Rådmannens forslag 8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF

topplogo

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-7 91748/14 02.10.2014

 

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato:    Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 – STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

Forslag til vedtak

1. Budsjett 2015 for Stavanger Natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2015–2018 anses som retningsgivende for den videre drift.

Sammendrag

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

8.3.1 Bakgrunn for saken

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Vedtak
Styret tar saken til orientering

I budsjettforslaget vises det til at foretaket har fått et redusert oppdragsvolum gjennom konkurranse-utsetting av grøntvedlikehold i Tasta bydel. Det vises videre til mulige ytterligere reduksjoner i oppdragsvolumet fra bestillerenhetene. Foretaket ønsker å øke oppdragsvolumet overfor eksterne aktører og andre bestillerenheter i kommunen for å delvis kompensere for et redusert oppdragsvolum fra hovedbestillerne. Foretaket anser videre potensialet for en reduksjon i driftskostnadene som begrenset, utover en reduksjon i lønnskostnader. På bakgrunn av det forannevnte har foretaket budsjettert med et netto driftsresultat på kr 0 de tre første årene i planperioden.

Rådmannen legger til grunn at foretaket vil bli kompensert for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene gjennom priser/oppdragsavtaler overfor bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremien forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2015. Foretakets styre har ansvaret for at budsjettrammene overholdes.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2015. Det legges opp til en reduksjon i bestillerbudsjettene i 2015, som igjen vil gi en reduksjon i foretakets oppdragsvolum. Dette medfører et betydelig omstillingsbehov. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Det er Bymiljø og utbygging (BMU) som har ansvaret for standarden på de kommunale anleggene.

Foretaket har de senere årene arbeidet systematisk med å fornye maskinparken. Enkelte utskiftninger vil imidlertid fortsatt være nødvendige for å opprettholde en effektiv drift. Foretaket ønsker derfor å fastsette en investeringsramme på kr 5 mill. per år. Rådmannen tiltrer styrets forslag til investeringsramme i perioden 2015-2018.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Natur- og idretttsservice KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

8.3.2 Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF

Saksframlegg

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Styret for Stavanger natur- og idrettsservice KF 37/14 15.09.14

Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF 2015-2018

Vedtak:

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

Saken gjelder

I forbindelse med kommunenes handlings og økonomiplan for perioden 2015-2018 er NIS bedt om å komme med innspill. I den forbindelse sendte foretaket over følgende til Stavanger kommune:

Økonomiplan 2015–2018

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal iht. gjeldende regelverk utarbeide 4-årige økonomiplaner.

For perioden 2015-2018 står kommunen, og derfor Stavanger Natur og idrettsservice KF overfor store utfordringer.

Flere ulike faktorer fører til at kontraktene med Stavanger kommune blir kraftig redusert.

Benchmarkingstiltaket i Tasta bydel gjør at rammekontrakten med Park og vei blir redusert med ca. 2,2 millioner kroner.

Fra vår bestiller i Idrettsavdelingen har det kommet signal om en rekke mulige innsparingstiltak, og har kommet frem til mulige kutt i bestillingen på ca. 3 mill. kr.

Fra våre bestillere i Park og Vei må vi også regne med kutt i den størrelsesordenen.

Ser vi totalt på kutt i budsjett sammen med reduksjon av porteføljen ved konkurranseutsetning av grøntvedlikehold i Tasta bydel er totalt forventet kutt på ca. 8,5 millioner.

Foretaket har de siste to årene hatt en bevisst målsetting om å styrke våre kjernetjenester mot Stavanger kommune, og har gjennom et godt samarbeid med våre bestillere helt bevisst økt andelen av våre oppdrag mot kommunen, på bekostning av arbeid for andre kunder. Pr d.d. i 2014 har foretaket en omsetning på ca. 93% mot Stavanger kommune. (jf. 90/10 regelen for kommunale foretak). Dette tilsvarer at vi pr nå kunne ha økt vår omsetning mot private med ca. 3 millioner kroner hittil i år, og ca. 5 millioner på årsbasis. Med de ovennevnte kuttene i bestillinger fra Stavanger kommune kan vi i 2015 øke vår portefølje mot private kunder med ca. 4 millioner og fortsatt være under 90/10 regelen.

Foretaket ønsker også å styrke vår portefølje mot andre bestillere i kommunen for å dekke inn inntektstapet fra våre hovedbestillere.

Dersom vi ikke klarer å øke oppdragsmengden mot kommunen betyr dette at vi må beregne nedskjæringer i våre inntekter selv om vi skulle klare å selge tjenester mot private opp mot 10 % av totalomsetning.

Dersom inntektene reduseres er vi også nødt til å redusere kostnader. Vi har allerede i flere år kuttet i driftskostnader, og disse er nå nede på et minimumsnivå, og det er derfor ikke mye å spare på dette.

Vår største kostnad er lønnskostnader (ca. 63%), og vi ønsker derfor å finne måter å redusere dette på. Dette vil gjøres ved å redusere antall vikarer, ikke erstatte personell som slutter, redusere overtid og redusere antall sommerhjelper.

Grunnet ovennevnte kutt vil det fra foretakets side ikke budsjetteres med overskudd de kommende tre årene. Tabellen under viser foretakets økonomiplan for perioden 2015-2018:

Økonomiplan 2015-2018Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Driftsinntekter
Faste kontrakter med Stavanger kommune-89 600-92 200-96 000-103 000
Refusjon materialkjøp fast kontrakt-11 000-11 500-11 800-12 000
Andre salgsinntekter-38 600-39 200-40 300-42 500
Sum inntekter-139 200-142 900-148 100-157 500
Driftsutgifter
Lønn inkl. sos utgifter87 00089 70093 70098 000
Materialkjøp kontrakt10 90011 30011 90012 200
Driftskostnader41 00041 60042 20044 000
Sum utgifter138 900142 600147 800154 200
Netto driftsresultat-300-300-300-3 300
Finansposter
Finansinntekter-200-200-200-200
Finansutgifter500500500500
Sum finansposter300300300300
Netto resultat (overskudd)000-3 000
Investeringsbehov5 0005 0005 0005 000
Tabell 8.7 Økonomiplan for perioden 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Det har de siste årene blitt gjort et systematisk arbeid for å bedre maskinparken. Dette har ført til at vi nå har en nyere og bedre maskinpark, og foretaket ønsker, i lys av signaler fra kommunen, å holde innvesteringer så lavt som mulig.

Noen utskiftninger vil imidlertid være helt nødvendig for å kunne opprettholde en effektiv drift.

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

 

Kurt Idland  Nils F Gjerpe
Daglig leder Økonomileder

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:41.