Rådmannens forslag 8.4.1 Bakgrunn for saken

Stavanger Parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til budsjett 2015 og handlings- og økonomi-plan 2015-2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 01. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak

Styret godkjenner budsjettet for 2015–2018. Selskapet har betalt utbytte på 75 mnok i 2013 og 4 mnok i 2014. Styret påpeker at foretaket har begrenset kapasitet til å foreta finansiering av fremtidige parkeringsanlegg. Med dagens prisnivå, lavere finansinntekter, kraftig økning i antallet ikke-betalende kunder og økte kostnader (KPI) vil redusere selskapets mulighet for inntjening fremover og dermed bygge fonds for nyinvesteringer. Den underliggende driften er god slik at likviditeten er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)2015201620172018
Driftsinntekter81,581,282,583,3
Finansinntekter1,01,01,01,0
Sum inntekter82,582,283,584,5
Driftsutgifter63,663,766,368,3
Finansutgifter7,58,59,610,9
Sum utgifter71,172,275,979,2
Netto driftsresultat11,410,07,65,3
Tabell 8.8 Driftsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett i oppgradering av teknisk utstyr i perioden 2015-2018:

Investeringsbudsjett 2015-2018 (mill. kr)2015201620172018
5,20,80,80,0
Tabell 8.9 Investeringsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015, jf. vedlagt saksinnstilling. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. Som det framgår av styrets vedtak ble det tilbakeført totalt kr 79 mill. fra foretaket i 2013 og 2014. Rådmannen har inntil videre valgt å ikke budsjettere med ytterligere overføringer fra foretaket i den kommende planperioden. Dette som følge av at det er ønskelig at foretaket gis mulighet til å bygge opp fonds/egenkapital til finansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg, og derigjennom begrenser framtid låneopptak.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Parkeringsselskap KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:23.