Rådmannens forslag 6.8.1 Tjenestebeskrivelse

Fagavdelingen Renovasjon skal sikre innbyggerne i Stavanger økonomisk effektive og miljøvennlige avfallstjenester preget av et høyt servicenivå. Avdelingen har ansvar for, samt bestiller all innsamling av husholdningsavfall. Den forvalter abonnementene og driver informasjons- og motivasjonstiltak. Renovasjon er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling. Fagavdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale avfallsselskap.

Økonomi for Renovasjon 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014140140140140
Standard- og volumendringer:
260Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR1 9053 2674 6636 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning2 4104 3086 2808 278
262Kalkulerte finanskostnader117-63-255-440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester1 0231 8252 5032 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning-3 572-8 005-11 480-14 605
265Bruk av bundet fond-1 883-1 332-1 711-1 390
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018140140140140
Tabell 6.7 Økonomi for Renovasjon 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 20:13.