Rådmannens forslag 8.1 Sølvberget KF

solvberget-logo

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-5 90768/14 02.10.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato:   Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015–2018 – SØLVBERGET KF

 Forslag til vedtak:

1. Overføringene til Sølvberget KF for 2015 fastsettes til kr 59,778 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 20,750 mill. i 2015.

3. Vedlagte forslag til drifts- og investeringsrammer for 2015-2018 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

Sammendrag

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

8.1.1 Bakgrunn for saken

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 01. september 2014. Styret anmoder om følgende økning i overføringene til Sølvberget KF i perioden 2015–2018 (økning utover budsjett 2014):

2015201620172018
kr 6 700 000kr 7 750 000kr 7 250 000kr 6 950 000
Tabell 8.1
Last ned tabelldata (Excel)

Det vises til vedlagt saksfremlegg for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget til Sølvberget KF. Som følge av den økonomiske situasjonen for bykassen i kommende planperiode, tilrår ikke rådmannen godkjenning av alle volumendringer/tiltak i foretakets budsjettforslag. Foretaket blir i 2014 kompensert for lønnsoppgjøret i 2014, som videreføres i 2015, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for ekstraordinært tilskudd på kr 2,3 mill. knyttet til ombygging av kafeen og lønns-kompensasjon 2014 er samlet tilskudd til foretaket på kr 58,128 mill. i 2014.

Foretaket har de senere årene ikke blitt fullt ut kompensert for økte kapitalutgifter, noe som medfører en reduksjon i foretakets ordinære driftsramme. Kapitalutgiftene har nå blitt relativt tyngende i foretakets drift (ca. kr. 3 mill. i 2015). Nye investeringer i planperioden vil gi en ytterligere økning i kapitalutgiftene. Foretaket har i 2013 og 2014 fått økt overføringene med totalt kr 1,2 mill. til å dekke kapitalutgifter. Rådmannen foreslår at foretaket kompenseres med ytterligere kr 1,45 mill. i 2015. Det legges videre til grunn at inntekter fra lån ytt i forbindelse med ombygging av kafeen anvendes til å dekke egne kapitalutgifter.

For 2015 søker foretaket om kr 0,3 mill. til drift av galleri, kr 0,25 mill. til Obstfelderjubileum i 2016 og kr 0,3 mill. til barne- og ungdomslitteraturkonferansen Bokmerket Norden. Rådmannen foreslår at foretaket i 2015 får økt rammen med kr 0,2 mill. til Obstfelderjubileumet i 2016. Samlet overføring til Sølvberget KF i 2015 foreslås etter dette satt til kr 59,778 mill. (kr 58,128 + kr 1,45 + kr 0,2 mill.).

Sølvberget KF har videre foreslått et investeringsbudsjett i 2015 på kr 20,75 mill. Dette inkluderer kr 17,1 mill. til det pågående fornyings- og opprustningsprosjektet «Nye Sølvberget». Det vises til vedlagt saksfremlegg for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer. Behovet for låneopptak vil være lavere som følge av at foretaket har ubrukte lånemidler. Rådmannen tiltrer forslaget til investeringsramme i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

Vedlegg:
Vedlegg 1: Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Sølvberget KF
Vedlegg 2: Saksprotokoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

8.1.2 Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018

Visjon

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Hovedmål

Kunnskap og dannelse

Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.

Opplevelse og formidling

Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.

Mangfold og muligheter

Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.

Møteplass og medvirkning

I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Virksomheten

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, program- og gallerivirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestivalen og fase 1 av Litteraturhus/Kiellandsenter. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget er fordelt på tre etasjer, med en nyåpnet første etasje med lengre åpent enn etasjene oppover. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek og Madla bibliotek. Det nasjonale nord-sør kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget. Sølv-berget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet. Samlet gir dette en bredde få av fylkets kultur-institusjoner er i nærheten av.

Sølvberget har 80 ansatte, fordelt på 64,4 årsverk. Av disse er 3,5 årsverk knyttet til prosjekt-stillinger og 3,5 utleid til ICORN. Sølvberget KF leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Status

Publikums bruk av Sølvberget sine tjenester er høyt med rundt 1,2 millioner besøk årlig (inkludert SF-kino). Biblioteket har den største andelen besøkende med 870 000 pr år. Besøket er økende etter åpning av ny første etasje i januar 2014. Biblioteket er et viktig tilbud for innbyggerne, og brukes både som læringsarena, sted for opplevelser og møteplass. Arrangement og ulike aktiviteter er en viktig del av tilbudene i biblioteket. Barn og barnefamilier er spesielt prioritert målgruppe. En stor del av Sølvbergets brukere har minoritetsbakgrunn.

Flere saker kommer til å få store konsekvenser for driften av Sølvberget i årene framover:

Januar 2014 åpnet Sølvberget KF nyinnredet første etasje med innvendig trapp som leder publikum oppover i etasjene. Det arbeides med planer for redesign og ominnredning av øvrige etasjer, bl.a. med en del verksteder og møterom som inviterer til medskaping og partnerskap. Sølvberget Galleri har vært stengt siden 2009 på grunn av ombygginger i Kulturhuset og økonomiske nedskjæringer. Det arbeides høsten 2014 med reetablering av galleriet og opp-start av utstillinger.

Formannskapet har vedtatt at driftsmodellen med et litteraturhus som også skal være et Kiellandsenter legges til grunn for det videre arbeidet med litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger. Det er videre vedtatt at arbeidet med forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken blir sett i gang. Prosjektet skal vise mulig innpassing av et Kiellandsenter og litteraturhus i deler av bygget.

Stavangerforfatteren Sigbjørn Obstfelder er blant landets største lyrikere, og har blitt omtalt som modernismens far i norsk litteratur. 150-årsjubileet for hans fødsel er i 2016, og ansvaret for dette er lagt til Sølvberget.

Økonomi

Investeringer

Sølvbergets investeringer finansieres gjennom låneopptak, som genererer finansutgifter. Da Sølvberget er et kommunalt foretak, er det ingen automatikk i at disse blir dekket av kommunale overføringer.

Det pågående fornyings- og opprustningsprosjekt «Nye Sølvberget» skal etter planen være ferdig i 2016. Ny første etasje som åpnet i januar 2014, har vært en stor suksess som byens dagligstue og møteplass. For å fullføre prosjektet, trengs videre investeringer i 2015 og 2016. Erfaringene med første etasje er lagt til grunn når disse utgiftene er beregnet. En viktig forutsetning for eventuelle videre investeringer, er at det finnes en løsning for å kompensere for finansutgiftene. Ellers vil det være umulig for Sølvberget å ta opp nye lån for å finansiere disse.

Rehabilitering av Kulturbanken og innplassering av litteraturhus/Kiellandsenter

Formannskapet har vedtatt at det skal settes i gang forprosjektering av denne rehabiliteringen. Sølvberget har dialog med Stavanger kommune om saken, og de beregner foreløpige kostnader for prosjektet og melder dette inn til forslag til Handlings- og økonomiplan. Det er antydet en kostnad for et forprosjekt på 2-3 millioner og en totalkostnad for rehabiliteringen på rundt 70 mill. Dermed tas ikke denne investeringen med i forslaget fra Sølvberget.

Drift

Sølvbergets driftsramme er stram i forhold til aktivitetsnivået. Åpning av ny første etasje med åpent til kl 21 om kvelden har vært veldig populært, og det har krevd store omfordelinger av ressursene for å få dette til. Sølvberget satser også stort på arrangement og aktiviteter for å være et attraktivt og levende kulturhus.

Nå er situasjonen slik at Sølvbergets finansutgifter øker på grunn av de siste investeringene. Dersom dette ikke kompenseres, er realiteten at Sølvberget må kutte betydelig i tilbudene til publikum fra 2015 for å få budsjettet i balanse. Dette gjelder selv om det ikke tas opp nye lån.

Budsjettforslag investering 2015–2018

Prioritet2015201620172018
1 Nye Sølvberget: Kostnader med oppgradering av 2- 4. etasje17 1005 150
2 Nytt innleveringsanlegg/utlånsautomater3 000
3 Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette2 000500
4 Datautstyr, programvare og nettsider650500500500
Forslag investeringer 2015–201820 7507 6501 000500
Tabell 8.2 Budsjettforslag investering 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Kommentarer/begrunnelse

1. Nye Sølvberget

Første etasje i oppgraderingen er ferdigstilt, men de resterende etasjene gjenstår, inkludert galleri, flytting av kontorer og åpning av fjerde etasje for publikum. For 2015 planlegges en fullstendig fornying av 2. – 4.etasje som også omfatter skifte av golvbelegg og noe omlegging av ventilasjon på grunn av flytting av kontorer. Flytting av kontorer vil være et viktig HMS-tiltak for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte, da det er en utfordring gjennom hele året i forhold til termisk eksponering (kulde/varme/fuktighet/luftkvalitet), spesielt i 4. etasje øst. Det legges opp til å gjenbruke mest mulig av inventaret. Samtidig arbeider man med å skape attraktive miljøer, arbeidsplasser og møterom/verksteder for publikum.

Her er en oversikt over hva som er brukt i prosjektet til nå, og estimerte framtidige kostnader:

Utgifter og estimerte kostnader
Bevilgning 2012-201317 600
Brukt 2012 Nye Sølvberget585
Brukt pr 2013 Nye Sølvberget8 685
Brukt 1.halvår 20141 450
Omdisponert til Renaa 20133 500
Beregnet brukt resten av 2014 Nye Sølvberget700
Beregnet omdisponert til Renaa i 20141 300
Beregnet brukt totalt pr 31.12.201416 220
Rest1 380
Framtidig investeringsbehov23 650
Nye Sølvberget 2015 (av dette er 5 mill godkjent for 2014)14 000
Nye Sølvberget 2015 - golvbelegg, ventilasjon, bør dekkes av huseier4 500
Nye Sølvberget 20165 150
Gjenstående midler1 380
Total kostnad for prosjektet, unntatt Renaa35 070
Tabell 8.3 Utgifter og estimerte kostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadene med byggeledelse, arkitekt, diverse malerarbeid, elektro osv vil være betydelige. Noen av de byggetekniske utgiftene som gjenstår, som oppgradering av ventilasjon og skifte av golvbelegg, bør dekkes av Stavanger kommune, som er husleier. Dette må det være en dialog med Stavanger kommune om framover, og det er naturlig å se i sammenheng med reforhandlinger av husleieavtalen.For 2012-2013 er det tatt opp lån på kr 17,6 mill til ombyggingsprosjektet «Nye Sølvberget». Av disse er 3,5 mill omdisponert til investeringer i kafeen til Renaa på Sølvberget, og det er søkt om omdisponering av ytterligere 1,6 mill. Kafeen skal betale tilbake renter og utgifter på disse investeringsmidlene, som et tillegg til husleien. Dermed vil ikke disse lånene belaste Sølvberget med finansutgifter. Prosjektet «Nye Sølvberget» er forsinket, og det er ikke tatt opp lån for 5 mill som er godkjent for 2014. Dette låneopptaket forskyves til 2015.

2. Nytt innleveringsanlegg/utlånsautomater

For 2014 ble det bevilget 1 mill til dette prosjektet. Dette skal dekke RFID brikker (radiobrikker) til hele samlingen, RFID-lesere til utlånsautomater og innleveringsanlegg samt nye alarm-porter.

Innleveringsanlegget foreslås skiftet ut i 2015. Dette er 10 år gammelt og modent for utskiftning. Det er driftsproblemer med anlegget, og det er ikke tilpasset RFID-teknologien. Total kostnad er 3 mill.

3. Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette

Bibits, som leverer biblioteksystemet Aleph til Sølvberget, leverer ikke lenger support på systemet. Sølvberget har valgt å beholde systemet en stund til med support fra Ex Libris i Tyskland.

Det er bevilget 500.000 til forprosjekt og anbudskonkurranse i 2014. Nå er det besluttet å kjøre en felles prosess med andre storbyer når det gjelder dette, noe som betyr at prosessen tar lengre tid enn tidligere antatt. 2 mill til innkjøp av nytt system og 500.000 til ferdigstilling er derfor skjøvet til henholdsvis 2016 og 2017. Det blir trolig ikke aktuelt å benytte investeringene som er godkjent for 2014.

4. Datautstyr og programvare

Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra forrige HØP. For 2015 er posten økt med 150.000 for å oppgradere nettsidene.

Det siste er helt nødvendig på grunn av både den tekniske utviklingen med mobilløsninger og Sølvbergets app, samt nye lovpålagte krav som gjelder universell utforming av nettsider.

Budsjettforslag drift 2015–2018   

Budsjettforslag drift 2015–2018 2015201620172018
Rammetilskudd gjeldende økonomiplan 56 99856 99856 99856 998
Lønnsoppgjør1 3501 3501 3501350
Finanskostnader nåværende lån1 9501 9001 8501800
Finanskostnader nye lån2550340034503500
PrioritetNye tiltak/volumendringer
1Drift av galleri300300300300
2Obstfelderjubileum 2016250500
3Bokmerke Norden300300300
Forslag til rammetilskudd63 69864 74864 24863 948
Tabell 8.4 Budsjettforslag drift 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Finanskostnader

Økte investeringer fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Det er ikke mulig å dekke disse kostnadene over dagens driftsbudsjett. I Sølvbergets ramme ligger det inne en kompensasjon for finanskostnader på kr 1,2 mill, noe som bare vil dekke en del av kostnadene. Ikke kompenserte finanskostnader for nåværende lån er i underkant av 2 mill pr år. Finans-kostnadene for nye lån vil utgjøre kr 2,55 mill i 2015 dersom forslag til investeringsbudsjett godkjennes, og dette vil øke ytterligere i årene framover.

Kommentarer til forslag til nye tiltak:

1. Drift av galleri

Det ble avsatt driftsmidler til galleri på kr 300.000 i 2014, med oppstart høsten 2014. Tiltaket har helårsvirkning fra 2015 og må økes med ytterligere 300.000 i tillegg til det som allerede ligger inne i rammen.

2. Obstfelderjubileum 2016

Obstfelderjubileet markeres i 2016 med 150 år siden Obstfelders fødsel. Sølvberget vil ha et hovedansvar for dette. Sigbjørn Obstfelders posisjon som «Den første modernist» bør videre-foredles i spennende nye prosjekter, der også ukjente sider ved forfatteren og litteraturen løftes fram. Jubileet vil konsentrere seg om en hovedmålgruppe: barn og unge, men i lys av en voksende eldrebølge ser Sølvberget også denne gruppen som svært interessant – gjerne i sammenheng med barn/unge. Det er bevilget kr 100.000 til et forprosjekt i 2014. Beløpene som er satt opp framover forutsetter tilskudd fra diverse instanser, slik at totalbudsjettet blir langt større en Stavanger kommunes andel. Dette skal det arbeides med i 2015, og beløpet for 2016 må eventuelt justeres i forhold til dette.

3. Bokmerke Norden

Dette er en nordisk barne- og ungdomslitteratur konferanse som legges til Stavanger i 2015. Planen er å avholde konferansen hvert annet år fremover.

En liknende konferanse har tidligere vært arrangert av Rogaland fylkeskommune og har hatt stor betydning for fagmiljøet i Norden. Fylkeskommunen ønsker ikke lenger å fortsette med dette, og i dialog med dem har Sølvberget tatt over, siden Stavanger allerede har opparbeidet seg en posisjon i fagmiljøet. Dette er en konferanse som vil gi kompetanseheving både for lærere, bibliotekarer og førskolelærere, og som i neste omgang kommer barn og unge i Stavanger til gode med økte kunnskaper om litteratur, formidling og pedagogiske virkemidler innen leseforståelse og leselyst. Konferansen vil sette Stavanger i førersetet i Norden når det gjelder barn/unge og lesing, og skape viktige nettverk for fagmiljøene i byen/fylket.

Det er lagt opp til betydelig ekstern finansiering, og stor egeninnsats fra Sølvberget. En basisfinansiering fra Stavanger kommune i tillegg vil gjøre det lettere å hente eksterne midler.

Oppdatert etter styremøte 01.09.2014

8.1.3 Saksprotokoll

REFERANSE JOURNALNR. DATO
MEG-14/15698-3 83256/14 10.09.2014

 

Utvalg:                     Styret for Sølvberget KF

Møtedato:               01.09.2014

Sak:                         21/14

Resultat:           

Arkivsak:           14/15698 ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

 

Behandling:

Vedtak:

1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015–2018 for Sølvberget KF.

2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:40.