Rådmannens forslag 5.7 Geodata

5.7.1 Tjenestebeskrivelse

Geodataavdelingen sine oppgaver er todelt. Avdelingen skal:

  • Sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema. Denne oppgaven forvalter fagavdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de viktigste elementene.
  • Levere tjenester til politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.

5.7.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger kommune skal:

  • Holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
  • Sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt
  • Sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Kartløsning

Geodataavdelingen tilbyr hjelp til de virksomhetene i kommunen som trenger temakart for å vise geografiske plasseringer på sine hjemmesider, for eksempel plassering av alle barnehager eller lignende.

Veinett

I planperioden vil Geodataavdelingen, i samarbeid med Park og vei og Transportplan, jobbe for at Norsk Vegdatabank (NVDB) skal være mest mulig ajour med både restriksjonsdata og veigeometri. Dette vil sikre at både utrykningskjøretøy og andre finner fram på en enklere måte. Vi vil unngå at store trailere kjører seg fast i smågater, og at taxier ikke finner rett veiadresse.

Gatenavnskilt med undertekst

Gatenavnutvalget har vedtatt at alle gatenavn som er oppkalt etter personer skal ha undertekster som sier noe om hvem denne personen var. Kommunen vil starte arbeidet med å bytte ut gatenavnskilt i sentrum, da vi antar at det er sentrum som har flest besøkende. Det vil bli byttet ut ca. 360 skilt over en fem-årsperiode med oppstart i 2015.

Kartlegging

Det digitale grunnkartet holdes a jour gjennom årlige oppdateringer. Samtidig får også kommunen nye fotografier som blir sydd sammen til et kart (ortofoto) som gjengir situasjonen på fotograferingsdato. Disse oppdaterte dataene er til stor nytte for saksbehandlere og andre. I tillegg leverer kommunen dataene mot betaling til Norge Digitalt slik at de blir tilgjengelige for offentlige brukere over hele landet.

 

Denne siden ble sist oppdatert 8. October 2014, 10:32.