Rådmannens forslag 8.1.1 Bakgrunn for saken

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 01. september 2014. Styret anmoder om følgende økning i overføringene til Sølvberget KF i perioden 2015–2018 (økning utover budsjett 2014):

2015201620172018
kr 6 700 000kr 7 750 000kr 7 250 000kr 6 950 000
Tabell 8.1
Last ned tabelldata (Excel)

Det vises til vedlagt saksfremlegg for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget til Sølvberget KF. Som følge av den økonomiske situasjonen for bykassen i kommende planperiode, tilrår ikke rådmannen godkjenning av alle volumendringer/tiltak i foretakets budsjettforslag. Foretaket blir i 2014 kompensert for lønnsoppgjøret i 2014, som videreføres i 2015, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for ekstraordinært tilskudd på kr 2,3 mill. knyttet til ombygging av kafeen og lønns-kompensasjon 2014 er samlet tilskudd til foretaket på kr 58,128 mill. i 2014.

Foretaket har de senere årene ikke blitt fullt ut kompensert for økte kapitalutgifter, noe som medfører en reduksjon i foretakets ordinære driftsramme. Kapitalutgiftene har nå blitt relativt tyngende i foretakets drift (ca. kr. 3 mill. i 2015). Nye investeringer i planperioden vil gi en ytterligere økning i kapitalutgiftene. Foretaket har i 2013 og 2014 fått økt overføringene med totalt kr 1,2 mill. til å dekke kapitalutgifter. Rådmannen foreslår at foretaket kompenseres med ytterligere kr 1,45 mill. i 2015. Det legges videre til grunn at inntekter fra lån ytt i forbindelse med ombygging av kafeen anvendes til å dekke egne kapitalutgifter.

For 2015 søker foretaket om kr 0,3 mill. til drift av galleri, kr 0,25 mill. til Obstfelderjubileum i 2016 og kr 0,3 mill. til barne- og ungdomslitteraturkonferansen Bokmerket Norden. Rådmannen foreslår at foretaket i 2015 får økt rammen med kr 0,2 mill. til Obstfelderjubileumet i 2016. Samlet overføring til Sølvberget KF i 2015 foreslås etter dette satt til kr 59,778 mill. (kr 58,128 + kr 1,45 + kr 0,2 mill.).

Sølvberget KF har videre foreslått et investeringsbudsjett i 2015 på kr 20,75 mill. Dette inkluderer kr 17,1 mill. til det pågående fornyings- og opprustningsprosjektet «Nye Sølvberget». Det vises til vedlagt saksfremlegg for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer. Behovet for låneopptak vil være lavere som følge av at foretaket har ubrukte lånemidler. Rådmannen tiltrer forslaget til investeringsramme i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

Vedlegg:
Vedlegg 1: Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Sølvberget KF
Vedlegg 2: Saksprotokoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:21.