Rådmannens forslag 6.7 Vann og avløp

6.7.1 Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester forbundet med utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver og er organisert etter bestiller-utførermodellen. Fullt bemannet har fagavdelingen 50 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Prosjektering og anleggsutførelse av investeringsprosjektene ivaretas av Plan- og anleggsavdelingen.

Økonomi for Vann og avløp 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014-9 195-9 195-9 195-9 195
Endringer:
245Fastledd, IVAR1 2223 4608 69615 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR2 0443 96210 19218 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning2 9073 5824 2714 973
249Avskrivninger9502 0132 9133 813
250Renter restkapital1 9232 4842 9263 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond-4 666-2 4035 5975 597
252Gebyrer/gebyrøkning-4 730-13 798-35 645-52 783
253Fastledd, IVAR1 4033 8414 5625 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR1 7405 5105 8006 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning4 1274 8745 6356 412
257Avskrivninger1 6653 1104 4485 786
258Renter restkapital3 0923 1243 5013 843
259Gebyrer/gebyrøkning-12 863-21 159-24 996-29 842
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018-9 681-9 195-9 195-9 195
Tabell 6.6 Økonomi for Vann og avløp 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

6.7.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

Klimautfordringer

Vann og avløps hovedforpliktelse, som er å levere vann og motta avløpsvann på en forsvarlig måte, blir påvirket av klimaendringene. Mer nedbør og høyere vanntemperatur i vannkilden påvirker kvaliteten på råvannet. Hyppigere forekomster av store nedbørsmengder på kort tid gjør at avløpsnettets kapasitet oftere blir overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser.

Mer nedbør med høyere intensitet og stigende havnivå fører også til at overløpene oftere trer i funksjon, sjønære anlegg får mer drifts- og vedlikeholdsproblemer, og sjøen blir mer forurenset. For å forebygge uønskede klimakonsekvenser på best mulig måte har Vann og avløp et ansvar for å påvirke at arealplanleggingen i kommunen prioriterer flomveier og metoder for å fordrøye og forsinke vannet.

Stavanger kommune må styrke kompetansen på området og bygge anlegg som er robuste nok til å håndtere større vannmengder på kort tid. En forsvarlig klimaberedskap innebærer også at drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet holder et forsvarlig nivå.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet

Vann og avløp følger opp avløpsforskriften, som tilfredsstiller kravene i EU’s avløpsdirektiv. Den har innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til:

 • kapasitet på avløpsnettet og reduksjon av fremmedvann. Fremmedvann er overvann som utilsiktet havner i ledningsnettet.
 • reduksjon av overløpsdrift og forurensende utslipp
 • oppgradering av avløpspumpestasjonene
 • fornying av i gjennomsnitt én prosent av avløpsledningene årlig.

God og sikker vannforsyning

For å opprettholde, eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, arbeider Vann og avløp for å:

 • redusere vannlekkasjer og bruddhendelser
 • intensivere arbeidet med rengjøring og sikring av ledninger og kummer
 • fornye i gjennomsnitt én prosent av vannledningene årlig
 • kontinuerlig vurdere og overvåke sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen.

Redusere miljøkonsekvenser

Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må fagavdelingen også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak i perioden for å oppnå dette vil være å:

 • redusere energiforbruket
 • redusere transportbehovet
 • vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk (livsløpsvurderinger).

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 20:10.