Rådmannens forslag 6.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Rapportere på klima- og miljøplanen

Klima- og miljøplan 2010-2025 er det overordnede dokumentet for arbeidsoppgavene i avdelingen. Planen er samordnet med kommuneplanen som ble vedtatt i 2011.

Miljøavdelingen arbeider med å lage 75 gode og kvalitetssikrede indikatorer, som skal vise effekten av kommunens klima- og miljøarbeid. Ett eksempel er bedre dokumentasjon på endring i bruk av sykkel som transportmiddel, som er en del av kommunens sykkelsatsing.

Den første årsberetningen på kommunens oppfølging av klima- og miljøplanen legges fram i 2015.

Videreføre Framtidens byer-prosjekter

Når Framtidens Byer (FB) nå sluttføres, vil Miljøavdelingen videreføre disse prosjektene:

  • Strategi for energi- og varmeløsninger i regionen er innarbeidet i utkast til ny kommuneplan. Strategien følges opp med energiutredninger for utbyggingsområdene Atlanteren, Madla – Revheim og Nore Sunde. Strategien peker på flere oppgaver, som vil bli fulgt opp i den regionale samarbeidsgruppen, der Greater Stavanger har sekretariat.
  • Prosjektet Oljefri Nord-Jæren, med fjerning av oljekjeler og erstatning av olje med fornybare eller klimanøytrale energikilder, fortsetter i tre år til.

Agenda 21 Stavanger, miljøvern for folk på jobb og hjemme

Agenda 21 har sitt utspring i FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio i 1992. Miljøavdelingen samarbeider med næringslivets stiftelse Grønn By i Agenda 21-arbeidet:

  • Samarbeidet med nabokommunene om miljøsertifisering av bygg. Den gjennomførte Miljøfyrtårn-sertifiseringen av kommunale bygg krever kontinuerlig oppfølging og jevnlige resertifiseringer.
  • Miljøveiledning for småbarnsfamilier, borettslag, velforeninger og ulike virksomheter fortsetter.
  • Arrangementene Grønn frokost, Earth Hour, Fairtrade-dagen, Verdens miljøverndag og Miljøsøndag er viktige for å synliggjøre klima- og miljøutfordringene og mulige løsninger.
  • Klimasiddis, en mobilisering av innbyggere og husholdninger for å nå klima- og miljømål, førte i 2013 til et samarbeid med Urban Sjøfront og Selvaag bygg. Dette arbeidet videreføres i andre utbyggingsområder og som verktøy for borettslag og velforeninger.
  • Arbeidet med å øke andelen økologisk mat og drikke i kommunale virksomheter fortsetter, men i mindre omfang enn i 2014 på grunn av redusert statlig støtte. Arbeidet skjer i samarbeid med Ullandhaug Økologiske Gård, Fylkesmannen og andre.

Mer miljøvennlige reisevaner

Som et ledd i kommunens arbeid med transportutfordringene i regionen, bistår Miljøavdelingen bedrifter som vil legge om til mer miljøvennlige reisevaner for sine ansatte. Også i planperioden fortsetter kommunen å tilby informasjon og tiltakspakker for å kartlegge reisevaner og mobilisere for mer sykling. Arbeidet er også en del av Sykkelløftet.

Hvor forurenset er havnebassenget?

Arbeidet med å kartlegge forurensing i havnebassenget fortsetter. Prosjektet er 70-80 prosent støttet av Klima- og forurensingsdepartementet (Klif). Klif har utpekt 17 havner i landet hvor de pålegger lokale myndigheter å kartlegge og å vurdere tiltak for å begrense skadene fra forurensede sedimenter på sjøbunnen. Kartlegging, analyser og vurdering av om det må gjøres tiltak i sjøen pågår. I 2015 vil de første områdene ved Hundvåg og Buøy få en klargjort status.

Internasjonalt arbeid

Evalueringen av et tiårig demokrati- og miljøsamarbeid med vennskapsbyen Antsirabé på Madagaskar er forsinket som følge av landets politiske situasjon. Avsluttende møte for dette KS-støttede prosjektet er utsatt til 2015. Et mulig nytt prosjekt med Antsirabé og Madagaskar for å videreføre erfaringene til andre kommuner er fortsatt under vurdering i dialog med KS. Fredskorps-arbeidet er lagt i bero, men det er etablert kontakt med Universitetet i Stavanger for eventuell videreføring av tema som kommunen har jobbet med i Madagaskar. Også Stavangers vennskapsby Nablus i Palestina støttes med midler til klimatiltak. Det skal utvikles et tettere samarbeid med byer som ligger langt framme på miljø- og klimatiltak i Europa. Stavanger er godkjent som assosiert medlem i Eurocities og Miljøavdelingen følger opp mulige samarbeidsprosjekter i 2015 og fremover.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 19:53.