Rådmannens forslag 9.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall201120122013
9.1.1 Grunnskole og SFO
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn10 03810 07910 242
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn4 5464 4284 341
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128
Sum årsverk til undervisning1 0431 0871 079
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-11 0721 2531 397
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 198
Barn i SFO4 3744 4934 744
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 818
Lærertetthet i ordinær undervisning191819
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev71 15076 62480 947
9.1.2 Barnehager201120122013
Antall barn i barnehage 0-6 år7 7837 8747 866
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år1 8741 9621 847
Antall barn i privat barnehage 0-3 år9689971 016
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år3 1293 1143 173
Antall barn i privat barnehage 3-6 år1 8121 7761 830
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn484840
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn264336266
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager384043
9.1.3 Johannes læringssenter201120122013
Antall barn i innføringsbarnehagen565651
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter419522482
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn)206246274
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring830784720
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse)186243266
Norskopplæring asylsøkere1 0161 001928
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld1 0891 3041 552
9.1.4 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste201120122013
Antall fødsler1 8121 8011 823
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66,0 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 984
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år20 74322 87426 886
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96,0 %94,0 %95,0 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine96,0 %94,0 %91,0 %
9.1.5 Barnevernstjenesten201120122013
Alle barn med tiltak779883902
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12503545578
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12276338324
Antall nye meldinger851831930
Antall nye barn med vedtak om tiltak266301395
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40,0 %24,0 %27,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern6 1106 8286 958
9.1.6 Pleie og omsorgstjenester201120122013
Antall personer med omsorgslønn979884
Antall personer med personlig assistent303039
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457
Antall sykehjemsplasser 31.12918967967
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre166166166
Antall dagsenterplasser for eldre235235235
Andel sykehjem korttid20,0 %19,8 %19,8 %
Andel plasser i enerom94,7 %97,7 %98,0 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12910832792
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 5451 3641 338
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 343
Antall oppdrag natttjenesten36 75541 72241 037
Antall plasser på dagsenter464346
Antall plasser i avlastingsbolig282828
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig252525
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger12 47413 72414 216
9.1.7 NAV201120122013
Mottakere av sosialhjelp3 1692 9613 192
Andel under 25 år24,0 %23,0 %22,0 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold17,0 %29,0 %30,0 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38,0 %38,0 %37,0 %
Antall nyregistrerte i løpet av året580518592
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år1 4211 3991 644
9.1.8 Stavanger Legevakt201120122013
Antall konsulatasjoner41 89840 26641 231
Antall sykebesøk1 8621 5611 607
9.1.9 Krisesenteret201120122013
Antall kvinnelige beboere122176178
Antall mannlige beboere111821
Antall barn93155143
9.1.10 Arbeidstrenignsseksjonen201120122013
Antall tiltaksplasser108163176
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.12394245
9.1.11 Musikk- og kulturskole201120122013
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen3 3513 3843 473
Netto driftsutgifter per deltaker eksl. Korsp/kor7 9789 0148 741
9.1.12 Stavanger eiendom201120122013
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter819 300839 100831 984
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner411853501
9.1.13 Park og vei201120122013
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar12 85613 00613 817
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar2 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet1 5391 6721 205
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt5 3004 9941 573
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter610158769
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner310498450
Nyanlegg turveier - målt i meter-2 186680
9.1.14 Idrett201120122013
Antall besøk i idrettshaller1 680 8221 621 3431 579 669
Driftstilskudd til idrettslag målt i kroner6 336 0006 536 0006 336 000
9.1.15 Revovasjon201120122013
Sum gjenvunnet husholdningsavfall33 07134 29536 302
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse)18 38119 93820 479
9.1.16 Vann og avløp201120122013
Antall avløpspumpestasjoner9498102
Antall vannmålere i drift3 1503 0953 217
Antall utskifting av vannmåler40189334
Driftsutgifter per innbygger1 1391 1951 256
9.1.17 Byggesak201120122013
Antall mottatte byggesaker3 0933 6132 347
Antall boliger fullført5406501 028
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker232736
Tabell 9.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)
Eiendomskatt
2014
KommuneHoved-
gruppe
EskattPromille-
sats
Bunn-
fradrag
Eiendoms-skatt
normal bolig 2014
Sum inntekt
regnskap 2013
(Promille)(Hele kroner)(Hele tusen kroner)
KristiansandBoligJa, hele kommunen65 850200 934
NæringJa665 771
Sum266 705
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4200 0005 100141 260
NæringJa758 562
Sum199 822
TrondheimBoligJa, hele kommunen5500 0004 346337 564
NæringJa5130 624
Sum468 188
TromsøBoligJa, hele kommunen3200 0003 45698 082
NæringJa536 277
Sum134 359
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen2360 0002 00088 029
NæringJa271 286
Sum159 315
BergenBoligNei
NæringJa5201 022
Sum201 022
BærumBoligNei
NæringNei
OsloBoligNei
NæringNei
DrammenBoligNei
NæringNei
SandnesBoligNei
NæringNei0
Tabell 9.2 Eiendomskatt
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 10:58.