Rådmannens forslag 7.1 Kommunereform

Regjeringen er opptatt av langsiktig bærekraft og økonomisk robusthet i kommunesektoren, og har derfor satt i gang et arbeid med kommunereform, se Prop.95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015. Bystyret behandlet sak om kommunereformen og bærekraftig utvikling av storbyområdet i september 2014.

Bystyret ønsker å bidra positivt til arbeidet med kommunereformen, og Stavanger kommune ga sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser.

Videre må det etableres en prosess i nært samarbeid med KS regionalt og KS storbynettverk for å vurdere hvilke oppgaver som naturlig kan tillegges større og mer robuste kommuner, som grunnlag for utvikling av en fortsatt konkurransekraftig region.

Stavanger kommune har også tatt initiativ til et samarbeid med Jærrådet for å delta i et regionalt utredningsarbeid, med oppmerksomhet rettet mot styrking av lokaldemokratiet og funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Det vil i løpet av november 2014 legges fram sak til formannskapet som grunnlag for videre prosess.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 10:01.