Rådmannens forslag 5 Kultur og byutvikling

Stavanger er og skal fortsatt være en levende, bo-vennlig og konkurransedyktig by. Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Byutvikling er et komplekst oppdrag som involverer svært mange aktører og interesser, og som krever god kompetanse og samhandling. Som regionhovedstad har Stavanger også et særskilt ansvar for å bidra til gode regionale funksjoner, og skal blant annet legge til rette for framtidens universitetsfunksjon og et bredt kulturtilbud.

5.1 Innledning

Befolkningsutviklingen påvirker, og blir påvirket, av byutviklingen. Folkeveksten i kommunen var på 1,2 % i 2013. Denne veksten er på samme nivå som de to foregående årene samt perioden 2002-2004, og lavere enn i perioden 2006–2010. Også i 2013 hadde Stavanger et høyt innenlands flyttetap. Det var i stor grad barnefamilier som flyttet ut. Innvandringen var samtidig høy slik at nettoinnflyttingen var betydelig. Stavanger kommune påvirker bosettingsmønsteret ved å tilrettelegge for boliger og arbeidsplasser. Dette påvirker også befolkningssammensetningen og transportmønsteret i kommunen.

Håndtering av befolkningsveksten, boligpolitikk, transportplanlegging og tilrettelegging for næringslivet er oppgaver som kommunene på Nord-Jæren samarbeider om. Kommunene definerer samarbeidsoppgaver i sine kommunale planstrategier, og i 2015 starter arbeidet med å revidere strategiene. Kommunene må drøfte utfordringene som storbyområdet står ovenfor og hvilke store plan- og utredningsoppgaver vi skal prioritere.

Planoppgavene er ressurskrevende, enten de løses av private, av kommunen eller i regionalt fellesskap på Nord-Jæren. Arbeidet med disse oppgavene har som kjennetegn at de har betydelige dokumentasjons- og prosesskrav, kompliserte eierstrukturer og mange interessenter. I et tettbygd byområde må verdien i enkeltprosjekter veies opp mot hensynet til omgivelsene og større sammenhenger i byområdet. Stavanger kommune må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å behandle søknader og private planforslag, å utarbeide egne planer og analyser, og å delta i interkommunale, regionale og nasjonale planarbeider.

I 2014 fikk Kultur og byutvikling ekstra ressurser for å styrke plankapasiteten. Ressursene gikk til bemanning, verktøy og innkjøp av enkelte konsulenttjenester. Innsparings- og omstillingskrav i kommende perioden fører til at disse ressursene blir redusert. Produksjonsmålene for 2015 må stå i forhold til ressursene og oppgavene må prioriteres innenfor stramme økonomiske rammer.

Kommuneplan og andre store utredninger

Stavanger kommune samarbeider med nabokommuner om felles befolkningsframskrivinger og felles boligstrategi. Boligstrategien er allerede innarbeidet i den nye kommuneplanen for Stavanger kommune.

Flere store planer er under arbeid og blir vedtatt i perioden. Dette er blant annet ny kommuneplan for 2014-2029 og ny kommunedelplan for sentrum. Også områdeplaner for Madla-Revheim, Forus Øst og Dusavik blir sluttbehandlet i perioden.

Stavanger, Sandnes og Sola skal utarbeide en interkommunal kommunedelplan for Forus. Planarbeidet varer i tre år.

Samtidig pågår arbeidet med å klargjøre Bypakke Nord-Jæren for fullt. Stortinget behandler bypakken i 2016.

På kulturområdet prioriteres arbeidslokaler i form av produksjons- og øvingslokaler i perioden, i samsvar med vedtatte strategier. Gjennom arbeidet med ny kommunedelplan for Stavanger sentrum utreder rådmannen mulige lokaliseringsalternativ for et nytt teaterbygg.

5.2 Kultur

Tjenestebeskrivelse#5.2.1

Kulturavdelingen skal legge til rette for gode rammebetingelser for etablerte kulturinstitusjoner og stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Økonomi for Kultur og byutvikling 2015-20182015201620172018
Opprinnelig vedtatt netto driftsramme 2014192 570192 570192 570192 570
Endringer:
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd0050150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-500-950-950-950
192Ny driftsavtale med Tou Scene600600600600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert2 1502 1502 1502 150
194Tilbakeføring av tilskudd til Kunstforeningen860860860860
195Sølvberget KF, økt tilskudd1 6501 6501 4501 450
196Redusere tilskudd til kulturformål-1 000-1 000-1 000-1 000
197Effektiviseringskrav kultur-600-150-150-150
Interne budsjettkorrigeringer kultur-130-130-130-130
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift07 50010 0000
199Eiendomsskatt, omtaksering500000
200Effektiviseringskrav Planavdelinger-2 100-2 100-2 100-2 100
Korrigert netto budsjettrammer 2015-2018194 000201 000203 350193 450
Tabell 5.1 Økonomi for Kultur og byutvikling 2015-2018. Beløp i 1000 kr. Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.2.2

Bjergstedvisjonen

To år etter at de nye kulturbyggene ble ferdigstilt, viser publikumstall og tilbakemeldinger fra artister og kulturlivet for øvrig at visjonen om Bjergsted, som et nasjonalt kraftsenter for musikk og dans, langt på vei er oppfylt.

To viktige tiltak i perioden er knyttet til Kuppelhallen og kulturskolen. Stavanger kommune skal rehabilitere og sikre Kuppelhallen. Den gamle kulturskolen vil få nye dansesaler for universitetet og nye øvingslokaler for amatørmusikere. Rådmannen prioriterer å videreføre utviklingsmidler og driftstilskudd til Stavanger konserthus IKS fram til 2017.

Tou-visjonen – Nye Tou

Rehabiliteringen av gamle Tou bryggeri til moderne scene og kunstfabrikk er godt i gang. Ved årsskiftet 2014/2015 blir tredje etasje i atelierhuset ferdig med 21 atelier og tre prosjektrom. Nye Tou-prosjektet går da over til driftsfasen, og Tou scene AS overtar driftsansvaret etter at formannskapet godkjenner forslaget til driftsavtale.

Parallelt pågår arbeidet med den reviderte mulighetsstudien. Dette arbeidet styres av en politisk arbeidsgruppe under ledelse av ordføreren. Høsten 2014 fremmet rådmannen en sak til politisk behandling om revidert mulighetsstudie for Nye Tou.

En attraktiv by for kunstnere

I planperioden vil rådmannen prioritere etablering av arbeidslokaler. Utvikling av gode stipend- og tilskuddsordninger, og internasjonalt kunst- og kultursamarbeid blir også vektlagt. Kunstnerstyrt visning og formidling av kunst vil bli stimulert økonomisk så langt det er mulig.

Oppfølging av kulturarenaplanen – produksjonsløftet

Stavanger kommune sin kulturarenaplan for perioden 2013–2025 ble vedtatt av bystyret høsten 2012. Planen dokumenterer et behov for å tilrettelegge egnede produksjonslokaler for kunstnere.

Universitets- og studentbyen

Et av målene i kommunedelplanen for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010–2017, er at Stavanger kommune i samarbeid med universitetet, høyskoler og studentorganisasjoner skal bidra til å skape en attraktiv universitets- og studentby. I planperioden vil kommunen arbeide med å følge opp Universitetsmeldingen og satsing på studenttrivsel.

5.3 Kommuneplan

Tjenestebeskrivelse#5.3.1

Kommuneplanavdelingen har ansvar for arbeidet med kommuneplanen og overordnede planer på kommunedelplannivå, utredninger og analyser. Avdelingen vedlikeholder og videreutvikler statistikk, framskrivinger og levekårsundersøkelsen. Dette inngår i beslutningsgrunnlaget for sentralt plan- og utredningsarbeid i kommunen.

Videre medvirker avdelingen i regionale og nasjonale oppgaver, samt er en aktiv part i interkommunale planer, og deltar i faglig nettverksarbeid.

 

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.3.2

Kommunal planstrategi for 2012-2015 prioriterer overordnede planoppgaver fram til 2015. Loven stiller krav om rullering av kommunal planstrategi innen første år av hver valgperiode. Dette arbeidet starter i 2015.

Interkommunale plan- og utredningsoppgaver

Boliger og vekstutfordringer i storbyområdet

Felles boligstrategi for Nord-Jæren ble behandlet i de fire kommunestyrene i 2014, og oppfølgingen av boligstrategien fortsetter i 2015. Stavanger kommune samarbeider med nabokommuner om felles befolkningsframskrivinger og felles boligstrategi. Boligstrategien er allerede innarbeidet i den nye kommuneplanen for Stavanger kommune.

Videreutvikling av strategier for regionale næringsområder

I planperioden skal Greater Stavanger oppdatere næringsarealstrategien. Strategien bidrar til å tilrettelegge for en videre utvikling av regionens viktigste næringsområder.

Prioriterte overordnede, kommunale planoppgaver:

Kommuneplan 2014–2029

Forslag til ny kommuneplan er på høring høsten 2014, og rådmannen forventer at den vil bli vedtatt 1. kvartal i 2015.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum sendes på høring høsten 2014. I 2015 vil rådmannen påse at fullføring av høringsprosessen og bearbeiding av planen prioriterers.

Oppgaver som ikke er prioritert i kommunal planstrategi

Interkommunal kommunedelplan for Forus

I forbindelse med behandling av regional planstrategi vedtok fylkestinget å imøtekomme kommunene Sandnes, Sola og Stavanger sin uttalelse om ikke å utarbeide en egen regionalplan for Forusområdet, men heller la dette bli en kommunal planoppgave. Kommunestyrene i de tre kommunene vedtok i 2014 å igangsette arbeidet som en felles interkommunal kommunedelplan. Dette er en omfattende planoppgave som vil kreve betydelige ressurser fra kultur- og byutvikling.

5.4 Byplan

Tjenestebeskrivelse#5.4.1

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak. Avdelingen er faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling, og samordner byens infra- og bebyggelsesstruktur. Avdelingen har i tillegg ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering, og konsekvensutredninger som følger disse planene. Tjenestene reguleres i plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

 

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.4.2

En stor andel av planleggingen vil skje i egen regi i tråd med intensjonene i den nye plan- og bygningsloven. Det betyr at kommunen må være i forkant med fysisk planlegging og utarbeide områdeplaner som grunnlag for tilrettelegging og utbygging, for å nå kommunens mål. Områdeplanene vil også kunne gi mer forutsigbar behandling av private detaljplaner. Hovedutfordringen de neste årene vil være planer for boligbygging, både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen. Planer for å sikre offentlig tjenesteyting, tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice er også en del av tilrettelegging for økt boligutbygging. I tillegg må kommunen oppdatere eldre planer, og utarbeide nye planer. Planene skal samsvare med vedtatte befolkningsprognose, vern, kultur og næringsutvikling og ivareta søknader om utbygging.

Kvalitet i uterom og møteplasser, og høy miljømessig og estetisk kvalitet i bebyggelse og omgivelser, er en utfordring når byen skal fortettes og bygges innover.

Stavanger kommune illustrerer prinsipper og prosjekter for byutvikling, som f.eks. områdeprogram for Hillevåg. Rådmannen lager mulighetsstudier og prinsipper for områdeplaner og behandling av private planer for Marieroområdet, Paradisområdet, Storhaug øst, Stavanger stasjon, Nytorget og områdene langs Lagårdsveien.

Områdeplaner

Arbeidet med områdeplaner for nye utbyggingsområder og byomformingsområder vil ha høyest prioritet i perioden. I tillegg vil planer for utvikling av sentrum og studentboliger ha høy prioritet. Eksempler på områdeplaner som prioriteres gjennomført er: Madla-Revheim, Atlanteren, Dusavik 1 og 2, Forus øst, UiS, Stavanger stasjon, Nytorget – tinghus og Studentboliger.

Oppdatering av planer

Oppdatering av eldre planer er svært viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, samt vurdering av områder til vern. Eksempler på oppdateringsplaner er: Vestre Platå, Misjonsmarka, Nådlandsberget, deler av Hinna, Bruvikveien og Solåsveien/Auglendsdalen.

Planer uten utnyttingsgrad

Fylkesmannen har gjort Stavanger kommune oppmerksomme på at i reguleringsplaner hvor det ikke er angitt utnyttingsgrad, er reguleringsplanen ugyldig. Dersom kommunen skal gi tillatelse til tiltak, må planen først bli endret og få en utnyttelsesgrad. Denne endringen må skje som en full reguleringsprosess. Det vil være mulig å søke om dispensasjon fra kravene i kommuneplanen om regulering hvis forholdene blir velbegrunnet.

Private planer

Mange planer skal behandles i perioden. Blant annet kommer planer for bolig- og næringsbygging i Hillevåg, Storhaug Øst, Mariero, Kvernevik, Kalhammeren, Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg kommer det flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig og forretning.

Rådmannen er opptatt av saksbehandlingstid for private planer og vil etterstrebe behandling av alle planer innenfor lovens krav om tidsfrister. Kommunen gjør dette med vekt på å gi kvalitetsmessig grundig og forutsigbar behandling av private forslag og for søknader om deling.

Andre oppgaver

Arbeidet med en arkitekturpolitikk for Stavanger er i gang, herunder også utredning av lokaliseringsalternativer for større private og offentlige bygg.

5.5 Transportplan

Tjenestebeskrivelse#5.5.1

Transportplanavdelingen har ansvar for transportfaglige spørsmål i overordnede planer og reguleringsplaner. Avdelingen deltar i transportplansamarbeidet på Jæren sammen med nabokommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Transportplanavdelingen er med i interne planprosesser og har et særlig ansvar for å tilrettelegge for miljøvennlig transport.

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.5.2

Stavanger og storbyområdet har forpliktet seg til å bidra til at veksten i transport kommer i de mest miljøvennlige transportformene: Kollektivtransport, sykling og gange. Byutviklingsstrategien, hvor den høyeste arealutnyttelsen skal komme i de beste kollektivaksene, er et viktig virkemiddel for å få dette til. Regionen har over lang tid hatt en sterk økonomisk og befolkningsmessig vekst. Trafikkbelastningen på veinettet er i ferd med å overstige kapasitetsgrensen på stadig flere steder og i lengre perioder av døgnet. Undersøkelser viser at reisevaner er stabile over tid. I 2012 ble 63 % av alle reiser (i ukedager) i Stavangerregionen (10 kommuner) gjennomført med bil. I Stavanger er bilandelen på 56 %. Dette er en god indikasjon på at arealbruken i byområdet bidrar til urbanitet og tilrettelegger for økte kollektiv-, sykkel-, og gangandeler.

Når befolkningstallene øker, blir det flere personbiler. Da blir framkommeligheten og effektiviteten for nærings- og kollektivtransport redusert, spesielt på strekninger hvor disse ikke blir særskilt prioritert. Høy belastning på veinettet bidrar også til å redusere kvaliteten for fotgjengere og syklister. Belastningen bidrar også til støy og luftforurensing i byområdet.

Belønningsordningen, ny bypakke og bymiljøavtaler

En bærekraftig byutvikling omfatter blant annet prioritering av miljøvennlig transport i planer og prosjekter. Kommunen har gjennom belønningsordningen forpliktet seg til 0 % vekst i personbiltrafikken. Sammen med Rogaland fylkeskommune og nabokommunene har Stavanger kommune fått tildelt midler fra belønningsordningen. I 2015 vil midlene blant annet bli brukt til å finansiere kollektivfelt fra Mariero til Vaulen, forbedre gangadkomst til utvalgte bussholdeplasser og øke frekvensen på noen bussruter.

Forslaget til Bypakke Nord-Jæren har vært på høring i kommunene høsten 2014. Fylkestinget avgjør om de skal sende forslaget videre til Samferdselsdepartementet for å forberede pakken til stortingsbehandling. Kommunen forutsetter at Bypakke Nord-Jæren avløser Jærenpakke 1 fra 1.1.2017.

Arbeidet med bymiljøavtaler har startet opp. Regjeringen sier at et viktig mål med avtalene er å få en bedre samordning av areal- og transportplanlegging på en måte som legger til rette for mer kollektivtransport og fornuftig veiutbygging. Belønningsordningen som er i dag for kollektivtransport og bypakker skal inngå i bymiljøavtalene.

Kollektivplanlegging – Bussvei 2020

Regjeringen har lansert en handlingsplan for å finansiere kollektivutbygging i de fire største byene i Norge. Det statlige tilskuddet til fylkeskommunal utbygging av infrastruktur for bussveien vil dekke 50 % av investeringskostnadene.

Bussvei 2020 er et prosjekt ledet av fylkeskommunen. Målet er å åpne bussveien mellom Stavanger og Sandnes, og fra Stavanger sentrum til Hafrsfjord bru, innen juni 2021. Kollektivfeltene vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir bygget.

Det pågår to reguleringsplaner for kollektivfelt og oppgradering av sykkeltilbudet langs rv. 509. Reguleringsplan fra Hafrsfjord bru fram til Søra Bråde avventer arkeologiske registreringer, og det er fortsatt usikkert når den blir fremmet til sluttbehandling. Det pågår planarbeid for det neste strekket fram til Ragbakken vest. Etter framdriftsplanen skal planen være klar til førstegangsbehandling i 2015. Det pågår to reguleringsplaner for kollektivfelt og oppgradert sykkeltilbud på fv. 44.

Planarbeidet for kollektivfelt gjennom Jåttåvågen startet opp høsten 2014. For strekket fra Mariero til Vaulen pågår det grunnerverv og prosjektering.

I den nye kommunedelplanen for sentrum blir det vurdert hvordan kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten kan bli prioritert i sentrum og gjennom Kannik når Hundvågtunnelen åpner.

Det pågår arbeid med en ny områdeplan for Stavanger stasjon i samarbeid med Jernbaneverket. Også bussveien inngår i knutepunkt Stavanger. De pågående plan- og utredningsoppgavene krever et tett samarbeid mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen. Målet er at Stavanger sentrum skal ha en best mulig tilgjengelighet med miljøvennlig transport, og at kollektivknutepunktet i sentrum fungerer godt. Her vil det bl.a. være aktuelt å utrede et forslag om å omgjøre to av bilfeltene i Kannik til kollektivfelt.

Sykkelplanlegging

Målet i sykkelstrategien for Stavanger er å øke hverdagsreiser med sykkel fra 12 % til 16 %. Strategiene er fysisk tilrettelegging, drift og vedlikehold, skilting og informasjon. For oppfølging av sykkelstrategien er sykkelprosjektet etablert.

For å heve standarden på sykkelveiene gjennomgår Transportplanavdelingen hovedrutene for sykkel, for å avklare om det er behov for ny regulering.

Planen for sykkelstamveien fra Sørmarka til kommunegrensen i Sandnes har vært på høring, og ble fremmet til sluttbehandling i 2014. Strekningen fra Schancheholen til Sørmarka har startet opp og blir fremmet til behandling i 2015. Arbeid med reguleringsplan for den valgte traseen av hovedsykkelruten mellom Litle Stokkavatnet og Tasta har startet opp og pågår i 2015.

Andre prioriterte oppgaver

Trafikksikkerhet er et viktig tema i alle planer, og visjonen er null drepte og alvorlig skadde i trafikken. Forslag til ny trafikksikkerhetsplan har i sterkere grad vektlagt holdningsskapende arbeid. Planen er nå på høring og vil bli vedtatt av bystyret på nyåret i 2015.

Overordnet veinett i regionen
Stavanger og regionen forøvrig har per i dag ikke et godt overordnet veinett. Dette er en utfordring for næringstransporten. Målet er en ferjefri kyststamvei langs E39 på Vestlandet.

Anleggsarbeidet for Ryfast og Eiganestunnelen har startet opp og pågår i hele planperioden. Størrelsen og kompleksiteten i disse prosjektene medfører en del oppfølgingsoppgaver. Arbeidet med reguleringsplan 2551 E39 Smiene–Harestad vil pågå i 2015. Planarbeidet for Transportkorridor vest pågår.

5.6 Byggesak

Tjenestebeskrivelse#5.6.1

Byggesaksavdelingen ivaretar samfunnets interesser og krav til byggverk slik disse er nedfelt i plan- og bygningslovens bestemmelser med forskrifter. Tiltakshaver, nabo og lokalmiljø skal få sine interesser vurdert, og søknader blir behandlet i tråd med god forvaltningsskikk og i samsvar med regelverket og gjeldende kommunale vedtak.

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.6.2

Stavanger kommune skal:

  • Holde sin egen pålagte saksbehandlingstid på fire uker
  • Foreta tilsyn i minst 20 % av sakene
  • Se spesielt på byggesaker innenfor trehusbyen og ulovlig bruk av bygningene

Saksbehandlingstid

Kort saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner er fortsatt høyt prioritert. Stortinget har vedtatt skjerpede krav til saksbehandlingstid for byggesaker med dispensasjon i 2015. Dette tilsier økt innsats på saksbehandlingstid for ikke å tape gebyrinntekter. I saker som krever politisk behandling kan dette bli en utfordring.

Det ligger også forslag ute til høring om en forskriftsendring som fjerner søknadsplikten for mindre bygg og tilbygg.

Tilsyn

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en hyppigere endring av lov og forskrifter, blant annet innenfor krav til tilsyn, energi og universell utforming. Dette medfører mer tidsbruk til opplæring og arbeid med kvalitetssystemet.

Fra 1.1.2015 er det ikke lenger krav til godkjenning av ansvarlige foretak. Departementet har i den forbindelse pålagt kommunen et utvidet krav om tilsyn av kompetansen til ansvarlige foretak. Det er et generelt krav om at kommunen skal føre tilsyn med kompetansen, og et spesielt krav om at kommunen i to år fra 1.1.2015 må prioritere sjekk av ansvarlige foretak. Rapport om disse tilsynene skal leveres Direktorat for byggkvalitet etter toårsperioden.

Ulovlig bruk av bygninger

Prosjekt ikke-godkjente leiligheter var planlagt ferdig i løpet av 2014. På grunn av utsettelser i forbindelse med avklaring av lovverket osv. blir prosjektet forlenget inn i 2015. Det er viktig å få avklart forholdene rundt sikkerhet og helse i disse sakene.

Økonomi

Byggesaksavdelingen er i dag 100 % gebyrfinansiert etter selvkostprinsippet. Lovendringen med virkning fra 1.1.2015 som innebærer at kommunen ikke lenger skal godkjenne ansvarlige foretak vil medføre et gebyrtap på ca. kr  1 mill. i året. For å bøte på bortfallet av godkjenning har departementet bedt kommunene om å føre mer tilsyn med kompetansen til foretakene. Kommunen vil derfor ikke få mindre arbeid med foretakene selv om selve godkjenningen utgår. Utgiftene til dette kan kommunen ta inn som overheadkostnader ved beregning av byggesaksgebyrene. Det betyr at gebyrene må øke med ca. 4 % for å kompensere for bortfallet av disse inntektene.

Den samme problemstillingen gjelder også lovendringen som medfører at søknadsplikten for garasjer, uthus og mindre tilbygg faller bort fra 1.1.2015. I dag utgjør disse sakene ca. kr 3 mill. i året i gebyrinntekter. I praksis betyr dette forslaget færre saker til behandling, men innebærer at kommunen får et økt krav om tilsyn og ulovlighetsoppfølging i slike saker, samt økt veiledning til tiltakshavere som vil utføre slike tiltak. Kommunen vil fortsatt måtte registrere tegninger og bygningsopplysninger i matrikkelen for disse sakene. Totalt sett vil det derfor ikke bli noen særlig reduksjon i arbeidet med slike saker selv om godkjenningsdelen blir tatt bort. Per i dag er det vanskelig å anslå omfanget av denne endringen. Også her kan arbeidet dekkes inn gjennom overheadkostnader på byggesaksgebyrene. Rådmannen foreslår en økning på totalt 7 % for 2015, og en eventuell ny justering i 2016 på bakgrunn av erfaringer med nytt regelverk.

5.7 Geodata

Tjenestebeskrivelse#5.7.1

Geodataavdelingen sine oppgaver er todelt. Avdelingen skal:

  • Sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema. Denne oppgaven forvalter fagavdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de viktigste elementene.
  • Levere tjenester til politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.

Prioriterte oppgaver i planperioden#5.7.2

Stavanger kommune skal:

  • Holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
  • Sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt
  • Sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Kartløsning

Geodataavdelingen tilbyr hjelp til de virksomhetene i kommunen som trenger temakart for å vise geografiske plasseringer på sine hjemmesider, for eksempel plassering av alle barnehager eller lignende.

Veinett

I planperioden vil Geodataavdelingen, i samarbeid med Park og vei og Transportplan, jobbe for at Norsk Vegdatabank (NVDB) skal være mest mulig ajour med både restriksjonsdata og veigeometri. Dette vil sikre at både utrykningskjøretøy og andre finner fram på en enklere måte. Vi vil unngå at store trailere kjører seg fast i smågater, og at taxier ikke finner rett veiadresse.

Gatenavnskilt med undertekst

Gatenavnutvalget har vedtatt at alle gatenavn som er oppkalt etter personer skal ha undertekster som sier noe om hvem denne personen var. Kommunen vil starte arbeidet med å bytte ut gatenavnskilt i sentrum, da vi antar at det er sentrum som har flest besøkende. Det vil bli byttet ut ca. 360 skilt over en fem-årsperiode med oppstart i 2015.

Kartlegging

Det digitale grunnkartet holdes a jour gjennom årlige oppdateringer. Samtidig får også kommunen nye fotografier som blir sydd sammen til et kart (ortofoto) som gjengir situasjonen på fotograferingsdato. Disse oppdaterte dataene er til stor nytte for saksbehandlere og andre. I tillegg leverer kommunen dataene mot betaling til Norge Digitalt slik at de blir tilgjengelige for offentlige brukere over hele landet.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:07.

Gå til 4 Oppvekst og levekår Gå til 6 Bymiljø og utbygging