Rådmannens forslag 8.2.2 Budsjettkommentar

Innledning

Budsjettet tar utgangspunkt i videreføring av gjeldende driftsvolum. Vi legger opp til et selvkost-budsjett, i tråd med Eierskapsmeldingen, og har en innarbeidet nøktern holdning med hensyn til kostnadsberegninger og et ønske om lavest mest mulig prisjustering. Et selvkostbudsjett skal resultat-messig ende ut rundt null i resultat når samtlige kostnader er dekket og beregnede inntekter fratrukket. Reguleringspremie og premieavvik er betydelige størrelser som i sin karakter er vanskelige å budsjettere. Samtidig innebærer dagens regelverk at positive premieavvik inntektsføres, for deretter å utgiftsføres over kommende år. Som ansvarlig økonomisk enhet vil vi så vidt mulig håndtere premieavviket som en kostnad i det året den tilhører, idet vi tilstreber å budsjettere med inndekning av tilsvarende avsetning til pensjonsfond. Vi forsøker altså å unngå akkumulering av fremtidige forpliktelser uten inndekning.

Usikkerhetsmomenter

Stavanger kommunes økonomiske situasjon ventes å legge et ytterligere press på bestillers budsjetter til vedlikehold av kommunale bygg. Som en umiddelbar reaksjon kan det være både forståelig og akseptabelt å redusere driftsmidler til vedlikehold. Bystyret bør imidlertid være klar over at manglende vedlikehold vil akselerere forfallet på eiendommer som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep. For å møte dette må det som et minimum utarbeides en plan for å ta igjen det forsømte, samt settes av ressurser til påkrevde nødløsninger og tettere oppfølging.

Effektivisering

Byggdrift søker etter løsninger som kan bidra til effektivisering og kostnadsbesparelse. Ved at vi selger timeproduksjon vil imidlertid slik effektivisering ikke vise seg i våre regnskaper, men hos bestiller som da vil kunne kjøpe færre timer av oss. Det er slik sett ikke realistisk å redusere vårt budsjett eller priser uten at dette vil medføre underskudd i vårt regnskap. Underskudd vil fort medføre negativ egenkapital, hvor bykassen må bidra til inndekningen. Konkurranseutsetting av våre tjenester har en lignende effekt, ved at det tas vekk produksjonsvolum som er med å dekke faste felleskostnader. Det medfører således en mer-byråkratisering både hos bestillerleddet og Innkjøpsavdelingen, samt omstillings-kostnader for utfører. I tillegg tilkommer et økt kontrollregime for å følge opp leveransen. Et eksternt anbud må altså være betydelig mer enn bare så vidt rimeligere for at kommunen i realiteten skal ha en gevinst av tiltaket.

Priser

Prisene fremkommer i hovedsak som et resultat av budsjettoppbyggingen, men det er også forsøkt å ta hensyn til kundens forventning om lavest mulig prisøkning. Ved salg til private tas det høyere pris enn ved salg til kommunen.

Prisene er etter dette satt til:

Pris 2014Pris 2015%-vis økning fra året før
Middagspris kommunen:kr 57,50kr 616,0 %
Håndverker tjenesterkr 430kr 4555,8 %
Renholdstjenesterkr 330kr 3557,5 %
Tabell 8.6 Priser
Last ned tabelldata (Excel)

Dette er prisene for hele 2015, det foretas normalt ingen prisjustering i løpet av året. Innen områdene håndverkertjenester og renhold vil foretaket fortsatt nøye seg med et påslag ved videresalg på 7 %, til tross for at markedet generelt opererer med 15 %.

Hva skjer?

Foretakets egenkapitalsituasjon er blitt svekket gjennom årets vedtak om «utbytte», og økonomien vil ikke bli styrket gjennom det fremlagte budsjettet.

Det ble i 2013 vedtatt sak om vedlikeholdsstrategi hvor det slås fast at det er kr 200 mill for lite i årlige midler til vedlikehold av kommunens bygg. Dagens økonomiske situasjon tilsier at det kan ta lang tid å få stoppet det pågående forfallet, dersom denne oppgaven ikke prioriteres klarere i budsjettene. «Det er dyrt å være fattig». Dårlige bygg går ikke bare ut over økonomien, men også trivsel og effektivitet hos brukerne av bygget.

Byggdrift har i lengre tid tatt til orde for at det burde vært et tettere og bedre samarbeid mellom Eiendom og Byggdrift. Det ville bidradd til øket kompetansen på drift av bygg, bedret koordinering av oppgaver og gitt riktigere prioritering av tiltak. I sum vil dette gjøre de samlede FDV oppgavene mer effektive. Byggene ville blitt bedre ivaretatt. I sin tur vil dette gi bedre bygg for brukerne.

 

Styrets budsjettvedtak 2015:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

  • KLP
    • Reguleringspremie
    • Premieavvik
    • AFP
  • Lønnsoppgjør
  • Omsetningsstørrelser
  • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

 

Stavanger den 9. september 2014

Erik T. Hirth

 

Denne siden ble sist oppdatert 27. October 2014, 12:19.