Rådmannens forslag 6.1 Innledning

Den grønne byen

Bymiljø og utbygging har ansvar for å tilrettelegge for en stor del av kommunens klima- og miljøinnsats. Økende lokale utslipp av klimagasser, spesielt fra transport, gjør det stadig vanskeligere å nå målene i klima- og miljøpolitikken. Stavanger kommune, nabokommuner, nasjonale myndigheter og samfunnet for øvrig må iverksette tiltak som drar i samme retning.

Klima- og miljøinnsatsen er i all hovedsak knyttet til følgende tiltak:

  • Kompetansen og erfaringene fra Framtidens byer skal videreføres gjennom tverrfaglig samhandling og langsiktig planlegging.
  • Det nye femårige EU-prosjektet Triangulum, et fyrtårn-prosjekt for Smarter Cities and Communities, tar til i 2015. Stavanger kommune bidrar med lokal prosjektledelse og et innovativt delprosjekt på energistyring i bygg.
  • Prosjektet med energitiltak i kommunale bygg skal utvikles videre og det vil bli foreslått flere energitiltaksprosjekter i årene som kommer.
  • Stor sykkelsatsing gjennom flere prosjekter støtter opp om sykkelløftet og viser retning.
  • Et prøveprosjekt med giftfri bekjempelse av ugras utvides til alle områder i kommunen.
  • Kartlegging og analysering av bunnen i havneområdene fortsetter etter oppdrag fra statlige myndigheter.
  • IVAR IKS er i gang med å planlegge det nye helautomatiske sorteringsanlegget for avfall. Med det forventes at kildesorteringsgraden, som allerede er høy i Stavanger, øker ytterligere.

Kompetanse om konsekvenser av klimaendringene benyttes i arbeidet vårt. Løsninger for å håndtere store nedbørsmengder på kort tid må inn i arealplanleggingen, og byggeprosjektene må holde høy kvalitet. Klimamessige belastninger og ødeleggelser på bygg og uteområder krever mer og bedre vedlikehold og er utfordrende med tanke på Stavanger sin økonomiske situasjon.

Kommunens klima- og miljøinnsats rapporteres jevnlig. Rapporten baseres på en rekke kvalitetssikrede parametere.

Utbygging og investeringsprosjekter

Arbeidet med å nå målet om 1250 nye boliger årlig er ambisiøst og krevende. Aktivitetsnivå innenfor tilrettelegging for utbygging og kjøp av arealer til offentlige formål tilpasses trangere økonomiske rammer og må derfor underlegges en enda tydeligere prioritering. Kommunen må i større grad enn tidligere prioritere å sikre arealer til offentlige formål når større områder reguleres til bolig.

Prioriterte satsingsområder i planperioden er relatert til utbygging av Stavanger Forum-området, Urban Sjøfront, Bjergstedvisjonen, utviklingen i Jåttåvågen, Nytorget og Friområdeprosjektet. I tillegg fortsetter de pågående forhandlinger om grunn og utbygging i alle hovedutbyggingsområdene som er regulert eller under regulering. Dette gjelder Nore Sunde, Madla-Revheim, Jåttå Nord og Atlanteren.

Drift og vedlikehold

Bymiljø og utbygging har ansvar for alle tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon, alle kommunale gater og uterom, parker, idretts- og naturområder og alle kommunale bygg og eiendommer. En viktig del av arbeidsoppgavene er å ivareta verdien av alle bygg, eiendommer, tekniske anlegg og uteområder.

Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og uteområder i tilknytting til skoler, barnehager og sykehjem ble vedtatt i bystyret i september 2013. Den omfatter registrering og analyse av den tekniske tilstanden til byggene og uteområdene. Ut i fra registreringen og analysene er det estimert et samlet vedlikeholdsetterslep på kr 2,38 mrd.

Aktivitetsnivået innenfor vedlikehold tilpasses trangere økonomiske rammer. Dette medfører at det vil ta lenger tid å ta igjen vedlikeholdsetterslepet enn tidligere forutsatt, samt at nytt etterslep kan oppstå.

Renholdstjenester og grønt vedlikehold i Tasta bydel konkurranseutsettes med en systematisk benchmarking mellom interne og eksterne utførere. Det skal utvikles gode metoder for benchmarking, med sikte på å utvikle mer effektive tjenester på området.

Beholde og rekruttere

Høyere lønnsnivå i privat sektor gjør det mer krevende for teknisk sektor å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. For å sikre både kompetanse og handlekraft må evnen til å formidle at Stavanger kommune tilbyr utviklende og givende arbeidsoppgaver, og med det framstår som en attraktiv arbeidsplass, styrkes.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:42.