Rådmannens forslag 6.3.1 Tjenestebeskrivelse

Miljøavdelingen i kommunen arbeider med ulike tema relatert til bærekraftig utvikling og har ansvar for at tiltakene gjennomføres i alle avdelinger, som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften.

En bærekraftig samfunnsutvikling imøtekommer behovene til dagens generasjon, uten å redusere og ødelegge kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Økonomi for Miljø 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 20144 5494 5494 5494 549
Endringer:
202Forurenset Sjøbunn500500500500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-400-400-400-400
204Effektiviseringskrav-100-100-100-100
Korrigert netto budsjettrammer 2015-20184 5494 5494 5494 549
Tabell 6.2 Økonomi for Miljø 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 23. October 2014, 18:33.