Rådmannens forslag 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Rådmannen foreslår følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2015:

 1. Vanngebyr foreslås økt med 5,0 % og avløpsgebyr foreslås økt med 7,1 %.
 1. Satser for renovasjonsgebyr foreslås opprettholdt på samme nivå som 2014.
 1. Billettpriser i svømmehallene foreslås økt med om lag 11 %.
 1. Feieavgift foreslås økt med om lag 3,6 %.
 1. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2015 foreslås økt med kr 175 per måned for en 100 % plass, fra kr 2 405 til kr 2 580. I tillegg foreslås endringer i moderasjonsordningene.
 1. Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 11 % fra høsten 2015. Dette gir en økning på kr 299 per måned for 100 % plass og kr 179 per måned for 60 % plass fra 1.8.2015.
 1. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med en prisøkning på 3,5 % per semester med virkning fra 1.1.2015.
 1. Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i institusjon foreslås økt opp til
  kr 38 220 per måned. Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt til kr 419. Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekår er foreslått justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.
 1. Gebyr for startlån foreslås å øke med kr 500 til kr 1 500.
 2. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt med 2 %.
 3. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt med i gjennomsnitt 2 %.
 4. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt med i gjennomsnitt med 2 %.
 5. Avgifter på gravlundtjenester foreslås økt med 7 %.

12.1 Vann- og avløpsgebyrer

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en økning av gebyrer for vann med 5,0 % og en økning av gebyrene for avløp med 7,1 %. Dekningsgraden i rådmannens forslag er for vannverket 90,6 % og for avløpsverket er den 105,3 %.

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år. En renteoppgang kan på sikt føre til en økning av gebyrene.

Generelt om gebyrgrunnlaget#12.1.1

Gebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I 2015 ligger de foreslåtte gebyrinntektene for avløpsverket litt over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd. For vannverket ligger gebyrinntektene under gebyrgrunnlaget i 2015-16 for å bruke opparbeidet selvkostfond.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon, etc.
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er satt lik 5-årig swap-rente per september 2014 på 2,7 % (2,2 % + 0,5 %).

Beregning av gebyrgrunnlaget#12.1.2

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

 • Funksjon 340: produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
 • Funksjon 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

 • Funksjon 350: avløpsrensing. Det vil si leveranse av avløpsvann til IVAR.
 • Funksjon 353: avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA-verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Vannverket
Fastledd, IVAR17 370 19 608 24 844 31 695
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 110 28 028 34 258 42 175
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning33 750 34 425 35 114 35 816
Avskrivninger 17 876 18 939 19 839 20 739
Renter restkapital13 787 14 348 14 790 15 208
Gebyrgrunnlag109 593 116 398 130 245 147 383
Foreslåtte inntekter-99 330 -108 398 -130 245 -147 383
Dekningsgrad90,6 %93,1 %100,0 %100,0 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR81 732 87 940 88 951 90 990
Bemanningsøkning iht Hovedplan7001 050 1 400 1 750
Driftsutgifter/generell prisstigning37 326 38 073 38 834 39 611
Avskrivninger 37 190 38 635 39 973 41 311
Renter restkapital27 212 27 244 27 621 27 963
Gebyrgrunnlag184 160 192 942 196 779 201 625
Foreslåtte inntekter-193 841 -202 137 -205 974 -210 820
Dekningsgrad105,3 %104,8 %104,7 %104,6 %
Tabell 12.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Prisen for vann 2015 foreslås økt med 5,0 %. Prisen for avløp foreslås økt med 7,1 %. Alle priser er eksklusiv MVA.

Årsgebyrer#12.1.3

Vann

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 3,20 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

 

Avløp

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Vannmålerleie#12.1.4

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
For 20 mm (3/4”) vannmåler per stk.163190 mm105 mm
25 mm (1")196260 mm150 mm
40 mm (1 1/2")259300 mm200 mm
50 mm (2")431200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler966270 mm
80 mm1 213300 mm
100 mm1 435360 mm
150 mm1 610500 mm
200 mm2 418350 mm350 mm
Tabell 12.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

Tilknytningsgebyrer#12.1.5

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I kr 41,12 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett

Gruppe III kr 200,80 per m2 brutto gulvareal

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Oppmøte#12.1.6

For oppmøte betales kr 250,00.

Slamgebyr#12.1.7

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

12.2 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret foreslås opprettholdt på samme nivå som i 2014.

Fra 2013 til 2014 var det en økning i renovasjonsgebyret på 1%. Driftskostnadene for renovasjonen i 2015 forventes å øke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2015 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

Beregning av gebyrgrunnlag for 2015#12.2.1

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 972 0003 772 0003 570 0003 375 000
Renter restkapital842 000862 000872 000882 000
Sum kapitalkostnader4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS54 500 00055 862 00057 258 00058 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS50 260 00052 158 30054 130 30056 128 100
Hovedpost 0 (lønn)5 762 0005 924 5006 092 5006 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)23 452 00024 092 00024 602 00023 987 000
Internkjøp990 000990 000990 000990 000
Kapitalkostnad4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Gebyrgrunnlag139 778 000143 660 800147 514 800150 318 000
Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2015: kr 136 785

DG: (136 785 x 100) / 139 778 = 97,9%

Gebyrstruktur#12.2.2

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2015 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskludert merverdiavgift, kronebeløp per husholdning):  

Gebyrstruktur20142015
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l9001 0111 9119001 0111 911
Standard120-l9001 3242 2249001 3242 224
Dobbel240-l9002 0942 9949002 0942 994
Storhusholdning660-l9005 1486 0489005 1486 048
Nedgravd container5 m39001 3002 2009001 3002 200
Tabell 12.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår rådmannen følgende:

 • Satsene for renovasjonsgebyr opprettholdes på samme nivå som i 2014.
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Alle beløp eksklusive merverdiavgift tabell 12.5:

Pkt. Gebyrdel 80-l beholder 120-l beholder 240-l beholder 660-l beholder
A Fast gebyrdel 900 900 900 900
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 011 1 324 2 094 5 148
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere i henhold til punkt B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som hjemmekomposterer i henhold til § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 700.
E Dobbel tømmefrekvens Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100 per oppmøte i «mellomukene»
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier og lignende som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen per tømming per beholder er for plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G Tømming av nedgravde containere Kr 400 per tømming, uansett avfallsfraksjon. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 200. Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris på henholdsvis kr 1 950, kr 3 680 og kr 8 150, avhengig av bedriftens størrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prises lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 175 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
J Kjøp av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt per beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
L Låsbare spann Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 12.5 Alle beløp eksklusive merverdiavgift

12.3 Priser i svømmehaller

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra 2013 nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018. Rådmannen foreslår følgende prisøkning, som tilsvarer om lag 11 %:

Priser20142015201620172018
Enkeltbillett til barn/honnør2831364145
Enkeltbillett til voksne5055657585
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør215240280320360
Klippekort, 10 klipp, til voksne400440500580680
Halvårskort til barn/honnør520580670770860
Halvårskort til voksne9701 0701 2701 4701 670
Halvårskort til familie1 4551 6551 8552 0552 255
Tabell 12.6 Priser i svømmehaller 2015
Last ned tabelldata (Excel)

12.4 Feieavgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieavgiften er i 2014 kr 280 per pipeløp. Avgiften foreslås økt til kr 290 per pipeløp i år 2015.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

12.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager

Foreldrebetaling#12.5.1

Foreldrebetaling per år

Det er i forslag til statsbudsjett foreslått en årlig maksimalpris på kr 28 380 for barns opphold i barnehage. Alle typer moderasjon gjelder i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Reduserte plasstyper har et prispåslag på 10 %. Dette beløpet blir utregnet etter en plasstype på 100 %, hvor betalingen er kr 2 580 per måned. Makspris per år blir da:

Plasstype
Inntil
100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling per år28 38025 54219 86617 02814 1908 5145 870
Tabell 12.7 Foreldrebetaling per år.Kostpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg
Last ned tabelldata (Excel)

Foreldrebetaling per måned

Betalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver måned. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle å nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

Plasstype100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Maksimal
Månedspris
2 5802 3221 8061 5481 290774
Tabell 12.8 Foreldrebetaling per måned
Last ned tabelldata (Excel)
       

Moderasjonsordninger#12.5.2

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstørrelse. Søskenmoderasjon belastes den kommunale barnehagen når søsken samtidig går i privat barnehage. I tidligere år er det gitt 75 % moderasjon for fjerde og femte barn. Rådmannen foreslår å endre dette til 50 %.

SøskenmoderasjonMod. %100 %80 %60 %50 %40 %20 %
Pris for det første barnet0 %2 5802 3221 8061 5481 290774
Pris for det andre barnet30 %1 8061 6251 2641 084903542
Pris for ev. tredje barn50 %1 2901 161903774645387
Pris for ev. fjerde barn50 %1 2901 161903774645387
Pris for ev. femte barn50 %1 2901 161903774645387
Tabell 12.9 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag

I tidligere år har øvre inntektsgrense for å søke moderasjon i foreldrebetaling på økonomisk grunnlag/friplass vært 8G. For inntekt inntil 6G kunne det søkes om 64 % moderasjon, og for inntekt fra 6G til 8G kunne det søkes om 32 % moderasjon.

Rådmannen foreslår fra 2015 bortfall av friplass og følgende endringer:

Familier med inntekt under kr 441 850 = 5G (G= folketrygdens grunnbeløp) kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Moderasjon innvilges slik:

Par/gifte/samboere/delt omsorg:

 • For inntekt inntil 5G[1] kan det søkes om 50 % moderasjon.
 • For inntekt inntil 3,5G det søkes om 75 % moderasjon.

Enslige forsørgere:

 • For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsørgere krav på moderasjon fra Stavanger kommune. De kan søke NAV om 64 % moderasjon.

Søkere som får dekket deler av foreldrebetalingen av andre, får denne stønaden til fradrag i reduksjonen fra kommune. Søkere med inntekt over 5G kan ikke søke om moderasjon.

Funksjonshemmede

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

 • Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinær barnehager.
 • Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp når oppholdstiden til sammen er 45 timer.
 • Foreldrene får enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter § 5-7.
 • Vedtaket kan omgjøres dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. De nye satsene foreslås gjeldende fra 1.1.2015.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år.

Frist: 1.mai. Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad, dvs. når alle inntekter og utgifter er dokumentert. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.

Søknad om moderasjon leveres i barnehagen og barnehage oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som saksbehandlende instans.

 • 1 Pr. 01.05.2014 utgjør folketrygdens grunnbeløp (G) kr 88 370. Den reguleres den 01.05 hvert år.

 

Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager#12.5.6

Ikke-kommunale barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om søskenmoderasjon, på søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7.

Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre. To ganger per år sender Stavanger kommune ut et felles skjema som barnehagene fyller ut.

Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den ikke-kommunale barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune.

Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.

12.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og Fiks Ferigge Ferie

Skolefritidsordningen (SFO)#12.6.1

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2014 videreføres våren 2015. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 63101.01 - 30.06100 %
1 83101.01 - 30.0660 %
Tabell 12.10 Månedspris SFO, våren 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2015 foreslår rådmannen å øke betalingssatsen med kr 299 per måned for 100 % plass og kr 179 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 93001.08 - 31.12100 %
2 01001.08 - 31.1260 %
Tabell 12.11 Månedspris SFO, høsten 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01.01–30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned. For perioden 01.08–31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 930 per måned til kr 1 172 per måned.
 1. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

Fiks Ferigge Ferie#12.6.2

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Rådmannen foreslår en pris på kr 1 700 per uke i 2015. Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

12.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Rådmannen foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 3,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2015:

AktivitetPris 2014Foreslått pris 2015Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 530+ eventuell
instrumentleie
3 600+ eventuell
instrumentleie
70
Musikk fra livets begynnelse3 1303 20070
Musikklek 3-4-5 år3 1303 20070
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 0303 300270
Kulturskolekor2 9003 200300
Lørdagsskolen instrument6 3407 200860
Barnedans (nybegynnere)2 9003 200300
Dansepartier med 45-60 min. pr. uke3 3503 600250
Dansepartier med 75 min. per uke3 7003 600-100
Dansepartier med 90 min. per uke3 9603 600-360
Talentklasse dans5 9806 700720
Bilde og visuelt/fotobehandling3 7503 82070
Drama/teater3 750 inkludert
materiell
3 820 inkludert
materiell
70
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 1601 20040
Tabell 12.12 Elevkontingent i Stavanger kulturskole 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

12.8 Egenbetalingssatser for levekår

Betaling for langtidsopphold#12.8.1

Langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 500 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 500 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Maksimalsatsen foreslås økt med 5 % til kr 38 220 per måned fra 1.1.2015.

Betaling for sykehjemsopphold i Spania#12.8.2

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen.

Langtidspasienter ved alders- og sykehjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold kr 147 per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justeres i tråd med endring i forskrift.

Betaling for korttidsopphold#12.8.3

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 147 i 2015 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2015. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten#12.8.4

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 147 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp#12.8.5

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46#12.8.6

Prisen foreslås økt med 2 % fra 1.1.2015 til kr 270 per døgn.

Betaling for dagsenteropphold#12.8.7

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

NettoinntektPris per opphold
Under 2G (0–176 740)123
Over 2G (>176 740)158
Tabell 12.13
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Betaling for praktisk bistand i hjemmet#12.8.8

Dette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 186 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Rådmannen foreslår å øke timesatsen med 3 % fra kr 407 til kr 419 fra 1.1.2015. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 186 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 186 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

 1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.. § 3-2 punkt 6b.
 1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
 1. Timesats for hjemmehjelp: kr 419. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:
NettoinntektMaksimal månedssats
Under 2G (0–176 740)186
2G–3G (176 740–265 110)758
3G–4G (265 110–353 480)1 453
Over 4G (>353 480)2 906
Tabell 12.14 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 186 per måned.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm#12.8.9

Prisen foreslås økt med 3 % opp til nærmeste 5-krone fra 1.1.2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 185 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 185 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0–176 740)185 inkl. ev praktisk bistand
2G–3G (176 740–265 110)271
Over 3G (>265 110)541
Tabell 12.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

Maksimal betalingssats for husstander med nettoinntekt under 2G er justert i tråd med endringer i forskrift.

Vaksinasjonsgebyr#12.8.10

Rådmannen foreslår at satsene står uendret fra 2014 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2015 bli som følger:

 • Konsultasjon første gang voksne kr 315 + vaksine.
 • Oppfølgingskonsultasjon voksne kr 215 + vaksine.
 • Konsultasjon barn 2 – 16 år kr 215 + vaksine.
 • Barn under 2 år betaler kun for vaksine.
 • Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr.
 • Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

Arbeidsreise#12.8.11

Transport ”arbeidsreise” er foreslått økt fra kr 21 til kr 22 per tur fra 1.1.2015.

12.9 Gebyr for startlån

Rådmannen foreslår å øke gebyr for startlån fra kr 1 000 til kr 1 500.

 

12.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter Matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet#12.10.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m²kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m²kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 12.16 Gebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punktet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
 • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
 • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m²kr 18 000
Areal fra 151 – 500 m²kr 22 000
Areal fra 501 – 2000 m²kr 24 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 12.17 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eier
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 - 50 m²kr 10 400
Areal fra 51 – 250 m²kr 13 000
Areal fra 251 – 2000 m²kr 15 000
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 12.18 Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 tomter: 10 % reduksjon.
 • 11 – 25 tomter: 15 % reduksjon.
 • 26 og flere: 20 % reduksjon.

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m²kr 31 500
Areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 2 000
Tabell 12.19 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se «Oppretting av grunneiendom og festegrunn».

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning#12.10.2

Viser til satsene ovenfor. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 600.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

Grensejustering#12.10.3

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering
Areal fra 0 – 100 m²kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m²kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m²kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m²kr 15 500
Tabell 12.20 Gebyr for grensejustering
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m²kr 19 800
Tabell 12.21 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring#12.10.4

Grunneiendom  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 15 700
Areal fra 251 – 500 m²kr 19 800
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.22 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer 

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie grunneiendommer
Areal fra 0 – 250 m²kr 12 500
Areal fra 251 – 500 m²kr 16 600
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.23 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie grunneiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 22 000
Areal fra 251 – 500 m²kr 26 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000
Tabell 12.24 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning#12.10.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkterkr 3 600 + mva.
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 500 + mva.
Tabell 12.25 Gebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter#12.10.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkterkr 6 100
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 1 200
Tabell 12.26 Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Privat grenseavtale#12.10.7

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 700
Tabell 12.27 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Urimelig gebyr#12.10.8

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

Betalingstidspunkt#12.10.9

Rådmannen foreslår at gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken#12.10.10

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

Utstedelse av matrikkelbrev#12.10.11

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell 12.28 Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Andre tjenester#12.10.12

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000 som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent  kr   850 per time

12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2015.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid
Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand
Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

 

Se tabell 12.29 under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad.Tiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3
01. BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Enebolig (111-113)13 95020 700
b. Tomannsbolig (121 – 124)13 95020 700
c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136)18 05023 250
d. Fritidsbolig (161- 163)10 60018 050
e. Tilbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
f. Påbygg punkt a-d00
< 50 m22 0503 250
> 50 m23 2505 300
g. Ombygging < 50 % av totalt areal2 050
h. Ombygging > 50 % av totalt areal12 050
a Ny boenhet12 050
Hovedombygging = nybygg0
i. Stort boligbygg 2 et. ( 141-144)44 45066 00087 000
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)087 000145 650
k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)0113 400169 600
l. Bygg med bofellesskap (151-159)44 45066 00086 900
m. Tilbygg punkt i-l.
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på 4550 kr
< 1000 m222 90032 700
> 1000 m232 70043 400
n. Påbygg punkt i-l00
< 1000 m222 57032 700
> 1000 m232 70043 400
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (j, k)038 25063 450
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (j, k)069 850117 150
q. Ombygging < 50% av total areal (i,l)17 85028 30034 900
r. Ombygging >50% av total areal (i,l)28 30049 85065 280
Hovedombygging = nybygg
s. Boligbrakker8 000150 000
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)750
Støttemur3 250
Innhengning/gjerde/støyskjerm750
Brygge3 2505 300
Graving/fylling/sprenging2 050
Brønn/dam1 350
Basseng3 800
02. ANDRE NYBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Garasje og uthus til bolig, naust2 050
(181-183)
b. Tilbygg a1 100
c. Påbygg a1 100
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING
(Bygningstyper i NS 3457 i parentes)
Basisgebyr:
a. Industribygg (211-218)44 06066 00087 050
b. Annet industribygg og lignende(219)20 20037 45058 900
c. Energiforsyningsbygg (221-229)45 00066 00087 050
d. Lagerbygg (231-239)20 30037 45058 900
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)20 30037 45058 900
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 10044 60066 000
g. Påbygg a-e
< 1 000 m211 90023 15044 550
> 1 000 m223 15044 60066 000
h. Omb-./bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c)17 30032 90049 400
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c)32 90044 55066 000
j. Omb.-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e)8 15015 00029 300
k. Bruksendring uten ombygging 7150kr
l. Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e)17 30032 90044 550
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)4 400
Hovedombygging = nybygg
04 KONTOR-FORRETNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Kontorbygg (311-319)55 70089 650154 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)55 700110 350172 700
c. Bensinstasjon (323)22 95044 550
Samferdsel og kommunikasjon
d. Ekspedisjonsbygg, terminal,55 70089 650154 100
telekommunikasjonsbygg (411-429)
e. Garasje- og hangarbygg,22 60044 55066 100
veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
Påbygg a-e
< 1 000 m223 10044 600
> 1 000 m244 60066 00077 900
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d)23 10032 70066 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d)44 60066 00086 900
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e)8 90017 85026 700
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e)17 85032 64049 400
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotellbygg (511-519)66 650109 000172 700
b. Bygg for overnatting (521-529)54 70082 30011 7900
c. Restaurantbygg (531-539)54 70082 300117 900
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150 kr
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
Påbygg a-c
< 1 000 m223 10044 60066 000
> 1 000 m244 60066 000113 700
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning32 70044 60066 000
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning44 60066 00089 350
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 150
Hovedombygging = nybygg
06. KULTUR OG FORSKNING
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Lekepark, barnehage (611-612)20 30033 300
b. Skolebygg (613-619)53 60089 350155 000
c. Universitets- og høgskolebygg,89 350155 000
museums- og biblioteksbygg (621-649)
d. Idrettsbygg (651-659)66000113700
e. Kulturhus (661-669)5360089350155000
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)89 350155 000
Helsebygg
g. Sykehus, sykehjem (719-729)113 700168 500
h. Primærhelsebygg (731-739)44 60066 000113 700
Fengsel, beredskapsbygg
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)53 60089 350155 000
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på 7150kr
< 1 000 m223 154
> 1 000 m244 60089 350
Påbygg a-i
< 1 000 m222 60056 600
> 1 000 m244 60089 350
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal22 60032 640
(unntatt lekepark/barnehage)
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal66 000113 700
(unntatt lekepark/barnehage)
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal8 05015 000
(lekepark/barnehage)
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal15 00032 700
(lekepark/barnehage)
o. Bruksendring uten ombygging 7150kr
Hovedombygging = nybygg
07. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
a. Formål5 0008 00010 000
b. Utnyttelse5 0008 00010 000
c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense)5 0008 00010 000
d. Etasjetall5 0008 00010 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)5 0008 00010 000
f. Andre forhold i reg. best.5 0008 00010 000
g. Avstandskrav § 29-4 i pbl5 0008 00010 000
h. Veiopparbeidelse5 0008 00010 000
i. Byggteknisk forskrift5 0008 00010 000
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER
(mindre endringer)
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 17 kr per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5002 250
09. RIVING
Gebyr per bygning
< 400 m21 100
> 400 m24 200
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f.
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis.2 950
Ventilasjonsanlegg
oppføring/endring/reparasjon
4 200
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 200
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 200
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 200
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)1 400
Skilt/reklame1 400
Større skiltplan3 000
Støttemur3 300
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 000
Fylling > 1000 m214 000
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 785
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600
13. UTENDØRSPLANER/OPPARBEIDELSESPLAN
< 5000 m²4 400
> 5000 m²8 700
Ny avkjørsel fra eiendom1 950
14. FRIKJØP PARKERING87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.
(ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050 )
2 050
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 300
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 300
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 050
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på 3 250 kr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 750
Tabell 12.29 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2015
Last ned tabelldata (Excel)

12.12 Gebyrregulativ for planforslag, mindre endringer av reguleringsplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner#12.12.1

Samlet gebyr blir summen av A, B og eventuelt C og D. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Hvis et forslag legger til rette for både offentlig og private tiltak skal gebyr bare beregnes for den del av planområdet som omfatter de private tiltakene.

A    Gebyr etter planområdets areal:

 • For arealer t.o.m. 2 000 m2:  kr 56 050
 • For arealer over 2 000 m2  t.o.m. 5 000 m2:  kr 75 530
 • For arealer over 5 000 m2  t.o.m. 10 000 m2: kr 94 400
 • For arealer over 10 000 m2  t.o.m. 20 000 m2: kr 125 850
 • For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: kr  715

B Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 940

C Endringsgebyr:
Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D   Konsekvensutredninger:
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

Mindre endringer#12.12.2

 • Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: kr 5 970
 • For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 21 010
 • For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: kr 34 960
 • For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: kr 56 0150
 • For arealer over 10 000 m2: kr 70 225

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

Delesøknader#12.12.3

A. Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom)

 • Per tomt/areal som søkes fradelt: kr 9 050
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt
 • Gebyrfritt fra tomt 11

B. Delesak som krever mindre reguleringsendring eller dispensasjon
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser.
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 460

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 570
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 570

Dispensasjoner#12.12.4

 • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 18 460
 • Saker til administrativt vedtak: kr 9 050

Annet#12.12.5

Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940

12.13 Avgifter gravlundtjenester

Det foreslås følgende avgifter for gravlundtjenester i 2015.

FormålAvgiftssatser 2014Avgiftssatser 2015
Festeavgift for urne- og kistegraver150150
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 1335 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent1 8722 200
Tabell 12.30 Avgifter gravlundtjenester 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 8. December 2014, 14:54.

Gå til 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Gå til 13 Budsjettreglement