Rådmannens forslag 6.4.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Vedlikehold av bygg

På bakgrunn av en omfattende tilstandsanalysene på kommunale bygg utført i 2013, er det foretatt en kostnadsestimering for rehabilitering av bygningsmassen for å komme opp på brukbar eller bra standard. Vedlikeholdsetterslepet ble beregnet til kr 2,0 mrd. Korrigert for bygg som ikke er i daglig bruk, samt bygg som er planlagt revet/solgt, utgjør vedlikeholdsetterslepet kr 1,85 mrd.

Kategorisering av standard for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygningsmasse tar utgangspunkt i Holte-modellen. Modellen har tre satser for løpende FDV. Lav sats som kun innebærer forfallende vedlikehold, og som vil gradvis nedjustere standard på bygg. Middels sats som medfører verdibevarende vedlikehold, og høy sats som gir mulighet for utvikling av byggene basert på standardheving og forskriftskrav.

Nåværende FDV-budsjett utgjør 89 prosent av Holte-modellen lav sats. Sammenlignet med verdibevarende vedlikehold, definert som Holte – middels sats, framkommer en årlig budsjettunderdekning på kr 221 mill. Budsjettjustering til verdibevarende vedlikehold må skje over en lengre periode enn kommende fireårsperiode.

Sparer energi i kommunale bygg

Stavanger eiendom gjennomfører et omstillingsprosjekt innen energiledelse og effektiv drift. Prosjektet er inne i sitt andre år og vil bli ferdigstilt i 2016. Målet er å nedjustere energiforbruk i de 49 kommunale byggene som er med i prosjektet med 25 prosent. I planperioden vil rådmannen prioritere tiltak i eksisterende bygg og gjennomføre lønnsomme energitiltak, men også sikre gode energiløsninger i rehabiliteringer og nybygg. For å nå de ambisiøse målsetningene i kommunens klima- og miljøplan vil det foreslås flere energitiltaksprosjekter i årene som kommer. I kommende planperiode er avdelingens mål å sertifisere seg i energiledelse gjennom den internasjonale standarden NS-EN ISO 50001:2011.

Stavanger eiendom skal gjennomføre et av de lokale fullskalaforsøkene i EU-fyrtårn-prosjektet Triangulum. Stavanger skal, sammen med Eindhoven og Manchester teste ut innovative løsninger for mer bærekraftige bysamfunn i en femårsperiode fra 2015. Prosjektet tar utgangspunkt i allerede vedtatte planer og handler om å videreutvikle systemer for energioppfølging, og bidra til at bygg for offentlige formål blir smartere.

Bekjempelse av legionella

Bekjempelse av legionella blir et prioritert område også i kommende fireårsperiode. Høsten 2014 ble det vedtatt nye rutiner for håndtering av legionella i dusjanlegg, som gjør det lettere å vurdere om bygg skal holdes stengt eller ikke dersom rutinekontroller avdekker funn av legionella. Et forskningsprosjekt i samarbeid med IRIS ferdigstilles i 2015 og vil danne grunnlag for bedre risikostyring og risikokommunikasjon ut mot brukerne.

Nye nasjonale krav utfordrer

Stavanger eiendom har ansvar for å følge opp stadig nye nasjonale krav til byggeiere. Det er knyttet stor usikkerhet til hva slike krav vil bety økonomisk for kommunen. Innen utgangen av 2020 er det blant annet et nasjonalt mål at alle offentlige bygg skal være universelt utformet. Det er ikke kjent om det vil bli noen statlige støtteordninger for dette arbeidet. I tillegg skal nye krav og pålegg innen brann, miljørettet helsevern, innemiljø og brukertilpasning etterleves. Tilpassing til nye pedagogiske metoder og utbygging av tele- og datanett i byggene er eksempler på brukertilpasning. Kostnadene til dette kommer i tillegg til ordinært vedlikehold.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:35.