forslag til ny kommuneplan er på høring høsten 2014, og rådmannen forventer at den vil bli vedtatt 1. kvartal i 2015.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum sendes på høring høsten 2014. I 2015 vil rådmannen påse at fullføring av høringsprosessen og bearbeiding av planen prioriterers.

Oppgaver som ikke er prioritert i kommunal planstrategi

Interkommunal kommunedelplan for Forus

I forbindelse med behandling av regional planstrategi vedtok fylkestinget å imøtekomme kommunene Sandnes, Sola og Stavanger sin uttalelse om ikke å utarbeide en egen regionalplan for Forusområdet, men heller la dette bli en kommunal planoppgave. Kommunestyrene i de tre kommunene vedtok i 2014 å igangsette arbeidet som en felles interkommunal kommunedelplan. Dette er en omfattende planoppgave som vil kreve betydelige ressurser fra kultur- og byutvikling.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:19.