Rådmannens forslag 8 Kommunale foretak

8.1 Sølvberget KF

solvberget-logo

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-5 90768/14 02.10.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato:   Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015–2018 – SØLVBERGET KF

 Forslag til vedtak:

1. Overføringene til Sølvberget KF for 2015 fastsettes til kr 59,778 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 20,750 mill. i 2015.

3. Vedlagte forslag til drifts- og investeringsrammer for 2015-2018 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

Sammendrag

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

Bakgrunn for saken#8.1.1

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 01. september 2014. Styret anmoder om følgende økning i overføringene til Sølvberget KF i perioden 2015–2018 (økning utover budsjett 2014):

2015201620172018
kr 6 700 000kr 7 750 000kr 7 250 000kr 6 950 000
Tabell 8.1
Last ned tabelldata (Excel)

Det vises til vedlagt saksfremlegg for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget til Sølvberget KF. Som følge av den økonomiske situasjonen for bykassen i kommende planperiode, tilrår ikke rådmannen godkjenning av alle volumendringer/tiltak i foretakets budsjettforslag. Foretaket blir i 2014 kompensert for lønnsoppgjøret i 2014, som videreføres i 2015, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for ekstraordinært tilskudd på kr 2,3 mill. knyttet til ombygging av kafeen og lønns-kompensasjon 2014 er samlet tilskudd til foretaket på kr 58,128 mill. i 2014.

Foretaket har de senere årene ikke blitt fullt ut kompensert for økte kapitalutgifter, noe som medfører en reduksjon i foretakets ordinære driftsramme. Kapitalutgiftene har nå blitt relativt tyngende i foretakets drift (ca. kr. 3 mill. i 2015). Nye investeringer i planperioden vil gi en ytterligere økning i kapitalutgiftene. Foretaket har i 2013 og 2014 fått økt overføringene med totalt kr 1,2 mill. til å dekke kapitalutgifter. Rådmannen foreslår at foretaket kompenseres med ytterligere kr 1,45 mill. i 2015. Det legges videre til grunn at inntekter fra lån ytt i forbindelse med ombygging av kafeen anvendes til å dekke egne kapitalutgifter.

For 2015 søker foretaket om kr 0,3 mill. til drift av galleri, kr 0,25 mill. til Obstfelderjubileum i 2016 og kr 0,3 mill. til barne- og ungdomslitteraturkonferansen Bokmerket Norden. Rådmannen foreslår at foretaket i 2015 får økt rammen med kr 0,2 mill. til Obstfelderjubileumet i 2016. Samlet overføring til Sølvberget KF i 2015 foreslås etter dette satt til kr 59,778 mill. (kr 58,128 + kr 1,45 + kr 0,2 mill.).

Sølvberget KF har videre foreslått et investeringsbudsjett i 2015 på kr 20,75 mill. Dette inkluderer kr 17,1 mill. til det pågående fornyings- og opprustningsprosjektet «Nye Sølvberget». Det vises til vedlagt saksfremlegg for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer. Behovet for låneopptak vil være lavere som følge av at foretaket har ubrukte lånemidler. Rådmannen tiltrer forslaget til investeringsramme i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

Vedlegg:
Vedlegg 1: Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Sølvberget KF
Vedlegg 2: Saksprotokoll

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018#8.1.2

Visjon

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Hovedmål

Kunnskap og dannelse

Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.

Opplevelse og formidling

Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.

Mangfold og muligheter

Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.

Møteplass og medvirkning

I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Virksomheten

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, program- og gallerivirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestivalen og fase 1 av Litteraturhus/Kiellandsenter. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget er fordelt på tre etasjer, med en nyåpnet første etasje med lengre åpent enn etasjene oppover. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek og Madla bibliotek. Det nasjonale nord-sør kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget. Sølv-berget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet. Samlet gir dette en bredde få av fylkets kultur-institusjoner er i nærheten av.

Sølvberget har 80 ansatte, fordelt på 64,4 årsverk. Av disse er 3,5 årsverk knyttet til prosjekt-stillinger og 3,5 utleid til ICORN. Sølvberget KF leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom.

Status

Publikums bruk av Sølvberget sine tjenester er høyt med rundt 1,2 millioner besøk årlig (inkludert SF-kino). Biblioteket har den største andelen besøkende med 870 000 pr år. Besøket er økende etter åpning av ny første etasje i januar 2014. Biblioteket er et viktig tilbud for innbyggerne, og brukes både som læringsarena, sted for opplevelser og møteplass. Arrangement og ulike aktiviteter er en viktig del av tilbudene i biblioteket. Barn og barnefamilier er spesielt prioritert målgruppe. En stor del av Sølvbergets brukere har minoritetsbakgrunn.

Flere saker kommer til å få store konsekvenser for driften av Sølvberget i årene framover:

Januar 2014 åpnet Sølvberget KF nyinnredet første etasje med innvendig trapp som leder publikum oppover i etasjene. Det arbeides med planer for redesign og ominnredning av øvrige etasjer, bl.a. med en del verksteder og møterom som inviterer til medskaping og partnerskap. Sølvberget Galleri har vært stengt siden 2009 på grunn av ombygginger i Kulturhuset og økonomiske nedskjæringer. Det arbeides høsten 2014 med reetablering av galleriet og opp-start av utstillinger.

Formannskapet har vedtatt at driftsmodellen med et litteraturhus som også skal være et Kiellandsenter legges til grunn for det videre arbeidet med litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger. Det er videre vedtatt at arbeidet med forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken blir sett i gang. Prosjektet skal vise mulig innpassing av et Kiellandsenter og litteraturhus i deler av bygget.

Stavangerforfatteren Sigbjørn Obstfelder er blant landets største lyrikere, og har blitt omtalt som modernismens far i norsk litteratur. 150-årsjubileet for hans fødsel er i 2016, og ansvaret for dette er lagt til Sølvberget.

Økonomi

Investeringer

Sølvbergets investeringer finansieres gjennom låneopptak, som genererer finansutgifter. Da Sølvberget er et kommunalt foretak, er det ingen automatikk i at disse blir dekket av kommunale overføringer.

Det pågående fornyings- og opprustningsprosjekt «Nye Sølvberget» skal etter planen være ferdig i 2016. Ny første etasje som åpnet i januar 2014, har vært en stor suksess som byens dagligstue og møteplass. For å fullføre prosjektet, trengs videre investeringer i 2015 og 2016. Erfaringene med første etasje er lagt til grunn når disse utgiftene er beregnet. En viktig forutsetning for eventuelle videre investeringer, er at det finnes en løsning for å kompensere for finansutgiftene. Ellers vil det være umulig for Sølvberget å ta opp nye lån for å finansiere disse.

Rehabilitering av Kulturbanken og innplassering av litteraturhus/Kiellandsenter

Formannskapet har vedtatt at det skal settes i gang forprosjektering av denne rehabiliteringen. Sølvberget har dialog med Stavanger kommune om saken, og de beregner foreløpige kostnader for prosjektet og melder dette inn til forslag til Handlings- og økonomiplan. Det er antydet en kostnad for et forprosjekt på 2-3 millioner og en totalkostnad for rehabiliteringen på rundt 70 mill. Dermed tas ikke denne investeringen med i forslaget fra Sølvberget.

Drift

Sølvbergets driftsramme er stram i forhold til aktivitetsnivået. Åpning av ny første etasje med åpent til kl 21 om kvelden har vært veldig populært, og det har krevd store omfordelinger av ressursene for å få dette til. Sølvberget satser også stort på arrangement og aktiviteter for å være et attraktivt og levende kulturhus.

Nå er situasjonen slik at Sølvbergets finansutgifter øker på grunn av de siste investeringene. Dersom dette ikke kompenseres, er realiteten at Sølvberget må kutte betydelig i tilbudene til publikum fra 2015 for å få budsjettet i balanse. Dette gjelder selv om det ikke tas opp nye lån.

Budsjettforslag investering 2015–2018

Prioritet2015201620172018
1 Nye Sølvberget: Kostnader med oppgradering av 2- 4. etasje17 1005 150
2 Nytt innleveringsanlegg/utlånsautomater3 000
3 Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette2 000500
4 Datautstyr, programvare og nettsider650500500500
Forslag investeringer 2015–201820 7507 6501 000500
Tabell 8.2 Budsjettforslag investering 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Kommentarer/begrunnelse

1. Nye Sølvberget

Første etasje i oppgraderingen er ferdigstilt, men de resterende etasjene gjenstår, inkludert galleri, flytting av kontorer og åpning av fjerde etasje for publikum. For 2015 planlegges en fullstendig fornying av 2. – 4.etasje som også omfatter skifte av golvbelegg og noe omlegging av ventilasjon på grunn av flytting av kontorer. Flytting av kontorer vil være et viktig HMS-tiltak for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte, da det er en utfordring gjennom hele året i forhold til termisk eksponering (kulde/varme/fuktighet/luftkvalitet), spesielt i 4. etasje øst. Det legges opp til å gjenbruke mest mulig av inventaret. Samtidig arbeider man med å skape attraktive miljøer, arbeidsplasser og møterom/verksteder for publikum.

Her er en oversikt over hva som er brukt i prosjektet til nå, og estimerte framtidige kostnader:

Utgifter og estimerte kostnader
Bevilgning 2012-201317 600
Brukt 2012 Nye Sølvberget585
Brukt pr 2013 Nye Sølvberget8 685
Brukt 1.halvår 20141 450
Omdisponert til Renaa 20133 500
Beregnet brukt resten av 2014 Nye Sølvberget700
Beregnet omdisponert til Renaa i 20141 300
Beregnet brukt totalt pr 31.12.201416 220
Rest1 380
Framtidig investeringsbehov23 650
Nye Sølvberget 2015 (av dette er 5 mill godkjent for 2014)14 000
Nye Sølvberget 2015 - golvbelegg, ventilasjon, bør dekkes av huseier4 500
Nye Sølvberget 20165 150
Gjenstående midler1 380
Total kostnad for prosjektet, unntatt Renaa35 070
Tabell 8.3 Utgifter og estimerte kostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadene med byggeledelse, arkitekt, diverse malerarbeid, elektro osv vil være betydelige. Noen av de byggetekniske utgiftene som gjenstår, som oppgradering av ventilasjon og skifte av golvbelegg, bør dekkes av Stavanger kommune, som er husleier. Dette må det være en dialog med Stavanger kommune om framover, og det er naturlig å se i sammenheng med reforhandlinger av husleieavtalen.For 2012-2013 er det tatt opp lån på kr 17,6 mill til ombyggingsprosjektet «Nye Sølvberget». Av disse er 3,5 mill omdisponert til investeringer i kafeen til Renaa på Sølvberget, og det er søkt om omdisponering av ytterligere 1,6 mill. Kafeen skal betale tilbake renter og utgifter på disse investeringsmidlene, som et tillegg til husleien. Dermed vil ikke disse lånene belaste Sølvberget med finansutgifter. Prosjektet «Nye Sølvberget» er forsinket, og det er ikke tatt opp lån for 5 mill som er godkjent for 2014. Dette låneopptaket forskyves til 2015.

2. Nytt innleveringsanlegg/utlånsautomater

For 2014 ble det bevilget 1 mill til dette prosjektet. Dette skal dekke RFID brikker (radiobrikker) til hele samlingen, RFID-lesere til utlånsautomater og innleveringsanlegg samt nye alarm-porter.

Innleveringsanlegget foreslås skiftet ut i 2015. Dette er 10 år gammelt og modent for utskiftning. Det er driftsproblemer med anlegget, og det er ikke tilpasset RFID-teknologien. Total kostnad er 3 mill.

3. Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette

Bibits, som leverer biblioteksystemet Aleph til Sølvberget, leverer ikke lenger support på systemet. Sølvberget har valgt å beholde systemet en stund til med support fra Ex Libris i Tyskland.

Det er bevilget 500.000 til forprosjekt og anbudskonkurranse i 2014. Nå er det besluttet å kjøre en felles prosess med andre storbyer når det gjelder dette, noe som betyr at prosessen tar lengre tid enn tidligere antatt. 2 mill til innkjøp av nytt system og 500.000 til ferdigstilling er derfor skjøvet til henholdsvis 2016 og 2017. Det blir trolig ikke aktuelt å benytte investeringene som er godkjent for 2014.

4. Datautstyr og programvare

Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra forrige HØP. For 2015 er posten økt med 150.000 for å oppgradere nettsidene.

Det siste er helt nødvendig på grunn av både den tekniske utviklingen med mobilløsninger og Sølvbergets app, samt nye lovpålagte krav som gjelder universell utforming av nettsider.

Budsjettforslag drift 2015–2018   

Budsjettforslag drift 2015–2018 2015201620172018
Rammetilskudd gjeldende økonomiplan 56 99856 99856 99856 998
Lønnsoppgjør1 3501 3501 3501350
Finanskostnader nåværende lån1 9501 9001 8501800
Finanskostnader nye lån2550340034503500
PrioritetNye tiltak/volumendringer
1Drift av galleri300300300300
2Obstfelderjubileum 2016250500
3Bokmerke Norden300300300
Forslag til rammetilskudd63 69864 74864 24863 948
Tabell 8.4 Budsjettforslag drift 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Finanskostnader

Økte investeringer fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Det er ikke mulig å dekke disse kostnadene over dagens driftsbudsjett. I Sølvbergets ramme ligger det inne en kompensasjon for finanskostnader på kr 1,2 mill, noe som bare vil dekke en del av kostnadene. Ikke kompenserte finanskostnader for nåværende lån er i underkant av 2 mill pr år. Finans-kostnadene for nye lån vil utgjøre kr 2,55 mill i 2015 dersom forslag til investeringsbudsjett godkjennes, og dette vil øke ytterligere i årene framover.

Kommentarer til forslag til nye tiltak:

1. Drift av galleri

Det ble avsatt driftsmidler til galleri på kr 300.000 i 2014, med oppstart høsten 2014. Tiltaket har helårsvirkning fra 2015 og må økes med ytterligere 300.000 i tillegg til det som allerede ligger inne i rammen.

2. Obstfelderjubileum 2016

Obstfelderjubileet markeres i 2016 med 150 år siden Obstfelders fødsel. Sølvberget vil ha et hovedansvar for dette. Sigbjørn Obstfelders posisjon som «Den første modernist» bør videre-foredles i spennende nye prosjekter, der også ukjente sider ved forfatteren og litteraturen løftes fram. Jubileet vil konsentrere seg om en hovedmålgruppe: barn og unge, men i lys av en voksende eldrebølge ser Sølvberget også denne gruppen som svært interessant – gjerne i sammenheng med barn/unge. Det er bevilget kr 100.000 til et forprosjekt i 2014. Beløpene som er satt opp framover forutsetter tilskudd fra diverse instanser, slik at totalbudsjettet blir langt større en Stavanger kommunes andel. Dette skal det arbeides med i 2015, og beløpet for 2016 må eventuelt justeres i forhold til dette.

3. Bokmerke Norden

Dette er en nordisk barne- og ungdomslitteratur konferanse som legges til Stavanger i 2015. Planen er å avholde konferansen hvert annet år fremover.

En liknende konferanse har tidligere vært arrangert av Rogaland fylkeskommune og har hatt stor betydning for fagmiljøet i Norden. Fylkeskommunen ønsker ikke lenger å fortsette med dette, og i dialog med dem har Sølvberget tatt over, siden Stavanger allerede har opparbeidet seg en posisjon i fagmiljøet. Dette er en konferanse som vil gi kompetanseheving både for lærere, bibliotekarer og førskolelærere, og som i neste omgang kommer barn og unge i Stavanger til gode med økte kunnskaper om litteratur, formidling og pedagogiske virkemidler innen leseforståelse og leselyst. Konferansen vil sette Stavanger i førersetet i Norden når det gjelder barn/unge og lesing, og skape viktige nettverk for fagmiljøene i byen/fylket.

Det er lagt opp til betydelig ekstern finansiering, og stor egeninnsats fra Sølvberget. En basisfinansiering fra Stavanger kommune i tillegg vil gjøre det lettere å hente eksterne midler.

Oppdatert etter styremøte 01.09.2014

Saksprotokoll#8.1.3

REFERANSE JOURNALNR. DATO
MEG-14/15698-3 83256/14 10.09.2014

 

Utvalg:                     Styret for Sølvberget KF

Møtedato:               01.09.2014

Sak:                         21/14

Resultat:           

Arkivsak:           14/15698 ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

 

Behandling:

Vedtak:

1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015–2018 for Sølvberget KF.

2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.

 

8.2 Stavanger byggdrift KF

logo_stavanger_byggdrfit1

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-6 91747/14 02.10.2014

 

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato: Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015–2018 – STAVANGER BYGGDRIFT KF

Forslag til vedtak:

1. Budsjett 2015 for Stavanger Byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2015-2018 anses som retningsgivende for den videre drift.

Sammendrag

Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

Bakgrunn for saken #8.2.1

Stavanger Byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 09. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak:

 • Investeringsforslaget ble godkjent
 • Driftsbudsjett for 2015 ble godkjent med følgende vedtak:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

I styrets budsjettforslag for 2015 er det foreslått økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 5,8 % og 7,5 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 6 %, jf. vedlagt saksfremlegg. Den foreslåtte økningen i middagsprisen på 6 % vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på om lag kr 1,2 mill. i 2015. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et samlet omstillingsbehov på kr 1,2 mill. i 2015.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger Byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Bestillerbudsjettet og oppdragsavtalene vil regulere oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. For 2015 er det lagt opp til en netto reduksjon i bestillerbudjstettet til Stavanger Eiendom for vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Reduksjonen i bestillerbudsjettet vil igjen gi en betydelig reduksjon i oppdragsvolumet for Stavanger Byggdrift KF. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Dette medfører et ytterligere omstillingsbehov for Stavanger Byggdrift KF. Rådmannen viser til at det er Stavanger Eiendom (bestiller) som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene.

Foretakets forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018 framgår av tabellen.

Budsjett 2015Budsjett 2014Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Salg231 141 420225 354 481236 919 956242 842 954248 914 028
Varekost videresalg−70 505 000−70 210 000−72 267 625−74 074 316−75 926 174
Lønn−128 295 652−122 445 545−131 503 043−134 790 619−138 160 385
Dekningsbidrag32 340 76832 698 93633 149 28733 978 01934 827 470
Lønn adm (kun avd 1000)−9 538 405−9 045 843−9 776 865−10 021 287−10 271 819
Andre drifts- og salgskostnader−19 355 000−19 772 100−19 838 875−20 334 847−20 843 218
Brutto driftsresultat3 447 3633 880 9933 533 5473 621 8863 712 433
Finansinntekter800 000900 000820 000840 500861 513
Finanskostnader−4 247 363−4 780 993−4 353 547−4 462 386−4 573 945
Netto driftsresultat00000
Tabell 8.5a Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket foreslår følgende investeringer i perioden 2015–2018:

Investeringer 2015-20182015201620172018
Egenkapitalinnskudd KLP660 000660 000660 000660 000
Stansemaskin til kjøkken i 2015 og utskiftning av utstyr/materiell100 000100 000100 000100 000
Sum760 000760 000760 000760 000
Tabell 8.5b Investeringer 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med finanskostnader på kr 4,25 mill. som omfatter avsetning til pensjonsfond. Dette gir samlet et netto driftsresultat på kr 0. i 2015.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Byggdrift KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Budsjettkommentar#8.2.2

Innledning

Budsjettet tar utgangspunkt i videreføring av gjeldende driftsvolum. Vi legger opp til et selvkost-budsjett, i tråd med Eierskapsmeldingen, og har en innarbeidet nøktern holdning med hensyn til kostnadsberegninger og et ønske om lavest mest mulig prisjustering. Et selvkostbudsjett skal resultat-messig ende ut rundt null i resultat når samtlige kostnader er dekket og beregnede inntekter fratrukket. Reguleringspremie og premieavvik er betydelige størrelser som i sin karakter er vanskelige å budsjettere. Samtidig innebærer dagens regelverk at positive premieavvik inntektsføres, for deretter å utgiftsføres over kommende år. Som ansvarlig økonomisk enhet vil vi så vidt mulig håndtere premieavviket som en kostnad i det året den tilhører, idet vi tilstreber å budsjettere med inndekning av tilsvarende avsetning til pensjonsfond. Vi forsøker altså å unngå akkumulering av fremtidige forpliktelser uten inndekning.

Usikkerhetsmomenter

Stavanger kommunes økonomiske situasjon ventes å legge et ytterligere press på bestillers budsjetter til vedlikehold av kommunale bygg. Som en umiddelbar reaksjon kan det være både forståelig og akseptabelt å redusere driftsmidler til vedlikehold. Bystyret bør imidlertid være klar over at manglende vedlikehold vil akselerere forfallet på eiendommer som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep. For å møte dette må det som et minimum utarbeides en plan for å ta igjen det forsømte, samt settes av ressurser til påkrevde nødløsninger og tettere oppfølging.

Effektivisering

Byggdrift søker etter løsninger som kan bidra til effektivisering og kostnadsbesparelse. Ved at vi selger timeproduksjon vil imidlertid slik effektivisering ikke vise seg i våre regnskaper, men hos bestiller som da vil kunne kjøpe færre timer av oss. Det er slik sett ikke realistisk å redusere vårt budsjett eller priser uten at dette vil medføre underskudd i vårt regnskap. Underskudd vil fort medføre negativ egenkapital, hvor bykassen må bidra til inndekningen. Konkurranseutsetting av våre tjenester har en lignende effekt, ved at det tas vekk produksjonsvolum som er med å dekke faste felleskostnader. Det medfører således en mer-byråkratisering både hos bestillerleddet og Innkjøpsavdelingen, samt omstillings-kostnader for utfører. I tillegg tilkommer et økt kontrollregime for å følge opp leveransen. Et eksternt anbud må altså være betydelig mer enn bare så vidt rimeligere for at kommunen i realiteten skal ha en gevinst av tiltaket.

Priser

Prisene fremkommer i hovedsak som et resultat av budsjettoppbyggingen, men det er også forsøkt å ta hensyn til kundens forventning om lavest mulig prisøkning. Ved salg til private tas det høyere pris enn ved salg til kommunen.

Prisene er etter dette satt til:

Pris 2014Pris 2015%-vis økning fra året før
Middagspris kommunen:kr 57,50kr 616,0 %
Håndverker tjenesterkr 430kr 4555,8 %
Renholdstjenesterkr 330kr 3557,5 %
Tabell 8.6 Priser
Last ned tabelldata (Excel)

Dette er prisene for hele 2015, det foretas normalt ingen prisjustering i løpet av året. Innen områdene håndverkertjenester og renhold vil foretaket fortsatt nøye seg med et påslag ved videresalg på 7 %, til tross for at markedet generelt opererer med 15 %.

Hva skjer?

Foretakets egenkapitalsituasjon er blitt svekket gjennom årets vedtak om «utbytte», og økonomien vil ikke bli styrket gjennom det fremlagte budsjettet.

Det ble i 2013 vedtatt sak om vedlikeholdsstrategi hvor det slås fast at det er kr 200 mill for lite i årlige midler til vedlikehold av kommunens bygg. Dagens økonomiske situasjon tilsier at det kan ta lang tid å få stoppet det pågående forfallet, dersom denne oppgaven ikke prioriteres klarere i budsjettene. «Det er dyrt å være fattig». Dårlige bygg går ikke bare ut over økonomien, men også trivsel og effektivitet hos brukerne av bygget.

Byggdrift har i lengre tid tatt til orde for at det burde vært et tettere og bedre samarbeid mellom Eiendom og Byggdrift. Det ville bidradd til øket kompetansen på drift av bygg, bedret koordinering av oppgaver og gitt riktigere prioritering av tiltak. I sum vil dette gjøre de samlede FDV oppgavene mer effektive. Byggene ville blitt bedre ivaretatt. I sin tur vil dette gi bedre bygg for brukerne.

 

Styrets budsjettvedtak 2015:

Styret presiserer at budsjettet for 2015 er et nullpunktsbudsjett i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

En lavere aktivitet (bestilling) enn budsjettert vil ventelig medføre underskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie og premieavvik.

 

Stavanger den 9. september 2014

Erik T. Hirth

 

8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF

topplogo

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-7 91748/14 02.10.2014

 

Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato:    Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 – STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

Forslag til vedtak

1. Budsjett 2015 for Stavanger Natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2. Økonomiplan for perioden 2015–2018 anses som retningsgivende for den videre drift.

Sammendrag

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

Bakgrunn for saken#8.3.1

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Vedtak
Styret tar saken til orientering

I budsjettforslaget vises det til at foretaket har fått et redusert oppdragsvolum gjennom konkurranse-utsetting av grøntvedlikehold i Tasta bydel. Det vises videre til mulige ytterligere reduksjoner i oppdragsvolumet fra bestillerenhetene. Foretaket ønsker å øke oppdragsvolumet overfor eksterne aktører og andre bestillerenheter i kommunen for å delvis kompensere for et redusert oppdragsvolum fra hovedbestillerne. Foretaket anser videre potensialet for en reduksjon i driftskostnadene som begrenset, utover en reduksjon i lønnskostnader. På bakgrunn av det forannevnte har foretaket budsjettert med et netto driftsresultat på kr 0 de tre første årene i planperioden.

Rådmannen legger til grunn at foretaket vil bli kompensert for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene gjennom priser/oppdragsavtaler overfor bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremien forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2015. Foretakets styre har ansvaret for at budsjettrammene overholdes.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2015. Det legges opp til en reduksjon i bestillerbudsjettene i 2015, som igjen vil gi en reduksjon i foretakets oppdragsvolum. Dette medfører et betydelig omstillingsbehov. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Det er Bymiljø og utbygging (BMU) som har ansvaret for standarden på de kommunale anleggene.

Foretaket har de senere årene arbeidet systematisk med å fornye maskinparken. Enkelte utskiftninger vil imidlertid fortsatt være nødvendige for å opprettholde en effektiv drift. Foretaket ønsker derfor å fastsette en investeringsramme på kr 5 mill. per år. Rådmannen tiltrer styrets forslag til investeringsramme i perioden 2015-2018.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Natur- og idretttsservice KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF#8.3.2

Saksframlegg

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Styret for Stavanger natur- og idrettsservice KF 37/14 15.09.14

Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF 2015-2018

Vedtak:

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

Saken gjelder

I forbindelse med kommunenes handlings og økonomiplan for perioden 2015-2018 er NIS bedt om å komme med innspill. I den forbindelse sendte foretaket over følgende til Stavanger kommune:

Økonomiplan 2015–2018

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal iht. gjeldende regelverk utarbeide 4-årige økonomiplaner.

For perioden 2015-2018 står kommunen, og derfor Stavanger Natur og idrettsservice KF overfor store utfordringer.

Flere ulike faktorer fører til at kontraktene med Stavanger kommune blir kraftig redusert.

Benchmarkingstiltaket i Tasta bydel gjør at rammekontrakten med Park og vei blir redusert med ca. 2,2 millioner kroner.

Fra vår bestiller i Idrettsavdelingen har det kommet signal om en rekke mulige innsparingstiltak, og har kommet frem til mulige kutt i bestillingen på ca. 3 mill. kr.

Fra våre bestillere i Park og Vei må vi også regne med kutt i den størrelsesordenen.

Ser vi totalt på kutt i budsjett sammen med reduksjon av porteføljen ved konkurranseutsetning av grøntvedlikehold i Tasta bydel er totalt forventet kutt på ca. 8,5 millioner.

Foretaket har de siste to årene hatt en bevisst målsetting om å styrke våre kjernetjenester mot Stavanger kommune, og har gjennom et godt samarbeid med våre bestillere helt bevisst økt andelen av våre oppdrag mot kommunen, på bekostning av arbeid for andre kunder. Pr d.d. i 2014 har foretaket en omsetning på ca. 93% mot Stavanger kommune. (jf. 90/10 regelen for kommunale foretak). Dette tilsvarer at vi pr nå kunne ha økt vår omsetning mot private med ca. 3 millioner kroner hittil i år, og ca. 5 millioner på årsbasis. Med de ovennevnte kuttene i bestillinger fra Stavanger kommune kan vi i 2015 øke vår portefølje mot private kunder med ca. 4 millioner og fortsatt være under 90/10 regelen.

Foretaket ønsker også å styrke vår portefølje mot andre bestillere i kommunen for å dekke inn inntektstapet fra våre hovedbestillere.

Dersom vi ikke klarer å øke oppdragsmengden mot kommunen betyr dette at vi må beregne nedskjæringer i våre inntekter selv om vi skulle klare å selge tjenester mot private opp mot 10 % av totalomsetning.

Dersom inntektene reduseres er vi også nødt til å redusere kostnader. Vi har allerede i flere år kuttet i driftskostnader, og disse er nå nede på et minimumsnivå, og det er derfor ikke mye å spare på dette.

Vår største kostnad er lønnskostnader (ca. 63%), og vi ønsker derfor å finne måter å redusere dette på. Dette vil gjøres ved å redusere antall vikarer, ikke erstatte personell som slutter, redusere overtid og redusere antall sommerhjelper.

Grunnet ovennevnte kutt vil det fra foretakets side ikke budsjetteres med overskudd de kommende tre årene. Tabellen under viser foretakets økonomiplan for perioden 2015-2018:

Økonomiplan 2015-2018Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Driftsinntekter
Faste kontrakter med Stavanger kommune-89 600-92 200-96 000-103 000
Refusjon materialkjøp fast kontrakt-11 000-11 500-11 800-12 000
Andre salgsinntekter-38 600-39 200-40 300-42 500
Sum inntekter-139 200-142 900-148 100-157 500
Driftsutgifter
Lønn inkl. sos utgifter87 00089 70093 70098 000
Materialkjøp kontrakt10 90011 30011 90012 200
Driftskostnader41 00041 60042 20044 000
Sum utgifter138 900142 600147 800154 200
Netto driftsresultat-300-300-300-3 300
Finansposter
Finansinntekter-200-200-200-200
Finansutgifter500500500500
Sum finansposter300300300300
Netto resultat (overskudd)000-3 000
Investeringsbehov5 0005 0005 0005 000
Tabell 8.7 Økonomiplan for perioden 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Det har de siste årene blitt gjort et systematisk arbeid for å bedre maskinparken. Dette har ført til at vi nå har en nyere og bedre maskinpark, og foretaket ønsker, i lys av signaler fra kommunen, å holde innvesteringer så lavt som mulig.

Noen utskiftninger vil imidlertid være helt nødvendig for å kunne opprettholde en effektiv drift.

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med et nullresultat for de første årene.

 

Kurt Idland  Nils F Gjerpe
Daglig leder Økonomileder

8.4 Stavanger Parkeringsselskap KF

logo stavanger parkering

Saksframlegg

Referanse Journalnr. Dato
BMHE-14/16780-8 91751/14 02.10.2014

 


Planlagt behandling i følgende utvalg:         Sak nr.:     Møtedato:     Votering:

Stavanger formannskap (AU)

Stavanger formannskap

Stavanger bystyre

 

ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 – STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF

Forslag til vedtak:

 1. Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2015 vedtas med et driftsoverskudd på kr 11,4 mill., og et investeringsbudsjett på kr 5,2 mill.
 1. Utbytte/overføringer fra Stavanger Parkeringsselskap KF til bykassen settes til kr 0 i 2015.
 1. Investerings- og langtidsbudsjett for perioden 2015 – 2018 er retningsgivende ved rullering av økonomiplanen.

 

Sammendrag

Stavanger Parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. Det blir i det følgende redegjort nærmere for foretakets budsjettforslag og rådmannens innstilling. Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2.

Bakgrunn for saken#8.4.1

Stavanger Parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til budsjett 2015 og handlings- og økonomi-plan 2015-2018. Styret behandlet budsjettforslaget den 01. september 2014 og fattet slikt vedtak:

Styrets vedtak

Styret godkjenner budsjettet for 2015–2018. Selskapet har betalt utbytte på 75 mnok i 2013 og 4 mnok i 2014. Styret påpeker at foretaket har begrenset kapasitet til å foreta finansiering av fremtidige parkeringsanlegg. Med dagens prisnivå, lavere finansinntekter, kraftig økning i antallet ikke-betalende kunder og økte kostnader (KPI) vil redusere selskapets mulighet for inntjening fremover og dermed bygge fonds for nyinvesteringer. Den underliggende driften er god slik at likviditeten er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)2015201620172018
Driftsinntekter81,581,282,583,3
Finansinntekter1,01,01,01,0
Sum inntekter82,582,283,584,5
Driftsutgifter63,663,766,368,3
Finansutgifter7,58,59,610,9
Sum utgifter71,172,275,979,2
Netto driftsresultat11,410,07,65,3
Tabell 8.8 Driftsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett i oppgradering av teknisk utstyr i perioden 2015-2018:

Investeringsbudsjett 2015-2018 (mill. kr)2015201620172018
5,20,80,80,0
Tabell 8.9 Investeringsbudsjett 2015–2018 (mill. kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015, jf. vedlagt saksinnstilling. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. Som det framgår av styrets vedtak ble det tilbakeført totalt kr 79 mill. fra foretaket i 2013 og 2014. Rådmannen har inntil videre valgt å ikke budsjettere med ytterligere overføringer fra foretaket i den kommende planperioden. Dette som følge av at det er ønskelig at foretaket gis mulighet til å bygge opp fonds/egenkapital til finansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg, og derigjennom begrenser framtid låneopptak.

 

Inger Østensjø Kristine C. Hernes
rådmann direktør økonomi
Bjørn Morten Hermansen
saksbehandler

 

Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 – Stavanger Parkeringsselskap KF

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Budsjett 2015 med langtidsbudsjett#8.4.2

Budsjettet for Stavanger Parkeringsselskap KF er basert på historiske data, trend, dagens takster og priser. Endringer i priser, gebyrer eller større investeringer er ikke hensyntatt. Den mye omtalte parkeringsforskriften er det nå børstet støv av igjen – for selskapets del får det liten betydning rent praktisk fordi mange av forbedringene og kravene som blir stilt innfris i dag. Den største endringen for selskapet vil være endringene i ileggelsene. Dersom forslaget blir gjennomført vil vi – gitt at dagens nivå på antall ileggelser er noenlunde stabilt – få en endring på inntektssiden. Selskapet vil foreta en revisjon av takstene i løpet av 2014 som ventelig vil kunne få effekt i 2015.

Kostnader

Det er i kostnadsbudsjettet hensyntatt prisstigning og økte lønnsutgifter basert på forutsetninger i henhold til budsjettrundskriv fra Stavanger kommune.

Selskapet har hatt lavere bemanning i 2014 enn budsjettert grunnet forhold utenfor bedriftens kontroll. Det er ventet lavere bemanning også i 2015 som følge av dette. Innføring av ny teknologi og påfølgende effektivisering av driften gjør at selskapet opprettholder normalt driftsnivå, samtidig som selskapet må være grundige i prioriteringene. Det betyr maksimalt fokus på trafikksikkerhet i Stavanger kommune og minst mulig nedetid i våre p-anlegg.

Foretaket har anlegg som krever vedlikehold og disse kostnadene er medtatt i budsjettet. Det hersker imidlertid en viss usikkerhet med hensyn til uforutsette kostnader i flere eldre anlegg. Det legges opp til oppgradering av teknisk utstyr i forhold til håndheving, skilting og betalingssystemer.

Den enorme fremveksten av el-biler, eventuell infrastruktur til disse, sykkelparkeringsanlegg er områder som er rene kostnadsbaser.

Kostnadene har i 2014 økt noe der økningen skyldes avskrivninger for nye anlegg i hele driftsår. De øvrige kostnadene har per 1. halvår 2014 dermed reelt sett gått noe ned.

Driftsutgiftene utgjør 63,6 mill.kr.

Inntekter

Grunnet ny parkeringsforskrift og en eventuell prisrevisjon gjør at inntektsgrunnlaget fort kan endres vesentlig i løpet av 2015. Dette er ikke hensyntatt i budsjett for 2015 og langtidsbudsjett.

Inntektene har i løpet av 2014 steget sammenliknet med 2013 som en konsekvens av bedre og mer stabil drift. Parkeringsbelegget i våre p-anlegg har vist stabilitet i flere år og det forventes derfor ingen endringer her.

Foretaket får fremover lavere finansinntekter som følge av utbytte til eier.

Inntektsbudsjettet er budsjettert med basis i regnskapstall og trend og får en totalinntekt på 81,5 mill. kr. Og et resultat på 11,4 mill.kr.

Framtidsutsikter

Det hersker stor usikkerhet både med hensyn til inntekter og kostnader. Selskapet styrer mot et nullresultat rundt 2020 gitt dagens forutsetninger. Foretakets evne til større investeringer er redusert som følge av lavere kapitalbase og muligheten til å opparbeide seg investeringskapital reduseres dersom det ikke tas grep på inntektssiden. Det er imidlertid tilstrekkelig midler til ordinær drift og selskapet jobber for å øke kapitalbasen for å kunne ta fremtidige investeringer i nye p-anlegg. Selskapet har iverksatt et prosjekt for gjennomgang av foretakets økonomi i et fremtidsperspektiv i samarbeid med Rogaland Revisjon IKS. Hensikten er å kunne møte de utfordringer selskapet står overfor. Det er ventet at den nye sentrumsplanen, Ankerkvartalet (P-posten), P-Bergeland er områder som kan medføre større utbygginger der Stavanger Parkeringsselskap KF kan få en sentral rolle.

Et viktig satsningsområde for foretaket er forbedrede kundeopplevelser. APP for betaling av parkering er innført og det satses videre på ny betalingsløsning for P-anlegg med bom. I tillegg jobbes det med mer effektive løsninger i forhold til håndheving.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:07.

Gå til 7 Kommuneovergripende tema Gå til 9 Statistikk, planer og brukerundersøkelser