Rådmannens forslag 6.7.1 Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester forbundet med utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver og er organisert etter bestiller-utførermodellen. Fullt bemannet har fagavdelingen 50 medarbeidere fordelt på tre seksjoner. Prosjektering og anleggsutførelse av investeringsprosjektene ivaretas av Plan- og anleggsavdelingen.

Økonomi for Vann og avløp 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014-9 195-9 195-9 195-9 195
Endringer:
245Fastledd, IVAR1 2223 4608 69615 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR2 0443 96210 19218 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning2 9073 5824 2714 973
249Avskrivninger9502 0132 9133 813
250Renter restkapital1 9232 4842 9263 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond-4 666-2 4035 5975 597
252Gebyrer/gebyrøkning-4 730-13 798-35 645-52 783
253Fastledd, IVAR1 4033 8414 5625 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR1 7405 5105 8006 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning4 1274 8745 6356 412
257Avskrivninger1 6653 1104 4485 786
258Renter restkapital3 0923 1243 5013 843
259Gebyrer/gebyrøkning-12 863-21 159-24 996-29 842
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018-9 681-9 195-9 195-9 195
Tabell 6.6 Økonomi for Vann og avløp 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 20:09.