Rådmannens forslag 6.2.1 Tjenestebeskrivelse

Utbygging og juridisk følger opp utbyggingspolitikken gjennom koordinering av kommunens utbyggingsoppgaver og tilrettelegging for nybygging. De to stabene har ansvar for kommunens ubebygde eiendommer og andre eiendommer som skal utvikles.

Utbygging og juridisk sikrer arealer og tomter til ulike kommunale utbyggingsbehov. Eksempler på dette er teknisk-, grønn- og sosial infrastruktur som veier, parker, skoler, sykehjem, kommunale boliger og idrettsanlegg.

I tillegg til gjennomføringen av prioriterte utbyggingsprosjekter som Bjergstedvisjonen, Stavanger Forum og Nytorget ivaretar avdelingen prosjektledelsen for Framtidens byer i Stavanger.

Juridisk stab arbeider i hovedsak med kjøp, salg og avtaleinngåelser knyttet til eiendom, samt forvaltning av skjenkepolitikk.

Økonomi for Utbygging og juridisk 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20144 1694 1694 1694 169
Endringer:
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront850850850850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen-7 800-7 500-7 500-7 500
207Effektiviseringskrav-100-100-100-100
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018-2 881-2 581-2 581-2 581
Tabell 6.1 Økonomi for Utbygging og juridisk 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:43.