Rådmannens forslag 5.4 Byplan

5.4.1 Tjenestebeskrivelse

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak. Avdelingen er faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling, og samordner byens infra- og bebyggelsesstruktur. Avdelingen har i tillegg ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering, og konsekvensutredninger som følger disse planene. Tjenestene reguleres i plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

 

5.4.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

En stor andel av planleggingen vil skje i egen regi i tråd med intensjonene i den nye plan- og bygningsloven. Det betyr at kommunen må være i forkant med fysisk planlegging og utarbeide områdeplaner som grunnlag for tilrettelegging og utbygging, for å nå kommunens mål. Områdeplanene vil også kunne gi mer forutsigbar behandling av private detaljplaner. Hovedutfordringen de neste årene vil være planer for boligbygging, både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen. Planer for å sikre offentlig tjenesteyting, tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice er også en del av tilrettelegging for økt boligutbygging. I tillegg må kommunen oppdatere eldre planer, og utarbeide nye planer. Planene skal samsvare med vedtatte befolkningsprognose, vern, kultur og næringsutvikling og ivareta søknader om utbygging.

Kvalitet i uterom og møteplasser, og høy miljømessig og estetisk kvalitet i bebyggelse og omgivelser, er en utfordring når byen skal fortettes og bygges innover.

Stavanger kommune illustrerer prinsipper og prosjekter for byutvikling, som f.eks. områdeprogram for Hillevåg. Rådmannen lager mulighetsstudier og prinsipper for områdeplaner og behandling av private planer for Marieroområdet, Paradisområdet, Storhaug øst, Stavanger stasjon, Nytorget og områdene langs Lagårdsveien.

Områdeplaner

Arbeidet med områdeplaner for nye utbyggingsområder og byomformingsområder vil ha høyest prioritet i perioden. I tillegg vil planer for utvikling av sentrum og studentboliger ha høy prioritet. Eksempler på områdeplaner som prioriteres gjennomført er: Madla-Revheim, Atlanteren, Dusavik 1 og 2, Forus øst, UiS, Stavanger stasjon, Nytorget – tinghus og Studentboliger.

Oppdatering av planer

Oppdatering av eldre planer er svært viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, samt vurdering av områder til vern. Eksempler på oppdateringsplaner er: Vestre Platå, Misjonsmarka, Nådlandsberget, deler av Hinna, Bruvikveien og Solåsveien/Auglendsdalen.

Planer uten utnyttingsgrad

Fylkesmannen har gjort Stavanger kommune oppmerksomme på at i reguleringsplaner hvor det ikke er angitt utnyttingsgrad, er reguleringsplanen ugyldig. Dersom kommunen skal gi tillatelse til tiltak, må planen først bli endret og få en utnyttelsesgrad. Denne endringen må skje som en full reguleringsprosess. Det vil være mulig å søke om dispensasjon fra kravene i kommuneplanen om regulering hvis forholdene blir velbegrunnet.

Private planer

Mange planer skal behandles i perioden. Blant annet kommer planer for bolig- og næringsbygging i Hillevåg, Storhaug Øst, Mariero, Kvernevik, Kalhammeren, Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg kommer det flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig og forretning.

Rådmannen er opptatt av saksbehandlingstid for private planer og vil etterstrebe behandling av alle planer innenfor lovens krav om tidsfrister. Kommunen gjør dette med vekt på å gi kvalitetsmessig grundig og forutsigbar behandling av private forslag og for søknader om deling.

Andre oppgaver

Arbeidet med en arkitekturpolitikk for Stavanger er i gang, herunder også utredning av lokaliseringsalternativer for større private og offentlige bygg.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:22.