Rådmannens forslag 10 Hovedoversikter og driftsrammer

10.1 Driftsbudsjett

Hovedoversikt – drift#10.1.1

Hovedoversikt – driftRegnskap
2013
Budsjett
2014
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger420 401 000430 701 000454 551 000459 251 000459 251 000459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter780 808 000746 270 000787 056 000813 303 000843 062 000869 021 000
Overføringer med krav til motytelse896 455 000644 215 000647 174 000647 174 000647 174 000647 174 000
Rammetilskudd1 495 453 0001 470 991 0001 606 300 0001 640 500 0001 656 700 0001 672 500 000
Andre statlige overføringer134 134 000127 633 000126 983 000125 933 000124 033 000124 033 000
Andre overføringer21 473 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 000
Skatt på inntekt og formue4 753 061 0005 147 900 0004 986 900 0005 053 000 0005 126 100 0005 201 900 000
Eiendomsskatt159 315 000160 000 000161 000 000174 000 000188 800 000188 800 000
Sum driftsinntekter8 661 101 0008 743 754 0008 786 008 0008 929 205 0009 061 164 0009 178 723 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 712 258 0003 703 368 0003 604 996 0003 592 685 0003 647 281 0003 650 795 000
Sosiale utgifter974 009 0001 065 661 0001 060 738 0001 064 649 0001 078 853 0001 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 028 818 0001 392 824 0001 396 716 0001 433 940 0001 496 958 0001 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 766 005 0001 711 696 0001 730 603 0001 754 927 0001 769 122 0001 789 809 000
Overføringer896 967 000977 943 0001 096 928 0001 081 728 0001 052 738 0001 052 508 000
Avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Fordelte utgifter-79 171 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000
Sum driftsutgifter8 734 020 0008 848 934 0008 895 170 0008 936 039 0009 055 927 0009 087 265 000
Brutto driftsresultat-72 919 000-105 180 000-109 162 000-6 834 0005 237 00091 458 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte394 953 000361 828 000380 488 000420 079 000420 379 000453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257 000-----
Mottatte avdrag på utlån1 280 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 000
Sum eksterne finansinntekter419 490 000363 189 000381 849 000421 440 000421 740 000455 281 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870 000267 690 000304 461 000338 987 000330 402 000359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992 000-----
Avdrag på lån353 032 000365 199 000325 900 000347 800 000345 000 000352 000 000
Utlån1 370 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 000
Sum eksterne finansutgifter621 264 000634 119 000631 591 000688 017 000676 632 000712 986 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774 000-270 930 000-249 742 000-266 577 000-254 892 000-257 705 000
Motpost avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Netto driftsresultat160 441 00063 791 00088 744 000177 158 000203 779 000290 000 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk15 506 000-----
Bruk av disposisjonsfond77 015 000-----
Bruk av bundne fond85 091 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Sum bruk av avsetninger177 613 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Overført til investeringsregnskapet143 418 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond106 336 000-----
Avsatt til bundne fond80 537 000-----
Sum avsetninger330 291 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk7 763 000-----
Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1A – drift#10.1.2

Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 990 9004 986 9005 053 0005 126 1005 201 900
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 522 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Skatt på eiendom159 315160 000161 000174 000188 800188 800
Andre direkte eller indirekte skatter----00
Andre generelle statstilskudd134 134139 284126 983125 933124 033124 033
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 813 1756 881 1836 993 4337 095 6337 187 233
Renteinntekter og utbytte394 953385 285380 488420 079420 379453 920
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257-----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870295 856304 461338 987330 402359 756
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992-----
Avdrag på lån353 032376 410325 900347 800345 000352 000
Netto finansinnt./utg.-201 684-286 981-249 873-266 708-255 023-257 836
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger106 33635 006----
Til bundne avsetninger80 537-----
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk15 5067 763----
Bruk av ubundne avsetninger77 01562 051----
Bruk av bundne avsetninger85 09185 35615 65612 8425 2214 900
Netto avsetninger-9 260120 16415 65612 8425 2214 900
Overført til investeringsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Til fordeling drift6 187 6026 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Mer/mindreforbruk7 763-----
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1B – netto drift#10.1.3

Budsjettskjema 1B - netto driftVedtatt budsjett 2014Budsjettforslag 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 2479 2479 2479 2479 247
Økonomi153 528145 728145 728145 728145 728
Personal og organisasjon124 368115 518113 368113 368113 368
Kommunikasjonsavdeling7 1227 8227 8227 8227 822
Næring5 2335 9835 7335 7335 733
Kommuneadvokat6 7217 0217 0217 0217 021
Politisk sekretariat11 33111 13111 13111 13111 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner317 550302 450300 050300 050300 050
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår66 89666 09666 09666 09666 096
Barnehage1 050 3581 024 9911 018 9911 012 9911 008 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud54 61061 01060 61060 61060 610
Grunnskole1 340 5421 255 7171 228 0671 227 7671 227 767
Johannes læringssenter100 326106 626107 926107 926107 926
Stavanger kulturskole35 01032 21032 21032 21032 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 47336 92336 92336 92336 923
Ungdom og fritid70 60267 90268 40267 90267 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 04862 19862 19862 19862 198
Helse- og sosialkontor1 561 8141 538 8391 510 9891 510 9891 510 989
NAV196 929217 729216 329216 329216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten57 10654 72654 72654 72654 726
Barnevernstjenesten194 868201 218201 218201 218201 218
Helsehuset i Stavanger11 81412 31413 31414 31414 314
Hjemmebaserte tjenester143 362150 672165 872170 972174 472
Alders- og sykehjem97 98677 23676 436132 436132 436
Stavanger legevakt33 12530 02530 02530 02530 025
Rehabiliteringsseksjonen44 57740 27740 27740 27740 277
Arbeidstreningsseksjonen12 26911 81911 81911 81911 819
Flyktningseksjonen8 5098 5098 5098 5098 509
EMbo9 8009 6009 6009 6009 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen94 488109 413143 213143 213143 213
Tekniske hjemmetjenester1 3121 3121 3121 3121 312
Krisesenteret i Stavanger10 89211 19211 19211 19211 192
Sentrale midler levekår77 429-52 571-52 571-52 571-52 571
Sentrale midler legetjeneste61 07161 82162 82163 82163 821
Sum Oppvekst og levekår5 439 2165 197 8045 186 5045 242 8045 242 304
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 7904 6904 6904 6904 690
Miljø4 5494 5494 5494 5494 549
utbygging4 169-2 881-2 581-2 581-2 581
Stavanger Eiendom-279 492-288 592-264 792-218 892-201 392
Park og vei147 302137 502140 152141 852144 552
Idrett110 455114 555120 855119 705119 455
Vannverket-----
Avløpsverket-9 195-9 681-9 195-9 195-9 195
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg-----
Sum Bymiljø og utbygging-17 282-39 718-6 18240 26860 218
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling17 92017 92017 92017 92017 920
Byggesaksavdelingen--7 50010 000-
Planavdelinger29 22227 62227 12227 12227 122
Kulturavdelingen145 428148 458148 458148 308148 408
Sum Kultur og byutvikling192 570194 000201 000203 350193 450
Felles kostnader643 795888 030868 195850 359843 375
Sum fordelt til drift-6 575 849-6 542 566-6 549 567-6 636 831-6 639 397
Sum totalt-----
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsrammetabell#10.1.4

Driftsrammetabell 2015 til 2018Opprinnelig budsjett 20142015201620172018
1Formue-/inntektsskatt-5 147 900-4 986 900-5 053 000-5 126 100-5 201 900
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 576 191-2 561 000-2 607 900-2 638 000-2 668 400
3Inntektsutjevning1 105 200954 700967 400981 300995 900
Sum frie inntekter-6 618 891-6 593 200-6 693 500-6 782 800-6 874 400
Sentrale inntekter
4Eiendomsskatt (netto)-134 000-135 000-148 000-162 800-162 800
5Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere-85 000-83 600-83 600-83 600-83 600
6Kompensasjonsordninger fra Husbanken-35 200-34 950-33 900-32 000-32 000
Sum sentrale inntekter-254 200-253 550-265 500-278 400-278 400
Finans
7Lyse Energi AS, utbytte-175 000-179 000-190 000-201 000-212 000
8SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000
9Renovasjonen IKS, utbytte-500-1 000-1 000-1 000-1 000
10Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor-93 132-100 879-103 800-106 665-109 478
11Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS-43 000-39 300-40 200-40 800-41 300
12Renteinntekter bank og finansforvaltning-39 850-33 450-40 200-41 950-43 700
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån166 211178 722192 307196 772205 835
14Avdragsutgifter (investeringslån)365 199325 900347 800345 000352 000
Sum finans177 928148 993162 907148 357148 357
Overføring til investering
15Egenfinansiering av investeringer72 898104 400190 000209 000294 900
Sum overføring til investering72 898104 400190 000209 000294 900
Sentrale utgifter
16Helårseffekt lønnsoppgjør 2014105 000211 350211 850211 850211 850
17Lønnsoppgjør 2015-95 00095 00095 00095 000
18Pensjon174 000190 000195 000195 000195 000
19Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet7 2007 2007 2007 2007 200
20Folkevalgte47 00049 50049 50049 50049 500
21Hovedtillitsvalgte9 20010 75010 75010 75010 750
22Kirkelig fellesråd76 40079 55079 55079 55079 550
23Tilskudd livssynssamfunn10 30012 00012 00012 00012 000
24Revisjon og kontrollutvalg5 2005 3005 3005 3005 300
25Felleskostnader63 24266 40066 40066 40066 400
26Valg-6 000-6 000-
Sum sentrale utgifter497 542733 050732 550738 550732 550
Sum netto utgifter748 368986 4431 085 4571 095 9071 175 807
Tilskudd regionale prosjekter
27Brannvesenet Sør-Rogaland IKS106 140109 250112 500115 850119 300
28Greater Stavanger7 7757 8507 8507 8507 850
29Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)32 90045 20045 95046 55047 050
30Sørmarka flerbrukshall IKS15 00013 30013 30012 70011 900
31Multihallen og Storhallen IKS12 57511 20011 10010 95010 800
32Ryfast, planleggingsutgifter35 00035 00020 000--
33Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte5001 000---
Sum tilskudd regionale prosjekter209 890222 800210 700193 900196 900
Beregnet netto driftsramme til disposisjon-5 914 833-5 637 507-5 662 843-5 771 393-5 780 093
Disponibelt utover 2014-nivå-277 326251 990143 440134 740
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34Lervig sykehjem--3 00065 00065 000
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser--4 3005 2005 200
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser--22 80022 80022 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser--11 00011 00011 000
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser-3 60012 50013 20013 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser-11 20011 20011 20011 200
40Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere---3 5007 000
41Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter-2 0002 0002 0002 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår-16 80066 800133 900137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold-100100100100
43Hundvåg gravlund, arealutvidelse-200200200200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål-300300300300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44Framkommelighet-4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø-3006009001 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg-200400600800
47Nye anlegg-6001 2001 8002 400
48Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS-200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei-1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
49Kvernevik svømmehall-7004 2504 2504 250
50Hundvåg svømmehall-2 8504 2504 2504 250
51Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter-400400400400
52Hetlandshallen, dobbel idrettshall----600
53Nye Gamlingen---1 5001 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett-3 9508 90010 40011 000
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg-20 30031 10052 25059 550
55Energiutgifter til nye bygg-2 9505 4008 8009 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom-23 25036 50061 05069 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer-46 000115 900210 750225 000
SENTRALE OMRÅDER
Felles tiltak sentrale områder
56Innovasjons- og utviklingsmidler-2 5002 5002 5002 500
57Eksterne husleiekontrakter-3 8003 8503 9003 900
58Reduksjon i pris og forbruk av energi--3 400-3 400-3 400-3 400
59Gjenopptakelse av oppreisningsordninger-3 0003 0003 0003 000
60ENØK-innsparinger--2 000-4 000-4 000-6 000
61Gevinster ved bruk av IKT-løsninger--2 000-4 000-4 000-4 000
62Rammeavtaler, økonomiske effekt--4 500-4 500-4 500-4 500
Sum felles tiltak sentrale områder--2 600-6 550-6 500-8 500
Personal og organisasjon
63Implementering av arbeidsgiverstrategi-1 8002 4002 4002 400
64Digital arkivdanning--2 000-2 000-2 000-2 000
65Prosjekt eSak-3 0003 0003 0003 000
66Offentlige PhD-500500500500
67Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv--500-500-500-500
68Bemanningsreduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
69Lærlingeordningen, verdiskapning--3 000-4 000-4 000-4 000
70Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv--2 500-3 000-3 000-3 000
71Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.--3 250-4 500-4 500-4 500
72Effektiviseringskrav--1 900-1 900-1 900-1 900
Sum personal og organisasjon--8 850-11 000-11 000-11 000
Kommunikasjon
73Digital innbyggerdialog og sosiale medier-500500500500
74Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk-300300300300
75Effektiviseringskrav--100-100-100-100
Sum kommunikasjon-700700700700
Økonomi
76Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap--3 800-3 800-3 800-3 800
77Intern omorganisering i SK-regnskap--1 000-1 000-1 000-1 000
78Effektiviseringskrav--3 000-3 000-3 000-3 000
Sum økonomi--7 800-7 800-7 800-7 800
Kommuneadvokaten
79Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester-300300300300
Sum kommuneadvokaten-300300300300
Næring
80Justert driftsramme inkludert BID-ordning-750500500500
Sum næring-750500500500
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum politisk sekreteriat--200-200-200-200
SUM SENTRALE OMRÅDER--17 700-24 050-24 000-26 000
OPPVEKST OG LEVEKÅR
82Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice-1 5001 5001 5001 500
83SLT, reduksjon--500-500-500-500
84Effektiviseringskrav--1 800-1 800-1 800-1 800
Sum stab-800-800-800-800
Budsjettekniske endringer
85Medfinansiering samhandlingsreform--109 400-109 400-109 400-109 400
Sum stab-109 400-109 400-109 400-109 400
Felles tiltak levekår
86Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt--4 000-4 000-4 000-4 000
87Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon--3 900-3 900-3 900-3 900
88Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert--6 700-6 700-6 700-6 700
89Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon--700-700-700-700
90Prosjekt "Ville veier", avsluttes--250-250-250-250
Sum felles tiltak levekår--15 550-15 550-15 550-15 550
Barnehage
91Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav-6 0006 0006 0006 000
92Kompetanseheving-5001 5002 5002 500
93Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode--5 000-2 000-6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser--13 000-13 000-13 000-13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"--4 000-6 900-6 900-6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling--3 000-5 400-5 400-5 400
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon--10 000-15 000-15 000-15 000
98Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon--100-100-100-100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon--1 100-2 800-2 800-2 800
100Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum barnehage--27 900-33 900-39 900-43 900
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 0006 9006 9006 900
102Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014-3 000100100100
103Psykisk helsestilling 100 %, avvikling--350-750-750-750
104Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud-6 4006 0006 0006 000
Skole og SFO
105Elevtallsvekst grunnskole-3 6003 6003 6003 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold--850-1 500-1 500-1 500
107Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling--3 000-3 000-3 000-3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy-700700700700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger-300300--
110Skolefritidsordningen, øke prisene--10 400-15 100-15 100-15 100
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake--1 000-1 000-1 000-1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger--1 200-1 200-1 200-1 200
113Rammereduksjon - skole--47 100-67 100-67 100-67 100
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning--3 800-3 800-3 800-3 800
115Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud--3 000-3 000-3 000-3 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet--600-1 400-1 400-1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon--300-300-300-300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd--250-250-250-250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme--9 250-10 750-10 750-10 750
120Brukerundersøkelser, reduksjon--200-200-200-200
121Lenden, rammereduksjon--3 000-3 000-3 000-3 000
122Effektiviseringskrav--5 500-5 500-5 500-5 500
Sum skole og sfo--84 850-112 500-112 800-112 800
Johannes læringssenter
123Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30-4 8006 1006 1006 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå-4 5004 5004 5004 500
125Johannes læringssenter, rammereduksjon--2 500-2 500-2 500-2 500
126Effektiviseringskrav--500-500-500-500
Sum Johannes læringssenter-6 3007 6007 6007 600
Kulturskolen
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling--1 800-1 800-1 800-1 800
128Kontingentøkning--450-450-450-450
129Kulturskolen, rammereduksjon--350-350-350-350
130Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Kulturskolen--2 800-2 800-2 800-2 800
PPT
131PPT, rammereduksjon--2 400-2 400-2 400-2 400
132Effektiviseringskrav--150-150-150-150
Sum PPT--2 550-2 550-2 550-2 550
Ungdom og fritid
133Ungdomsundersøkelsen--500--
134Uteseksjonen, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
135Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
136Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå--500-500-500-500
137Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Ungdom og fritid--2 700-2 200-2 700-2 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138Legetjeneste, reduksjon--500-500-500-500
139HERO, avvikling--1 100-1 100-1 100-1 100
140Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste--1 850-1 850-1 850-1 850
Barnevern
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum-4 0004 0004 0004 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon-4 2004 2004 2004 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)--1 500-1 500-1 500-1 500
144Effektiviseringskrav--350-350-350-350
Sum barnevern-6 3506 3506 3506 350
Embo
145Redusert bemanning--200-200-200-200
Sum Embo--200-200-200-200
Helse- og sosialkontor
146Omfattende pleiebehov-3 0003 0003 0003 000
147TAFU, prosjektmidler utgår--550-550-550-550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum helse- og sosialkontor--600-600-600-600
NAV-kontorene
149Sosialhjelp-20 00020 00020 00020 000
150Redusere bemanningen---1 400-1 400-1 400
151Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum NAV-kontorene-19 80018 40018 40018 400
Hjemmebaserte tjenester
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT-2 7504 2504 2504 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester-250750750750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester--10 000-10 000-10 000-10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling---4 200-4 200-4 200
156HERO, avvikling--300-300-300-300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering--1 400-1 400-1 400-1 400
158Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum hjemmebaserte tjenester--11 900-14 100-14 100-14 100
Alders- og sykehjem
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem-300600600600
160Alders Hvile, driftsavtale-1 5001 5001 5001 500
161Boganes sykehjem, prisjustering-3 2003 3503 3503 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken-50505050
163Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling--1 800-2 700-2 700-2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling--13 000-26 000-26 000-26 000
165Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014--1 500-1 500-1 500-1 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014--4 500-4 500-4 500-4 500
167Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling----6 000-6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling--10 000-21 000-21 000-21 000
169Effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum alders- og sykehjem--28 800-53 250-59 250-59 250
Rehabiliteringsseksjonen
170Redusere ressurser i botiltak--1 000-1 000-1 000-1 000
171LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon--3 100-3 100-3 100-3 100
172Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Rehabiliteringsseksjonen--4 300-4 300-4 300-4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser-3 5003 5003 5003 500
174Ressurskrevende brukere avlastning-3 0003 0003 0003 000
175Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling--1 000-1 000-1 000-1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene--4 500-7 500-7 500-7 500
177Effektiviseringskrav--600-600-600-600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen-400-2 600-2 600-2 600
Krisesenteret
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene-300300300300
Sum Krisesenteret-300300300300
Fysio- og ergoterapitjenesten
179Redusere aktiviteten--1 400-1 400-1 400-1 400
180Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten--1 600-1 600-1 600-1 600
Arbeidstreningsseksjonen
181Redusere aktiviteten--450-450-450-450
Sum arbeidstreningsseksjonen--450-450-450-450
Helsehuset i Stavanger
182Stavanger lokalmedisinske senter--500-500-500-500
183Leve HELE LIVET-1 0002 0003 0003 000
Sum Helsehuset i Stavanger-5001 5002 5002 500
Stavanger legevakt
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret--500-500-500-500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt--2 400-2 400-2 400-2 400
186Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Stavanger legevakt--3 100-3 100-3 100-3 100
Samfunnsmedisin
187Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning-1 0002 0003 0003 000
188Sykehjemslegevakt, reduksjon-−250−250−250−250
189Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon-−250−250−250−250
Sum samfunnsmedisin-5001 5002 5002 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR--258 800-320 100-330 900-334 900
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd---50150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-−500−950−950−950
192Ny driftsavtale med Tou Scene-600600600600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert-2 1502 1502 1502 150
194Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd-860860860860
195Sølvberget KF, økt tilskudd-1 6501 6501 4501 450
196Redusere tilskudd til kulturformål--1 000-1 000-1 000-1 000
197Effektiviseringskrav-−600−150−150−150
Sum kultur-3 1603 1603 0103 110
Byggesak
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift--7 50010 000-
Sum byggesak--7 50010 000-
Geodata
199Eiendomsskatt, omtaksering-500---
Sum Geodata-500---
Planavdelinger
200Effektiviseringskrav--2 100-2 100-2 100-2 100
Sum planavdelinger--2 100-2 100-2 100-2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING-1 5608 56010 9101 010
BYMILJØ OG UTBYGGING
Felles tiltak bymiljø og utbygging
201Effektiviseringskrav stab BMU-−100−100−100−100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging-−100−100−100−100
Miljø
202Forurenset Sjøbunn-500500500500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-−400−400−400−400
204Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum miljø-----
Utbygging
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront-850850850850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen--7 800-7 500-7 500-7 500
207Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum utbygging--7 050-6 750-6 750-6 750
Park og vei
208Biologisk mangfold-2505007501 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse-100200300400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg-250250250250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet-350450600750
212Uteservering, økt avgift-−500−500−500−500
213Småbåthavner, økte leieinntekter-−500−500−500−500
214Rammereduksjon park og vei-−400−400−400−400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon--2 050-2 050-2 050-2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon--1 800-1 800-1 800-1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon--4 250-4 250-4 250-4 250
218Sommerblomster, julebelysning, reduksjon-−350−350−350−350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon--1 200−700-1 200−700
220Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon-−450−450−450−450
221Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum park og vei--11 500-10 550-10 550-9 550
Idrett
222Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)-8 30010 80010 80010 800
223Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017-1 050-1 050-
224Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,--1 200-1 500-1 500-1 500
225Billettpriser i svømmehallene, økning-−500-1 000-1 500-2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016----2 500-2 500
227OTD, leieinntekter-−700-−700-
228Gamlingen, stenges fom september 2015-−750−750−750−750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter--1 650-1 650-1 650-1 650
230Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon--1 950-1 950-1 950-1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-−700−700−700−700
232Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon-−350−350−350−350
233Anleggstilskudd, reduksjon-−350−350−350−350
234Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon-−900−900−900−900
235Effektiviseringskrav-−150−150−150−150
Sum idrett-1501 500-1 150-2 000
Stavanger eiendom
236Forsikring bygg-1 2001 4001 6001 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning--1 900-5 500-5 950-5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem-4 500---
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie--5 000-5 000-5 000-5 000
240Tilskudd til presteboliger--1 000-1 000-1 000-1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon--23 950-3 05021 95031 950
242Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter--1 300-1 300-1 300-1 300
243Teknisk drift Forus, generell reduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
244Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum Stavanger eiendom--29 400-16 4008 35018 550
Vannverket
245Fastledd, IVAR-1 2223 4608 69615 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR-2 0443 96210 19218 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning-2 9073 5824 2714 973
249Avskrivninger-9502 0132 9133 813
250Renter restkapital-1 9232 4842 9263 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond--4 666-2 4035 5975 597
252Gebyrer/gebyrøkning--4 730-13 798-35 645-52 783
Sum Vannverket-----
Avløpsverket
253Fastledd, IVAR-1 4033 8414 5625 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR-1 7405 5105 8006 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning-4 1274 8745 6356 412
257Avskrivninger-1 6653 1104 4485 786
258Renter restkapital-3 0923 1243 5013 843
259Gebyrer/gebyrøkning--12 863-21 159-24 996-29 842
Sum Avløpsverket-−486---
Renovasjon
260Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR-1 9053 2674 6636 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning-2 4104 3086 2808 278
262Kalkulerte finanskostnader-117−63−255−440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester-1 0231 8252 5032 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning--3 572-8 005-11 480-14 605
265Bruk av bundet fond--1 883-1 332-1 711-1 390
Sum renovasjon-----
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING--48 386-32 300-10 200150
Sum endringer på sektorene--323 326-367 890-354 190-359 740
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene--277 326-251 990-143 440-134 740
BUDSJETTBALANSE-----
Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomiske mål#10.1.5

Økonomiske mål2015201620172018Snitt 2015-2018Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,0 %2,0 %2,2 %3,2 %2,1 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering49 %39 %83 %67 %60 %>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene63 %67 %64 %62 %64 %<60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Detaljert prognose over frie inntekter#10.1.6

Skatt og rammetilskudd2014201420142015201620172018
(hele tusen kroner)Opprinnelig
vedtatt budsjett
Justert
budsjett per
2. tertial
Anslag
årsbudsjett -
statsbudsjett
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Formue- og inntektsskatt−5 147 900−4 772 073−4 772 073−4 986 900−5 053 000−5 126 100−5 201 900
Vekst fra året før6,6%0,4%0,4%4,5%1,3%1,4%1,5%
% av landsgjennomsnittet152,2%143,2%144,1%143,5%143,5%143,5%143,5%
Antall innbyggere 01.01.xx130 754130 754130 754132 481134 438136 570138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger39 25936 49736 49737 64237 58737 53537 492
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis25 79925 47625 33026 22826 19026 15326 123
Diff. Stavanger og landsgj.snittet13 46011 02111 16711 41411 39711 38211 369
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 948 961−2 936 951−2 936 995−2 945 721−2 994 530−3 034 200−3 074 233
Utgiftsutjevning441 898441 898441 898460 969471 832482 107492 510
INGAR7 9747 9747 9748 329
Saker med særskilt fordeling−4 485−4 485−4 485−9 975−9 975−9 975−9 975
Storbytilskudd−45 217−45 217−45 217−47 202−47 827−48 532−49 302
Tapskompensasjon skjønn−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB−4 857−4 868
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.−2 576 191−2 569 038−2 569 093−2 561 000−2 607 900−2 638 000−2 668 400
Inntektsutjevning1 105 200909 220921 275954 700967 400981 300995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning−1 470 991−1 659 818−1 647 818−1 606 300−1 640 500−1 656 700−1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet−6 618 891−6 431 891−6 419 891−6 593 200−6 693 500−6 782 800−6 874 400
Sum endring i %2,5%1,5%1,3%1,4%
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter.
Last ned tabelldata (Excel)

10.2 Investeringsbudsjett

Hovedoversikt investering#10.2.1

Hovedoversikt – investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom147 644189 400283 60052 5002 80059 000
Andre salgsinntekter1 995---00
Overføringer med krav til motytelse-5 671145 140153 600140 40090 70094 400
Statlige overføringer10 15052 56038 40034 500284 30032 900
Andre overføringer3 97572 000--00
Renteinntekter og utbytte75 000---00
Sum inntekter233 093459 100475 600227 400377 800186 300
Utgifter
Lønnsutgifter29 11031 168--00
Sosiale utgifter6 6607 172--00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 139 1381 243 7891 265 7491 154 400737 100765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050---00
Overføringer143 425769-500-5002 1002 800
Renteutgifter og omkostninger36---00
Fordelte utgifter-167 674-85 462--00
Sum utgifter1 181 7471 197 4361 265 2491 153 900739 200768 700
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 72196 57195 00095 00095 00095 000
Utlån354 256357 600364 850350 000350 000350 000
Kjøp av aksjer og andeler14 70613 60015 10016 10017 10018 100
Dekning av tidligere års udekket42 37276 625--00
Avsatt til ubundne investeringsfond-101 585--00
Avsatt til bundne investeringsfond36 26036 000--00
Avsatt til likviditetsreserve----00
Sum finansieringstransaksjoner606 316681 981474 950461 100462 100463 100
Finansieringsbehov1 554 9691 420 3171 264 5991 387 600823 5001 045 500
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 6231 126 2871 011 5491 058 100475 900612 000
Salg av aksjer og andeler23 285---00
Mottatte avdrag på utlån212 216140 171138 600138 600138 600138 600
Overført fra driftsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Bruk av tidligere års udisponert----00
Bruk av disposisjonsfond33 766---00
Bruk av bundne driftsfond----00
Bruk av ubundne investeringsfond-47 35010 05090000
Bruk av bundne investeringsfond48 03736 000--00
Bruk av likviditetsreserve----00
Sum finansiering1 478 3441 420 3171 264 5991 387 600823 5001 045 500
Udekket/udisponert-76 625-----
Tabell 10.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 2A – investering#10.2.2

Budsjettskjema 2A – investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 197 4361 265 2491 153 900739200768700
Utlån og forskutteringer368 962371 200379 950366 100367100368100
Avdrag på lån158 72196 57195 00095 0009500095000
Dekning av tidligere års udekket42 37276 625--00
Avsetninger36 260137 585--00
Årets finansieringsbehov1 788 0621 879 4171 740 1991 615 0001 201 3001 231 800
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 126 2871 011 5491 058 100475 900612 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929189 400283 60052 5002 80059 000
Tilskudd til investeringer14 125124 56038 40034 500284 30032 900
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner206 545285 311292 200279 000229 300233 000
Andre inntekter76 995-----
Sum ekstern finansiering1 486 2171 725 5581 625 7491 424 100992 300936 900
Overført fra driftsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Bruk av avsetninger81 80383 35010 050900--
Sum finansiering1 711 4381 879 4171 740 1991 615 0001 201 3001 231 800
Udekket/udisponert76 625-----
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringstabell#10.2.3

Investeringstabell 2015-2018Total prosjekt-kostnadBudsjett til og med 20142015201620172018
DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)84 10072 60014 00010 800
2Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)22 00011 0001 200
3Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)141 0008 60063 20077 300
4Administrasjonsbygg, utbedring3 0003 0003 0003 000
5Energitiltak i kommunale bygg55 00017 00019 00019 000
6Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016)15 0002 00013 000
7Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018)40 0002 00030 0008 000
8Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015)7 0007 000
9Kongsgata 47/49, rehabilitering10 00010 000
10Olav Kyrresgate 23, taktekking5 0005 000
11Legionellaforebygging (ferdig 2015)32 00027 2704 349
12Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp10 00010 00015 00030 000
13Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger55 00020 00020 00015 000
14Prestebolig Hafrsfjord menighet5 3003 5001 800
15Oddahagen, 9 boliger25 0001 00012 00012 000
16Kari Trestakkv. 3, 10 boliger25 0002 00013 00010 000
17Brannsikring i sentrum1 5001 5001 5001 500
18Eldre boliger, rehabilitering2 5002 5002 5002 500
Sum diverse bygg521 400125 970172 549196 10086 00045 000
SKOLEBYGG
Nybygg/utvidelse/ombygging
19Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)52 00054 0008 700
20Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015)55 00047 00014 000
21Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)10 0001 0009 000
22Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)195 000176 00027 800
23Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019)150 0005 00070 000
24Johannes voksenopplæring, utstyr (2015)4 0001003 900
25Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)280 00016 80060 000168 20035 000
26Vaulen skole, ombygging150 0002 000
27Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 000
28Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)16 00016 000
29Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022)182 0002 000
30Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019)182 0002001 0002 00020 00080 000
31Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)196 0003 00030 00070 000
32Tastarustå skole, innvendig ombygging19 60019 000600
Rehabilitering
33Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)146 0002 00050 000
34Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020)64 0002 000
35Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019)40 5003 000
36Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018)30 8002 00020 0008 800
37Skoler, inventar og utstyr6 0006 0006 0006 000
38Skoler, løpende rehabilitering6 5006 5006 5006 500
Sum skolebygg1 829 900314 100153 500187 700124 500302 300
BARNEHAGEBYGG
Nybygg
39Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016)48 20021 00012 80022 000
40Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)50 70014 00036 500
41Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016)36 0005 00010 00023 000
42Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015)29 0003 00026 000
43Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015)7 3006 7003 000
44Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019)54 0005 000
Rehabilitering
45Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)20 0002 00015 0003 000
46Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)10 0008 0002 000
47Barnehager, løpende rehabilitering5 0005 0005 0005 000
48Barnehager, inventar og utstyr1 0001 0001 0001 000
Sum barnehagebygg255 20049 70096 30066 00017 00013 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD
49Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig nov. 2015)48 50019 00034 500
50Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016)35 0008 40010 00011 90010 000
51Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 201635 0001 00012 00022 000
52Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)3 0002 0001 000
53Fredrikke Quamsvei, utbedring.Ferdig 2016.5 0005 000
54Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)5001 000
55Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)20 0004 00017 000
56Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)490 00011 000153 900170 000159 000
57St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)80 0002 000
58Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming30 0002 000
59Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger)80 0002 000
60Dagtilbud psykisk utviklingshemmede3 0001 5001 500
61Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting4 5002 0002 500
62Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering6 0006 0006 0006 000
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud834 00045 900237 400218 900176 50012 000
PARK- OG IDRETTSBYGG
63Idrettsbygg, rehabilitering1 5001 5001 5001 500
64Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015)135 80097 10031 700
65Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)132 30063 10060 40010 000
66Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)13 0006 0007 000
67Hetlandshallen, dobbelhall40 00010 00030 000
68Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)40 0002 00025 000
69Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter10 0006 7002 0003 400
70Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016)120 00011 00029 00061 00019 000
71Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)70 0002 00060 000
Sum park og idrettsbygg561 100183 900131 60075 90034 500116 500
Sum bygg4 001 600719 570791 349744 600438 500488 800
UTBYGGINGSOMRÅDER
72Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder35 00035 00035 00035 000
73Byggemodning av hovedutbyggingsområder20 00020 00020 00020 000
74Kjøp og utvikling av andre eiendommer25 00025 00025 00025 000
Jåttåvågen
75Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)150 00080 00070 000
Anlegg Stavanger Forumområdet
76Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav255 200255 200500
77Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv200 000200 00017 50014 000
78Stavanger Forum, ny energisentral26 10026 1001 600500
Storhaug
79Områdeløft Storhaug8 0002 0002 0002 0002 000
Bjergsted
80Dansesaler Bjergsted26 0006 00020 000
Sum utbyggingsområder665 300489 300201 600166 50082 00080 000
VANNVERKET
Oppfølging hovedplaner
81Vannmålere/off. ledninger1 0001 100600600
82Ringledninger/forsterkninger.2 0002 4002 4002 400
83Fornyelse/renovering23 00022 00022 00022 000
84Vannledninger/utbyggingsområder4 0005 0005 0005 000
Andre prosjekter
85Byomforming2 0002 0002 0002 000
86Lekkasjereduksjon1 000
87Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)10 0001 0003 0004 0002 000
88Strakstiltak2 0002 0002 0002 000
Kjøretøy
89Desinfeksjon etc.500
90Reparasjonslag500
AVLØPSVERKET
Hovedplanrelaterte
91Kloakkrammeplanen3 0003 000
92Separering11 50011 00011 0007 500
93Fornyelse og renovering32 00033 00033 00033 000
Andre prosjekter
94Nedbørsmålere300300
95Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)10 0001 0003 0004 0002 000
96Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning300
97Byomforming4 0005 0005 0005 000
98Strakstiltak2 5002 5002 5002 500
99Kirkelig fellesråd, refusjon(1 000)(1 000)(1 000)(1 000)
Kjøretøy
100Spylebil3 300
101Bil produksjonsleder500
RENOVASJON
102Kjøp av nye søppelspann2 2002 3002 3002 300
103Nedgravde containere2 0002 1002 1002 100
104Miljøstasjoner200200
Sum vann, avløp og renovasjon101 300102 40092 90085 400
PARK OG VEI
Framkommelighet
105Asfaltering5 0005 0005 0005 000
106Flaskehalsutbedring (ferdig 2015)25 0001 00024 000
107Rehabilitering1 5001 5001 5001 500
108Nye veianlegg2 1002 1002 1002 100
109Gatelys10 00010 00010 00010 000
110Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting40 00010 00010 00010 00010 000
Miljø og trafikksikkerhet
111Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner2 5002 5002 5002 500
112Sykkelstrategi (ferdig 2016)50 00018 00016 00018 200
113Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017)5 0005 000
114Trafikksikkerhet10 30010 30010 30010 300
115Miljø og gatetun3 5003 5003 5003 500
Sentrum
116Sentrum6 0006 0006 0006 000
Park og nærmiljø
117Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg6 1006 1006 1006 100
118Tasta skatepark22 0001 0009 00012 000
119Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )1 0001 0001 0001 000
120Prosjekt friområde10 00010 00010 00010 000
121Parkanlegg/friområder, rehabilitering700700700700
Utendørs idrettsanlegg
122Idrettsanlegg, rehabilitering6 0006 0006 0006 000
Uteområder kommunale bygg
123Utearealer skoler8 0008 0008 0008 000
Sum park og vei142 00020 000131 700117 90082 70082 700
FELLES
124Flytting av datasentre6 500
125Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015)8 0004 0004 000
126Egenkapitalinnskudd KLP15 10016 10017 10018 100
Sum felles8 0004 00025 60016 10017 10018 100
OPPVEKST
127IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler)6 0006 0006 0006 000
128IT i barnehager1 0001 0001 0001 000
Sum oppvekst7 0007 0007 0007 000
LEVEKÅR
129Utstyr, gjelder hele levekår4 0004 0004 0004 000
130Inventar sykehjem1 5001 5001 5001 500
131Biler1 5001 5001 5001 500
Sum levekår7 0007 0007 0007 000
KIRKELIG FELLESRÅD
132Maskiner gravlundene500500500500
133Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)5 0001 0001 0001 0001 000
134Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)12 50010 0002 500
135Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015)6 5005 2003 100
136Domkirken 2025305 0002 5005 0005 0005 0005 000
137Krematoriet, skifte tak (2015)2 7002 700
138Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)30 0002 00020 0008 000
139Kirkeparker og gravlunder, oppgradering7 0002 0002 000
140Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger1 100400700
141Tasta gravlund, prosjektering200600
Sum kirkelig fellesråd369 80017 70014 8008 50029 10017 800
Sum investeringer i planperioden5 186 7001 728 6701 280 3491 170 000756 300786 800
FINANSIERING AV INVESTERINGER
142Overføring fra driften104 400190 000209 000294 900
143Momsrefusjon investeringer153 600140 40090 70094 400
144Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån43 60043 60043 60043 600
145Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)6 0006 0006 0006 000
146Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)600600600600
147Salg eiendommer (utbyggingsområder)63 1002 5002 80055 000
148Salg øvrige eiendommer172 0007 000--
149Ekstraordinære eiendomssalg42 00043 000-4 000
150Salg av kommunale boliger6 500
151Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig-230 000
152Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap11 80016 800
153Spillemidler ordinære idrettsanlegg8 3008 3008 3008 300
154Spillemidler nærmiljøanlegg800800800800
155Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)36 600
156Tilskudd fra Enova2 0002 0002 200
157Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall10 900
158Spillemidler, Nye Gamlingen10 000
159Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall5 000
160Bruk av disposisjonsfond10 050900
161Låneopptak646 699708 100125 900262 000
Sum finansiering av investeringer1 280 3491 170 000756 300786 800
Andel egenfinansiering49398367
Andel lånefinansiering51611733
Tabell 10.9 Investeringstabell (tusen kr). *Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom årene, vil ikke summen av årenes årsbudsjett være lik kostnadsrammene for prosjektene
Last ned tabelldata (Excel)

10.3 Netto driftsrammer

Netto driftsrammer per Kostra art#10.3.1

Netto driftsrammer per kostrafunksjonBudsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
2 0152 0142014-2015
100 Politisk styring52 95844 45819,1 %
110 Kontroll og revisjon5 3005 2001,9 %
120 Administrasjon331 335347 583-4,7 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen22 67521 4755,6 %
130 Administrasjonslokaler50 70445 99210,3 %
170 Årets premieavvik-125 066-179 378-30,3 %
171 Amortisering av tidligere års premieavvik70 17945 67253,7 %
172 Pensjon270 904322 628-16,0 %
173 Premiefond-26 017-14 92274,4 %
180 Diverse fellesutgifter357 031155 862129,1 %
190 Interne serviceenheter-48-100,0 %
201 Førskole883 658907 925-2,7 %
202 Grunnskole1 093 0191 169 869-6,6 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn139 563134 4133,8 %
213 Voksenopplæring35 97334 1735,3 %
215 Skolefritidstilbud8 84219 242-54,1 %
221 Førskolelokaler og skyss101 887101 2720,6 %
222 Skolelokaler225 782231 944-2,7 %
223 Skoleskyss6 5956 595-
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 22731 927-5,3 %
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste68 44268 892-0,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid29 82231 272-4,6 %
234 Akt.- og service for eldre og personer med funknedsett.88 24586 2452,3 %
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering156 629160 079-2,2 %
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid85 87566 32529,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer66 22771 777-7,7 %
244 Barneverntjeneste60 54262 392-3,0 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 55417 554-
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 238172 2384,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon787 818821 218-4,1 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende826 959833 224-0,8 %
255 Medfinansiering somatiske tjenester-2 006107 394-101,9 %
256 Akutthjelp helse-og omsorgtjenesten---
261 Institusjonslokaler85 03378 1088,9 %
265 Kommunalt disponerte boliger-104 118-91 26814,1 %
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78215 232-3,0 %
275 Introduksjonsordningen34 36629 86615,1 %
276 Kvalifiseringsordningen40 77840 778-
281 Økonomisk sosialhjelp116 516116 516-
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 27814 91015,9 %
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 0082 85840,2 %
301 Plansaksbehandling61 08863 188-3,3 %
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering-1 063-100,0 %
303 Kart og oppmåling8 0137 5136,7 %
304 Bygge-og delesaksbeh,, ansvaresrett og utslippstillatelser111--
305 Eierseksjonering575575-
320 Kommunal næringsvirksomhet-10 006-10 006-
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet-6 999-824749,4 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling792792-
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 780-
332 Kommunale veier88 36192 461-4,4 %
335 Rekreasjon i tettsted52 48457 882-9,3 %
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 63023 78412,0 %
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 66277 148-0,6 %
340 Produksjon av vann-1 464--
345 Distribusjon av vann1 464--
350 Avløpsrensing-9 720--
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39-9 195-100,4 %
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.---
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush. avfall---
360 Naturforvaltning og friluftsliv18 30717 5074,6 %
365 Kulturminnevern497497-
370 Bibliotek51 37649 2264,4 %
375 Museer19 45519 455-
377 Kunstformidling58 13356 2873,3 %
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg45 66852 993-13,8 %
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg107 35299 5627,8 %
383 Musikk- og kulturskoler29 08831 888-8,8 %
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg70 44558 61120,2 %
386 Kommunale kulturbygg19 87219 872-
390 Den norske kirke79 27476 8343,2 %
392 Andre religiøse formål12 00010 30016,5 %
800 Skatt på inntekt og formue-5 121 900-5 281 900-3,0 %
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-1 610 023-1 474 7919,2 %
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-84 424-84 424-
860 Motpost avskrivninger-447 440-439 6931,8 %
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)247 573271 129-8,7 %
880 Interne finansieringstransaksjoner104 40072 89843,2 %
Nettosum alle funksjoner---
Tabell 10.10 Netto driftsrammer per Kostra art
Last ned tabelldata (Excel)

Netto driftsrammer per virksomhet#10.3.2

Netto driftsrammer per virksomhetBudsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Rådmann stab og støttefunksjon2 0152 0142014-2015
Rådmann
10 Lønn20 08120 081-
11 Forbruk220220-
12 Drift346346-
14 Overføringer1 9631 963-
Sum utgifter22 61022 610-
17 Refusjoner-13 363-13 363-
Sum inntekter-13 363-13 363-
Nettosum Rådmann9 2479 247-
Økonomi
10 Lønn25 09228 092-10,7 %
11 Forbruk4 5434 543-
12 Drift2 7752 775-
14 Overføringer321321-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4747-
Sum utgifter32 77835 778-8,4 %
16 Salgsinntekter-21-21-
17 Refusjoner-370-370-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-47-47-
Sum inntekter-438-438-
Nettosum Økonomi32 34035 340-8,5 %
SK-Regnskap
10 Lønn34 07035 070-2,9 %
11 Forbruk3 9453 945-
12 Drift1 6931 693-
13 Kjøp av tjenester2020-
14 Overføringer412412-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner119119-
Sum utgifter40 25941 259-2,4 %
16 Salgsinntekter-5 146-4 8755,6 %
17 Refusjoner-4 120-3 41620,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-119-119-
Sum inntekter-9 385-8 41011,6 %
Nettosum SK-Regnskap30 87432 849-6,0 %
IT
10 Lønn21 08221 082-
11 Forbruk16 00916 009-
12 Drift37 58837 588-
14 Overføringer9 7579 757-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner6 5396 539-
Sum utgifter90 97590 975-
16 Salgsinntekter-9 236-7 93616,4 %
17 Refusjoner-10 372-10 372-
18 Overføringer-204-204-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-6 539-6 539-
Sum inntekter-26 351-25 0515,2 %
Nettosum IT64 62465 924-2,0 %
Kemner
10 Lønn18 68318 683-
11 Forbruk3 0873 087-
12 Drift382382-
14 Overføringer792792-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1111-
Sum utgifter22 95522 955-
16 Salgsinntekter-2 510-2 01024,9 %
17 Refusjoner-2 544-1 51967,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11-11-
Sum inntekter-5 065-3 54043,1 %
Nettosum Kemner17 89019 415-7,9 %
Personal og organisasjon
10 Lønn91 28694 850-3,8 %
11 Forbruk23 58527 565-14,4 %
12 Drift10 30911 109-7,2 %
13 Kjøp av tjenester6 0906 090-
14 Overføringer3 4023 402-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner193193-
Sum utgifter134 865143 209-5,8 %
16 Salgsinntekter-6 854-6 3547,9 %
17 Refusjoner-12 120-12 120-
18 Overføringer-180-180-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-193-193-
Sum inntekter-19 347-18 8472,7 %
Nettosum Personal og organisasjon115 518124 362-7,1 %
Funksjon 190 - Personal og organisasjon
10 Lønn-6-100,0 %
Sum utgifter-6-100,0 %
Nettosum Personal og organisasjon-6-100,0 %
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn5 2715 371-1,9 %
11 Forbruk663663-
12 Drift2 0381 23864,6 %
14 Overføringer168168-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5151-
Sum utgifter8 1917 4919,3 %
16 Salgsinntekter-130-130-
17 Refusjoner-188-188-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-51-51-
Sum inntekter-369-369-
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 8227 1229,8 %
Næring
10 Lønn2 0821 83213,7 %
11 Forbruk75455436,1 %
12 Drift861861-
13 Kjøp av tjenester7070-
14 Overføringer1212-
Sum utgifter3 7793 32913,5 %
16 Salgsinntekter−70−70-
17 Refusjoner−12−12-
Sum inntekter−82−82-
Nettosum Næring3 6973 24713,9 %
Støtte til næringsutvikling
12 Drift1 9861 986-
14 Overføringer37070428,6 %
Sum utgifter2 3562 05614,6 %
17 Refusjoner−70−70-
Sum inntekter−70−70-
Nettosum Støtte til næringsutvikling2 2861 98615,1 %
Kommuneadvokat
10 Lønn4 5664 4662,2 %
11 Forbruk2 0912 091-
12 Drift40420498,0 %
14 Overføringer7878-
Sum utgifter7 1396 8394,4 %
16 Salgsinntekter−40−40-
17 Refusjoner−78−78-
Sum inntekter−118−118-
Nettosum Kommuneadvokat7 0216 7214,5 %
Politisk sekretariat
10 Lønn8 4978 697−2,3 %
11 Forbruk2 2392 239-
12 Drift285285-
14 Overføringer110110-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner326326-
Sum utgifter11 45711 657−1,7 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−326−326-
Sum inntekter−326−326-
Nettosum Politisk sekretariat11 13111 331−1,8 %
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner302 450317 550−4,8 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Oppvekst og levekår2 0152 0142014-2015
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn59 45561 505−3,3 %
11 Forbruk6 0694 56932,8 %
12 Drift1 6101 610-
13 Kjøp av tjenester255255-
14 Overføringer1 0731 323−18,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 8092 809-
Sum utgifter71 27172 071−1,1 %
16 Salgsinntekter−698−698-
17 Refusjoner-1 668-1 668-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 809-2 809-
Sum inntekter-5 175-5 175-
Nettosum Stab Oppvekst og levekår66 09666 896−1,2 %
Barnehage
10 Lønn671 891684 791−1,9 %
11 Forbruk116 023116 023-
13 Kjøp av tjenester416 866416 3330,1 %
14 Overføringer5 7565 756-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 6962 696-
Sum utgifter1 213 2321 225 599−1,0 %
16 Salgsinntekter-133 129-120 12910,8 %
17 Refusjoner-52 416-52 416-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 696-2 696-
Sum inntekter-188 241-175 2417,4 %
Nettosum Barnehage1 024 9911 050 358−2,4 %
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn59 87353 47312,0 %
11 Forbruk3 1093 109-
14 Overføringer551551-
Sum utgifter63 53357 13311,2 %
17 Refusjoner-2 523-2 523-
Sum inntekter-2 523-2 523-
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud61 01054 61011,7 %
Grunnskole
10 Lønn1 142 9831 209 483−5,5 %
11 Forbruk272 072280 747−3,1 %
12 Drift4 5044 504-
13 Kjøp av tjenester36 60635 9062,0 %
14 Overføringer20 84620 7960,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner12 12512 125-
Sum utgifter1 489 1361 563 561−4,8 %
16 Salgsinntekter-125 284-114 8849,1 %
17 Refusjoner-96 010-96 010-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-12 125-12 125-
Sum inntekter-233 419-223 0194,7 %
Nettosum Grunnskole1 255 7171 340 542−6,3 %
Johannes læringssenter
10 Lønn135 432133 9321,1 %
11 Forbruk22 49217 69227,1 %
12 Drift3 0903 090-
14 Overføringer5 9875 987-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 8411 841-
Sum utgifter168 842162 5423,9 %
16 Salgsinntekter-8 864-8 864-
17 Refusjoner-51 511-51 511-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 841-1 841-
Sum inntekter-62 216-62 216-
Nettosum Johannes læringssenter106 626100 3266,3 %
Stavanger kulturskole
10 Lønn38 52340 873−5,8 %
11 Forbruk4 7674 767-
12 Drift809809-
13 Kjøp av tjenester1 5141 514-
14 Overføringer636636-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner8181-
Sum utgifter46 33048 680−4,8 %
16 Salgsinntekter-12 826-12 3763,6 %
17 Refusjoner-1 213-1 213-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−81−81-
Sum inntekter-14 120-13 6703,3 %
Nettosum Stavanger kulturskole32 21035 010−8,0 %
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn33 23435 784−7,1 %
11 Forbruk4 2374 237-
12 Drift301301-
13 Kjøp av tjenester200200-
14 Overføringer515515-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner180180-
Sum utgifter38 66741 217−6,2 %
17 Refusjoner-1 564-1 564-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−180−180-
Sum inntekter-1 744-1 744-
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste36 92339 473−6,5 %
Ungdom og fritid
10 Lønn47 59349 793−4,4 %
11 Forbruk21 80421 804-
12 Drift2 9092 909-
13 Kjøp av tjenester241241-
14 Overføringer12 77613 276−3,8 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner260260-
Sum utgifter85 58388 283−3,1 %
16 Salgsinntekter-4 542-4 542-
17 Refusjoner-12 819-12 819-
18 Overføringer−60−60-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−260−260-
Sum inntekter-17 681-17 681-
Nettosum Ungdom og fritid67 90270 602−3,8 %
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn49 08050 930−3,6 %
11 Forbruk9 6169 616-
12 Drift292292-
13 Kjøp av tjenester2 1462 146-
14 Overføringer4 0164 016-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208-
Sum utgifter65 35867 208−2,8 %
17 Refusjoner-2 952-2 952-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−208-
Sum inntekter-3 160-3 160-
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten62 19864 048−2,9 %
Helse- og sosialkontor
10 Lønn71 08674 686−4,8 %
11 Forbruk26 41626 416-
12 Drift1 386 1501 407 525−1,5 %
13 Kjøp av tjenester80 22280 222-
14 Overføringer19 52517 52511,4 %
Sum utgifter1 583 3991 606 374−1,4 %
17 Refusjoner-44 560-44 560-
Sum inntekter-44 560-44 560-
Nettosum Helse- og sosialkontor1 538 8391 561 814−1,5 %
NAV
10 Lønn69 19969 399−0,3 %
11 Forbruk5 5095 509-
12 Drift360360-
13 Kjøp av tjenester4 7954 795-
14 Overføringer149 695128 69516,3 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 2301 230-
Sum utgifter230 788209 9889,9 %
17 Refusjoner-11 698-11 698-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 361-1 361-
Sum inntekter-13 059-13 059-
Nettosum NAV217 729196 92910,6 %
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn35 16537 728−6,8 %
11 Forbruk6 1026 102-
12 Drift365365-
13 Kjøp av tjenester20 79720 797-
14 Overføringer1 5301 530-
Sum utgifter63 95966 522−3,9 %
16 Salgsinntekter−49−49-
17 Refusjoner-9 184-9 367−2,0 %
Sum inntekter-9 233-9 416−1,9 %
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten54 72657 106−4,2 %
Barnevernstjenesten
10 Lønn128 687126 5371,7 %
11 Forbruk28 80128 801-
12 Drift14 55214 552-
13 Kjøp av tjenester44 53340 33310,4 %
14 Overføringer7 3467 346-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner111111-
Sum utgifter224 030217 6802,9 %
16 Salgsinntekter−10−10-
17 Refusjoner-22 691-22 691-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−111−111-
Sum inntekter-22 812-22 812-
Nettosum Barnevernstjenesten201 218194 8683,3 %
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn1 5641 564-
11 Forbruk2 0001 000100,0 %
12 Drift2 0002 000-
14 Overføringer7 2507 750−6,5 %
Sum utgifter12 81412 3144,1 %
17 Refusjoner−500−500-
Sum inntekter−500−500-
Nettosum Helsehuset i Stavanger12 31411 8144,2 %
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn694 173688 5100,8 %
11 Forbruk38 05936 2595,0 %
12 Drift24 95221 35216,9 %
13 Kjøp av tjenester4 6434 6130,7 %
14 Overføringer14 08214 082-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner230230-
Sum utgifter776 139765 0461,5 %
16 Salgsinntekter-8 496-8 496-
17 Refusjoner-616 741-612 9580,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−230−230-
Sum inntekter-625 467-621 6840,6 %
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp150 672143 3625,1 %
Alders- og sykehjem
10 Lønn442 744473 294−6,5 %
11 Forbruk133 400136 700−2,4 %
12 Drift3 0003 000-
13 Kjøp av tjenester421 563416 5131,2 %
14 Overføringer17 90717 907-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 5472 547-
Sum utgifter1 021 1611 049 961−2,7 %
16 Salgsinntekter-161 688-161 688-
17 Refusjoner-779 690-787 740−1,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 547-2 547-
Sum inntekter-943 925-951 975−0,9 %
Nettosum Alders- og sykehjem77 23697 986−21,2 %
Stavanger legevakt
10 Lønn45 69545 895−0,4 %
11 Forbruk8 3568 356-
12 Drift1 4171 417-
13 Kjøp av tjenester382382-
14 Overføringer5 5215 521-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2222-
Sum utgifter61 39361 593−0,3 %
16 Salgsinntekter-10 564-10 564-
17 Refusjoner-18 249-15 34918,9 %
18 Overføringer-2 533-2 533-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−22−22-
Sum inntekter-31 368-28 46810,2 %
Nettosum Stavanger legevakt30 02533 125−9,4 %
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn35 90540 205−10,7 %
11 Forbruk5 0895 089-
12 Drift1 1571 157-
13 Kjøp av tjenester662662-
14 Overføringer529529-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7979-
Sum utgifter43 42147 721−9,0 %
16 Salgsinntekter−984−984-
17 Refusjoner-2 081-2 081-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−79−79-
Sum inntekter-3 144-3 144-
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen40 27744 577−9,7 %
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn8 3258 775−5,1 %
11 Forbruk3 8073 807-
12 Drift488488-
13 Kjøp av tjenester1 3751 375-
14 Overføringer810810-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner161161-
Sum utgifter14 96615 416−2,9 %
16 Salgsinntekter−48−48-
17 Refusjoner-2 938-2 938-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−161−161-
Sum inntekter-3 147-3 147-
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen11 81912 269−3,7 %
Flyktningseksjonen
10 Lønn7 2527 252-
11 Forbruk1 4501 450-
12 Drift1010-
14 Overføringer491491-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5252-
Sum utgifter9 2559 255-
16 Salgsinntekter−414−414-
17 Refusjoner−280−280-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−52−52-
Sum inntekter−746−746-
Nettosum Flyktningseksjonen8 5098 509-
EMbo
10 Lønn44 65044 850−0,5 %
11 Forbruk8 0248 024-
12 Drift1 1701 170-
13 Kjøp av tjenester1010-
Sum utgifter53 85454 054−0,4 %
17 Refusjoner-44 254-44 254-
Sum inntekter-44 254-44 254-
Nettosum EMbo9 6009 800−2,0 %
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn138 897131 4725,7 %
11 Forbruk19 66719 667-
12 Drift1 3491 349-
13 Kjøp av tjenester270270-
14 Overføringer2 8872 887-
Sum utgifter163 070155 6454,8 %
16 Salgsinntekter−956−956-
17 Refusjoner-52 701-60 201−12,5 %
Sum inntekter-53 657-61 157−12,3 %
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen109 41394 48815,8 %
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn4 1774 177-
11 Forbruk1 6401 640-
12 Drift871871-
13 Kjøp av tjenester8686-
14 Overføringer609609-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner186186-
Sum utgifter7 5697 569-
16 Salgsinntekter-5 435-5 435-
17 Refusjoner−636−636-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−186−186-
Sum inntekter-6 257-6 257-
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 3121 312-
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn10 85110 5512,8 %
11 Forbruk2 7012 701-
12 Drift120120-
14 Overføringer7070-
Sum utgifter13 74213 4422,2 %
17 Refusjoner-2 550-2 550-
Sum inntekter-2 550-2 550-
Nettosum Krisesenteret i Stavanger11 19210 8922,8 %
Sentrale midler levekår
10 Lønn7 2007 200-
11 Forbruk2 2082 708−18,5 %
12 Drift3 9563 956-
13 Kjøp av tjenester17 79917 799-
14 Overføringer27 758153 258−81,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7992 799-
Sum utgifter61 720187 720−67,1 %
16 Salgsinntekter-2 125-2 125-
17 Refusjoner-109 367-105 3673,8 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 799-2 799-
Sum inntekter-114 291-110 2913,6 %
Nettosum Sentrale midler levekår-52 57177 429−167,9 %
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn5 5195 769−4,3 %
11 Forbruk3232-
13 Kjøp av tjenester61 26060 2601,7 %
Sum utgifter66 81166 0611,1 %
17 Refusjoner-4 990-4 990-
Sum inntekter-4 990-4 990-
Nettosum Sentrale midler legetjeneste61 82161 0711,2 %
Nettosum Oppvekst og levekår5 197 8045 439 216−4,4 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Bymiljø og utbygging2 0152 0142014-2015
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn3 8743 974−2,5 %
11 Forbruk571571-
12 Drift245245-
14 Overføringer127127-
Sum utgifter4 8174 917−2,0 %
17 Refusjoner−127−127-
Sum inntekter−127−127-
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging4 6904 790−2,1 %
Miljø
10 Lønn2 5232 623−3,8 %
11 Forbruk2 2261 72629,0 %
12 Drift1 9002 300−17,4 %
14 Overføringer970970-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208-
Sum utgifter7 8277 827-
17 Refusjoner-1 570-1 570-
18 Overføringer-1 500-1 500-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−208-
Sum inntekter-3 278-3 278-
Nettosum Miljø4 5494 549-
Utbygging
10 Lønn3 8283 928−2,6 %
11 Forbruk3131-
12 Drift210210-
14 Overføringer860108 500,0
Sum utgifter4 9294 17918,0 %
16 Salgsinntekter-7 800--
17 Refusjoner−10−10-
Sum inntekter-7 810−1078 000,0
Nettosum Utbygging-2 8814 169−169,1 %
Stavanger Eiendom
10 Lønn18 67619 626−4,8 %
11 Forbruk78 78878 888−0,1 %
12 Drift43 36343 513−0,3 %
13 Kjøp av tjenester55 01255 012-
14 Overføringer11 83011 830-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 33552 335-
Sum utgifter260 004261 204−0,5 %
16 Salgsinntekter-254 826-247 9262,8 %
17 Refusjoner-23 624-23 624-
18 Overføringer-1 000--
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-269 146-269 146-
Sum inntekter-548 596-540 6961,5 %
Nettosum Stavanger Eiendom-288 592-279 4923,3 %
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
10 Lønn11 86611 866-
11 Forbruk12 91212 912-
12 Drift65 00365 003-
13 Kjøp av tjenester101 613101 613-
14 Overføringer10 92210 922-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner216 811216 811-
Sum utgifter419 127419 127-
16 Salgsinntekter-406 486-406 486-
17 Refusjoner-12 641-12 641-
Sum inntekter-419 127-419 127-
Nettosum Stavanger Eiendom---
Park og vei
10 Lønn15 02816 378−8,2 %
11 Forbruk20 32521 525−5,6 %
12 Drift36 68638 946−5,8 %
13 Kjøp av tjenester72 76376 603−5,0 %
14 Overføringer12 51012 660−1,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 47133 471-
Sum utgifter190 783199 583−4,4 %
16 Salgsinntekter-8 735-7 73512,9 %
17 Refusjoner-8 475-8 517−0,5 %
18 Overføringer-2 600-2 600-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-33 471-33 471-
Sum inntekter-53 281-52 3231,8 %
Nettosum Park og vei137 502147 260−6,6 %
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn16 41016 410-
11 Forbruk202202-
12 Drift108108-
14 Overføringer5555-
Sum utgifter16 77516 775-
16 Salgsinntekter-16 528-16 528-
17 Refusjoner−247−20520,5 %
Sum inntekter-16 775-16 7330,3 %
Nettosum Park og vei-42−100,0 %
Idrett
10 Lønn4 1194 269−3,5 %
11 Forbruk66 23755 63719,1 %
12 Drift2 8172 817-
13 Kjøp av tjenester32 75835 458−7,6 %
14 Overføringer25 64327 943−8,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 9827 982-
Sum utgifter139 556134 1064,1 %
16 Salgsinntekter-14 568-13 21810,2 %
17 Refusjoner-2 451-2 451-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 982-7 982-
Sum inntekter-25 001-23 6515,7 %
Nettosum Idrett114 555110 4553,7 %
Vannverket
10 Lønn16 71516 3652,1 %
11 Forbruk8 9856 07847,8 %
12 Drift8 4008 400-
13 Kjøp av tjenester43 53040 2648,1 %
14 Overføringer300300-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner31 66328 79010,0 %
Sum utgifter109 593100 1979,4 %
16 Salgsinntekter-99 330-94 6005,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-10 263-5 59783,4 %
Sum inntekter-109 593-100 1979,4 %
Nettosum Vannverket---
Avløpsverket
10 Lønn17 03516 6852,1 %
11 Forbruk11 7527 62554,1 %
12 Drift10 35110 351-
13 Kjøp av tjenester81 83278 6894 %
14 Overføringer850850-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner64 40259 6458 %
Sum utgifter186 222173 8457,1 %
16 Salgsinntekter-195 841-182 9787 %
17 Refusjoner−62−62-
Sum inntekter-195 903-183 0407 %
Nettosum Avløpsverket-9 681-9 1955,3 %
Renovasjon
10 Lønn5 6515 651-
11 Forbruk13 81412 7918 %
12 Drift10 29810 298-
13 Kjøp av tjenester104 850100 5354,3 %
14 Overføringer490490-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 8154 6982,5 %
Sum utgifter139 918134 4634,1 %
16 Salgsinntekter-132 957-129 3852,8 %
17 Refusjoner-3 828-3 828-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 993-1 110169,6 %
Sum inntekter-139 778-134 3234,1 %
Nettosum Renovasjon140140-
Nettosum Bymiljø og utbygging-39 718-17 282129,8 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Kultur og byutvikling2 0152 0142014-2015
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn4 8514 851-
11 Forbruk14 92314 923-
12 Drift2 0672 067-
14 Overføringer1 0751 075-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner402402-
Sum utgifter23 31823 318-
16 Salgsinntekter-2 921-2 921-
17 Refusjoner-2 075-2 075-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−402−402-
Sum inntekter-5 398-5 398-
Nettosum Stab Kultur og byutvikling17 92017 920-
Byggesaksavdelingen
10 Lønn16 06916 069-
11 Forbruk6 9786 978-
14 Overføringer8383-
Sum utgifter23 13023 130-
16 Salgsinntekter-20 647-20 647-
17 Refusjoner−83−83-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 400-2 400-
Sum inntekter-23 130-23 130-
Nettosum Byggesaksavdelingen---
Planavdelinger
10 Lønn42 99342 993-
11 Forbruk1 7001 20041,7 %
12 Drift-1 0701 030−203,9 %
14 Overføringer808808-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 1001 100-
Sum utgifter45 53147 131−3,4 %
16 Salgsinntekter-15 426-15 426-
17 Refusjoner−883−883-
18 Overføringer−500−500-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 100-1 100-
Sum inntekter-17 909-17 909-
Nettosum Planavdelinger27 62229 222−5,5 %
Kulturavdelingen
10 Lønn3 9324 532−13,2 %
11 Forbruk371371-
12 Drift8181-
14 Overføringer144 364140 7342,6 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner787787-
Sum utgifter149 535146 5052,1 %
17 Refusjoner−290−290-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−787−787-
Sum inntekter-1 077-1 077-
Nettosum Kulturavdelingen148 458145 4282,1 %
Nettosum Kultur og byutvikling194 000192 5700,7 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Felles inntekter og utgifter2 0152 0142014-2015
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter410410-
Nettosum410410-
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter-6 100-6 100-
Nettosum-6 100-6 100-
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter51 31148 8115,1 %
Nettosum51 31148 8115,1 %
800010 REVISJON
Sum utgifter5 3005 2001,9 %
Nettosum5 3005 2001,9 %
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter12 30310 75314,4 %
Sum inntekter−25−25-
Nettosum12 27810 72814,5 %
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter21 36022 847−6,5 %
Sum inntekter-2 200-7 870−72,1 %
Nettosum19 16014 97727,9 %
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter15 89115 891-
Nettosum15 89115 891-
800017 VALG
Sum utgifter6 000--
Nettosum6 000--
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter38 83543 098−9,9 %
Sum inntekter-1 353-1 353-
Nettosum37 48241 745−10,2 %
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter222 800209 8906,2 %
Nettosum222 800209 8906,2 %
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter-2 900-2 900-
Nettosum-2 900-2 900-
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter12 00010 30016,5 %
Nettosum12 00010 30016,5 %
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter-15 100-15 100-
Nettosum-15 100-15 100-
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter800800-
Nettosum800800-
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter79 97076 5204,5 %
Nettosum79 97076 5204,5 %
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter497 319279 83977,7 %
Nettosum497 319279 83977,7 %
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter-4 986 900-5 147 900−3,1 %
Nettosum-4 986 900-5 147 900−3,1 %
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter26 00026 000-
Sum inntekter-161 000-160 0000,6 %
Nettosum-135 000-134 0000,8 %
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter-1 606 300-1 470 9919,2 %
Nettosum-1 606 300-1 470 9919,2 %
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter-34 950-35 200−0,7 %
Nettosum-34 950-35 200−0,7 %
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter-84 400-85 800−1,6 %
Nettosum-84 400-85 800−1,6 %
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter304 460267 68913,7 %
Sum inntekter-481 367-454 9605,8 %
Nettosum-176 907-187 271−5,5 %
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter325 900365 199−10,8 %
Nettosum325 900365 199−10,8 %
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter104 40072 89843,2 %
Nettosum104 40072 89843,2 %
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter3 000--
Nettosum3 000--
Nettosum Felles inntekter og utgifter-5 654 536-5 932 054−4,7 %
Nettosum Stavanger kommune---
Tabell 10.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:08.

Gå til 9 Statistikk, planer og brukerundersøkelser Gå til 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner