Rådmannens forslag 7.2 Skatteoppkreverfunksjonen

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan overføres fra kommunene til skatteetaten og se på behovet for endringer i regelverket som følger av overføringen. Utredningen skal være ferdig innen 15. november 2014. Lovforslag skal ut på høring rundt årsskiftet, og det er planlagt lovvedtak sent våren 2015 med ikrafttredelse fra 1. januar 2016. Dette skjer på siden av kommunereformprosessen.

Det var forventet at regjeringens forslag om en mulig statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen skulle inngå i kommunereformprosessen og arbeidet med å utrede hvilke oppgaver som kan overføres fra staten til kommunene.

Dagens organisering av skatteinnkrevingen har gitt en effektiv innkreving, basert på nærhet til innbyggerne og kunnskap om lokale forhold. Dette har vært nøkkelen til meget lave restanser både når det gjelder skattekrav og kommunale krav.

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 09:50.