Rådmannens forslag 8.2.1 Bakgrunn for saken

Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 09. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak:

 • Investeringsforslaget ble godkjent
 • Driftsbudsjett for 2015 ble godkjent med følgende vedtak:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

I styrets budsjettforslag for 2015 er det foreslått økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 5,8 % og 7,5 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 6 %, jf. vedlagt saksfremlegg. Den foreslåtte økningen i middagsprisen på 6 % vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på om lag kr 1,2 mill. i 2015. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et samlet omstillingsbehov på kr 1,2 mill. i 2015.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger Byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Bestillerbudsjettet og oppdragsavtalene vil regulere oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. For 2015 er det lagt opp til en netto reduksjon i bestillerbudjstettet til Stavanger Eiendom for vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Reduksjonen i bestillerbudsjettet vil igjen gi en betydelig reduksjon i oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Dette medfører et ytterligere omstillingsbehov for Stavanger Byggdrift KF. Rådmannen viser til at det er Stavanger Eiendom (bestiller) som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene.

Foretakets forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018 framgår av tabellen.

Budsjett 2015Budsjett 2014Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Salg231 141 420225 354 481236 919 956242 842 954248 914 028
Varekost videresalg−70 505 000−70 210 000−72 267 625−74 074 316−75 926 174
Lønn−128 295 652−122 445 545−131 503 043−134 790 619−138 160 385
Dekningsbidrag32 340 76832 698 93633 149 28733 978 01934 827 470
Lønn adm (kun avd 1000)−9 538 405−9 045 843−9 776 865−10 021 287−10 271 819
Andre drifts- og salgskostnader−19 355 000−19 772 100−19 838 875−20 334 847−20 843 218
Brutto driftsresultat3 447 3633 880 9933 533 5473 621 8863 712 433
Finansinntekter800 000900 000820 000840 500861 513
Finanskostnader−4 247 363−4 780 993−4 353 547−4 462 386−4 573 945
Netto driftsresultat00000
Tabell 8.5a Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket foreslår følgende investeringer i perioden 2015–2018:

Investeringer 2015-20182015201620172018
Egenkapitalinnskudd KLP660 000660 000660 000660 000
Stansemaskin til kjøkken i 2015 og utskiftning av utstyr/materiell100 000100 000100 000100 000
Sum760 000760 000760 000760 000
Tabell 8.5b Investeringer 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med finanskostnader på kr 4,25 mill. som omfatter avsetning til pensjonsfond. Dette gir samlet et netto driftsresultat på kr 0. i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Byggdrift KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:21.