Rådmannens forslag 10.1 Driftsbudsjett

10.1.1 Hovedoversikt – drift

Hovedoversikt – driftRegnskap
2013
Budsjett
2014
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger420 401 000430 701 000454 551 000459 251 000459 251 000459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter780 808 000746 270 000787 056 000813 303 000843 062 000869 021 000
Overføringer med krav til motytelse896 455 000644 215 000647 174 000647 174 000647 174 000647 174 000
Rammetilskudd1 495 453 0001 470 991 0001 606 300 0001 640 500 0001 656 700 0001 672 500 000
Andre statlige overføringer134 134 000127 633 000126 983 000125 933 000124 033 000124 033 000
Andre overføringer21 473 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 00016 044 000
Skatt på inntekt og formue4 753 061 0005 147 900 0004 986 900 0005 053 000 0005 126 100 0005 201 900 000
Eiendomsskatt159 315 000160 000 000161 000 000174 000 000188 800 000188 800 000
Sum driftsinntekter8 661 101 0008 743 754 0008 786 008 0008 929 205 0009 061 164 0009 178 723 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 712 258 0003 703 368 0003 604 996 0003 592 685 0003 647 281 0003 650 795 000
Sosiale utgifter974 009 0001 065 661 0001 060 738 0001 064 649 0001 078 853 0001 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 028 818 0001 392 824 0001 396 716 0001 433 940 0001 496 958 0001 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 766 005 0001 711 696 0001 730 603 0001 754 927 0001 769 122 0001 789 809 000
Overføringer896 967 000977 943 0001 096 928 0001 081 728 0001 052 738 0001 052 508 000
Avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Fordelte utgifter-79 171 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000-442 459 000
Sum driftsutgifter8 734 020 0008 848 934 0008 895 170 0008 936 039 0009 055 927 0009 087 265 000
Brutto driftsresultat-72 919 000-105 180 000-109 162 000-6 834 0005 237 00091 458 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte394 953 000361 828 000380 488 000420 079 000420 379 000453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257 000-----
Mottatte avdrag på utlån1 280 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 0001 361 000
Sum eksterne finansinntekter419 490 000363 189 000381 849 000421 440 000421 740 000455 281 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870 000267 690 000304 461 000338 987 000330 402 000359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992 000-----
Avdrag på lån353 032 000365 199 000325 900 000347 800 000345 000 000352 000 000
Utlån1 370 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 0001 230 000
Sum eksterne finansutgifter621 264 000634 119 000631 591 000688 017 000676 632 000712 986 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774 000-270 930 000-249 742 000-266 577 000-254 892 000-257 705 000
Motpost avskrivninger435 134 000439 901 000447 648 000450 569 000453 434 000456 247 000
Netto driftsresultat160 441 00063 791 00088 744 000177 158 000203 779 000290 000 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk15 506 000-----
Bruk av disposisjonsfond77 015 000-----
Bruk av bundne fond85 091 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Sum bruk av avsetninger177 613 0009 107 00015 656 00012 842 0005 221 0004 900 000
Overført til investeringsregnskapet143 418 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond106 336 000-----
Avsatt til bundne fond80 537 000-----
Sum avsetninger330 291 00072 898 000104 400 000190 000 000209 000 000294 900 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk7 763 000-----
Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 990 9004 986 9005 053 0005 126 1005 201 900
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 522 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Skatt på eiendom159 315160 000161 000174 000188 800188 800
Andre direkte eller indirekte skatter----00
Andre generelle statstilskudd134 134139 284126 983125 933124 033124 033
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 813 1756 881 1836 993 4337 095 6337 187 233
Renteinntekter og utbytte394 953385 285380 488420 079420 379453 920
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257-----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870295 856304 461338 987330 402359 756
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992-----
Avdrag på lån353 032376 410325 900347 800345 000352 000
Netto finansinnt./utg.-201 684-286 981-249 873-266 708-255 023-257 836
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger106 33635 006----
Til bundne avsetninger80 537-----
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk15 5067 763----
Bruk av ubundne avsetninger77 01562 051----
Bruk av bundne avsetninger85 09185 35615 65612 8425 2214 900
Netto avsetninger-9 260120 16415 65612 8425 2214 900
Overført til investeringsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Til fordeling drift6 187 6026 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Mer/mindreforbruk7 763-----
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto driftVedtatt budsjett 2014Budsjettforslag 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 2479 2479 2479 2479 247
Økonomi153 528145 728145 728145 728145 728
Personal og organisasjon124 368115 518113 368113 368113 368
Kommunikasjonsavdeling7 1227 8227 8227 8227 822
Næring5 2335 9835 7335 7335 733
Kommuneadvokat6 7217 0217 0217 0217 021
Politisk sekretariat11 33111 13111 13111 13111 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner317 550302 450300 050300 050300 050
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår66 89666 09666 09666 09666 096
Barnehage1 050 3581 024 9911 018 9911 012 9911 008 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud54 61061 01060 61060 61060 610
Grunnskole1 340 5421 255 7171 228 0671 227 7671 227 767
Johannes læringssenter100 326106 626107 926107 926107 926
Stavanger kulturskole35 01032 21032 21032 21032 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 47336 92336 92336 92336 923
Ungdom og fritid70 60267 90268 40267 90267 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 04862 19862 19862 19862 198
Helse- og sosialkontor1 561 8141 538 8391 510 9891 510 9891 510 989
NAV196 929217 729216 329216 329216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten57 10654 72654 72654 72654 726
Barnevernstjenesten194 868201 218201 218201 218201 218
Helsehuset i Stavanger11 81412 31413 31414 31414 314
Hjemmebaserte tjenester143 362150 672165 872170 972174 472
Alders- og sykehjem97 98677 23676 436132 436132 436
Stavanger legevakt33 12530 02530 02530 02530 025
Rehabiliteringsseksjonen44 57740 27740 27740 27740 277
Arbeidstreningsseksjonen12 26911 81911 81911 81911 819
Flyktningseksjonen8 5098 5098 5098 5098 509
EMbo9 8009 6009 6009 6009 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen94 488109 413143 213143 213143 213
Tekniske hjemmetjenester1 3121 3121 3121 3121 312
Krisesenteret i Stavanger10 89211 19211 19211 19211 192
Sentrale midler levekår77 429-52 571-52 571-52 571-52 571
Sentrale midler legetjeneste61 07161 82162 82163 82163 821
Sum Oppvekst og levekår5 439 2165 197 8045 186 5045 242 8045 242 304
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 7904 6904 6904 6904 690
Miljø4 5494 5494 5494 5494 549
utbygging4 169-2 881-2 581-2 581-2 581
Stavanger Eiendom-279 492-288 592-264 792-218 892-201 392
Park og vei147 302137 502140 152141 852144 552
Idrett110 455114 555120 855119 705119 455
Vannverket-----
Avløpsverket-9 195-9 681-9 195-9 195-9 195
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg-----
Sum Bymiljø og utbygging-17 282-39 718-6 18240 26860 218
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling17 92017 92017 92017 92017 920
Byggesaksavdelingen--7 50010 000-
Planavdelinger29 22227 62227 12227 12227 122
Kulturavdelingen145 428148 458148 458148 308148 408
Sum Kultur og byutvikling192 570194 000201 000203 350193 450
Felles kostnader643 795888 030868 195850 359843 375
Sum fordelt til drift-6 575 849-6 542 566-6 549 567-6 636 831-6 639 397
Sum totalt-----
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Driftsrammetabell

Driftsrammetabell 2015 til 2018Opprinnelig budsjett 20142015201620172018
1Formue-/inntektsskatt-5 147 900-4 986 900-5 053 000-5 126 100-5 201 900
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 576 191-2 561 000-2 607 900-2 638 000-2 668 400
3Inntektsutjevning1 105 200954 700967 400981 300995 900
Sum frie inntekter-6 618 891-6 593 200-6 693 500-6 782 800-6 874 400
Sentrale inntekter
4Eiendomsskatt (netto)-134 000-135 000-148 000-162 800-162 800
5Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere-85 000-83 600-83 600-83 600-83 600
6Kompensasjonsordninger fra Husbanken-35 200-34 950-33 900-32 000-32 000
Sum sentrale inntekter-254 200-253 550-265 500-278 400-278 400
Finans
7Lyse Energi AS, utbytte-175 000-179 000-190 000-201 000-212 000
8SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000
9Renovasjonen IKS, utbytte-500-1 000-1 000-1 000-1 000
10Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor-93 132-100 879-103 800-106 665-109 478
11Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS-43 000-39 300-40 200-40 800-41 300
12Renteinntekter bank og finansforvaltning-39 850-33 450-40 200-41 950-43 700
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån166 211178 722192 307196 772205 835
14Avdragsutgifter (investeringslån)365 199325 900347 800345 000352 000
Sum finans177 928148 993162 907148 357148 357
Overføring til investering
15Egenfinansiering av investeringer72 898104 400190 000209 000294 900
Sum overføring til investering72 898104 400190 000209 000294 900
Sentrale utgifter
16Helårseffekt lønnsoppgjør 2014105 000211 350211 850211 850211 850
17Lønnsoppgjør 2015-95 00095 00095 00095 000
18Pensjon174 000190 000195 000195 000195 000
19Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet7 2007 2007 2007 2007 200
20Folkevalgte47 00049 50049 50049 50049 500
21Hovedtillitsvalgte9 20010 75010 75010 75010 750
22Kirkelig fellesråd76 40079 55079 55079 55079 550
23Tilskudd livssynssamfunn10 30012 00012 00012 00012 000
24Revisjon og kontrollutvalg5 2005 3005 3005 3005 300
25Felleskostnader63 24266 40066 40066 40066 400
26Valg-6 000-6 000-
Sum sentrale utgifter497 542733 050732 550738 550732 550
Sum netto utgifter748 368986 4431 085 4571 095 9071 175 807
Tilskudd regionale prosjekter
27Brannvesenet Sør-Rogaland IKS106 140109 250112 500115 850119 300
28Greater Stavanger7 7757 8507 8507 8507 850
29Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)32 90045 20045 95046 55047 050
30Sørmarka flerbrukshall IKS15 00013 30013 30012 70011 900
31Multihallen og Storhallen IKS12 57511 20011 10010 95010 800
32Ryfast, planleggingsutgifter35 00035 00020 000--
33Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte5001 000---
Sum tilskudd regionale prosjekter209 890222 800210 700193 900196 900
Beregnet netto driftsramme til disposisjon-5 914 833-5 637 507-5 662 843-5 771 393-5 780 093
Disponibelt utover 2014-nivå-277 326251 990143 440134 740
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34Lervig sykehjem--3 00065 00065 000
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser--4 3005 2005 200
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser--22 80022 80022 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser--11 00011 00011 000
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser-3 60012 50013 20013 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser-11 20011 20011 20011 200
40Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere---3 5007 000
41Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter-2 0002 0002 0002 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår-16 80066 800133 900137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold-100100100100
43Hundvåg gravlund, arealutvidelse-200200200200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål-300300300300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44Framkommelighet-4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø-3006009001 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg-200400600800
47Nye anlegg-6001 2001 8002 400
48Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS-200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei-1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
49Kvernevik svømmehall-7004 2504 2504 250
50Hundvåg svømmehall-2 8504 2504 2504 250
51Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter-400400400400
52Hetlandshallen, dobbel idrettshall----600
53Nye Gamlingen---1 5001 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett-3 9508 90010 40011 000
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg-20 30031 10052 25059 550
55Energiutgifter til nye bygg-2 9505 4008 8009 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom-23 25036 50061 05069 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer-46 000115 900210 750225 000
SENTRALE OMRÅDER
Felles tiltak sentrale områder
56Innovasjons- og utviklingsmidler-2 5002 5002 5002 500
57Eksterne husleiekontrakter-3 8003 8503 9003 900
58Reduksjon i pris og forbruk av energi--3 400-3 400-3 400-3 400
59Gjenopptakelse av oppreisningsordninger-3 0003 0003 0003 000
60ENØK-innsparinger--2 000-4 000-4 000-6 000
61Gevinster ved bruk av IKT-løsninger--2 000-4 000-4 000-4 000
62Rammeavtaler, økonomiske effekt--4 500-4 500-4 500-4 500
Sum felles tiltak sentrale områder--2 600-6 550-6 500-8 500
Personal og organisasjon
63Implementering av arbeidsgiverstrategi-1 8002 4002 4002 400
64Digital arkivdanning--2 000-2 000-2 000-2 000
65Prosjekt eSak-3 0003 0003 0003 000
66Offentlige PhD-500500500500
67Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv--500-500-500-500
68Bemanningsreduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
69Lærlingeordningen, verdiskapning--3 000-4 000-4 000-4 000
70Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv--2 500-3 000-3 000-3 000
71Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.--3 250-4 500-4 500-4 500
72Effektiviseringskrav--1 900-1 900-1 900-1 900
Sum personal og organisasjon--8 850-11 000-11 000-11 000
Kommunikasjon
73Digital innbyggerdialog og sosiale medier-500500500500
74Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk-300300300300
75Effektiviseringskrav--100-100-100-100
Sum kommunikasjon-700700700700
Økonomi
76Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap--3 800-3 800-3 800-3 800
77Intern omorganisering i SK-regnskap--1 000-1 000-1 000-1 000
78Effektiviseringskrav--3 000-3 000-3 000-3 000
Sum økonomi--7 800-7 800-7 800-7 800
Kommuneadvokaten
79Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester-300300300300
Sum kommuneadvokaten-300300300300
Næring
80Justert driftsramme inkludert BID-ordning-750500500500
Sum næring-750500500500
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum politisk sekreteriat--200-200-200-200
SUM SENTRALE OMRÅDER--17 700-24 050-24 000-26 000
OPPVEKST OG LEVEKÅR
82Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice-1 5001 5001 5001 500
83SLT, reduksjon--500-500-500-500
84Effektiviseringskrav--1 800-1 800-1 800-1 800
Sum stab-800-800-800-800
Budsjettekniske endringer
85Medfinansiering samhandlingsreform--109 400-109 400-109 400-109 400
Sum stab-109 400-109 400-109 400-109 400
Felles tiltak levekår
86Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt--4 000-4 000-4 000-4 000
87Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon--3 900-3 900-3 900-3 900
88Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert--6 700-6 700-6 700-6 700
89Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon--700-700-700-700
90Prosjekt "Ville veier", avsluttes--250-250-250-250
Sum felles tiltak levekår--15 550-15 550-15 550-15 550
Barnehage
91Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav-6 0006 0006 0006 000
92Kompetanseheving-5001 5002 5002 500
93Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode--5 000-2 000-6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser--13 000-13 000-13 000-13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"--4 000-6 900-6 900-6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling--3 000-5 400-5 400-5 400
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon--10 000-15 000-15 000-15 000
98Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon--100-100-100-100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon--1 100-2 800-2 800-2 800
100Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum barnehage--27 900-33 900-39 900-43 900
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 0006 9006 9006 900
102Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014-3 000100100100
103Psykisk helsestilling 100 %, avvikling--350-750-750-750
104Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud-6 4006 0006 0006 000
Skole og SFO
105Elevtallsvekst grunnskole-3 6003 6003 6003 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold--850-1 500-1 500-1 500
107Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling--3 000-3 000-3 000-3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy-700700700700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger-300300--
110Skolefritidsordningen, øke prisene--10 400-15 100-15 100-15 100
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake--1 000-1 000-1 000-1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger--1 200-1 200-1 200-1 200
113Rammereduksjon - skole--47 100-67 100-67 100-67 100
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning--3 800-3 800-3 800-3 800
115Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud--3 000-3 000-3 000-3 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet--600-1 400-1 400-1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon--300-300-300-300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd--250-250-250-250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme--9 250-10 750-10 750-10 750
120Brukerundersøkelser, reduksjon--200-200-200-200
121Lenden, rammereduksjon--3 000-3 000-3 000-3 000
122Effektiviseringskrav--5 500-5 500-5 500-5 500
Sum skole og sfo--84 850-112 500-112 800-112 800
Johannes læringssenter
123Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30-4 8006 1006 1006 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå-4 5004 5004 5004 500
125Johannes læringssenter, rammereduksjon--2 500-2 500-2 500-2 500
126Effektiviseringskrav--500-500-500-500
Sum Johannes læringssenter-6 3007 6007 6007 600
Kulturskolen
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling--1 800-1 800-1 800-1 800
128Kontingentøkning--450-450-450-450
129Kulturskolen, rammereduksjon--350-350-350-350
130Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Kulturskolen--2 800-2 800-2 800-2 800
PPT
131PPT, rammereduksjon--2 400-2 400-2 400-2 400
132Effektiviseringskrav--150-150-150-150
Sum PPT--2 550-2 550-2 550-2 550
Ungdom og fritid
133Ungdomsundersøkelsen--500--
134Uteseksjonen, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
135Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
136Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå--500-500-500-500
137Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Ungdom og fritid--2 700-2 200-2 700-2 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138Legetjeneste, reduksjon--500-500-500-500
139HERO, avvikling--1 100-1 100-1 100-1 100
140Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste--1 850-1 850-1 850-1 850
Barnevern
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum-4 0004 0004 0004 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon-4 2004 2004 2004 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)--1 500-1 500-1 500-1 500
144Effektiviseringskrav--350-350-350-350
Sum barnevern-6 3506 3506 3506 350
Embo
145Redusert bemanning--200-200-200-200
Sum Embo--200-200-200-200
Helse- og sosialkontor
146Omfattende pleiebehov-3 0003 0003 0003 000
147TAFU, prosjektmidler utgår--550-550-550-550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum helse- og sosialkontor--600-600-600-600
NAV-kontorene
149Sosialhjelp-20 00020 00020 00020 000
150Redusere bemanningen---1 400-1 400-1 400
151Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum NAV-kontorene-19 80018 40018 40018 400
Hjemmebaserte tjenester
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT-2 7504 2504 2504 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester-250750750750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester--10 000-10 000-10 000-10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling---4 200-4 200-4 200
156HERO, avvikling--300-300-300-300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering--1 400-1 400-1 400-1 400
158Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum hjemmebaserte tjenester--11 900-14 100-14 100-14 100
Alders- og sykehjem
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem-300600600600
160Alders Hvile, driftsavtale-1 5001 5001 5001 500
161Boganes sykehjem, prisjustering-3 2003 3503 3503 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken-50505050
163Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling--1 800-2 700-2 700-2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling--13 000-26 000-26 000-26 000
165Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014--1 500-1 500-1 500-1 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014--4 500-4 500-4 500-4 500
167Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling----6 000-6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling--10 000-21 000-21 000-21 000
169Effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum alders- og sykehjem--28 800-53 250-59 250-59 250
Rehabiliteringsseksjonen
170Redusere ressurser i botiltak--1 000-1 000-1 000-1 000
171LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon--3 100-3 100-3 100-3 100
172Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Rehabiliteringsseksjonen--4 300-4 300-4 300-4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser-3 5003 5003 5003 500
174Ressurskrevende brukere avlastning-3 0003 0003 0003 000
175Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling--1 000-1 000-1 000-1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene--4 500-7 500-7 500-7 500
177Effektiviseringskrav--600-600-600-600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen-400-2 600-2 600-2 600
Krisesenteret
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene-300300300300
Sum Krisesenteret-300300300300
Fysio- og ergoterapitjenesten
179Redusere aktiviteten--1 400-1 400-1 400-1 400
180Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten--1 600-1 600-1 600-1 600
Arbeidstreningsseksjonen
181Redusere aktiviteten--450-450-450-450
Sum arbeidstreningsseksjonen--450-450-450-450
Helsehuset i Stavanger
182Stavanger lokalmedisinske senter--500-500-500-500
183Leve HELE LIVET-1 0002 0003 0003 000
Sum Helsehuset i Stavanger-5001 5002 5002 500
Stavanger legevakt
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret--500-500-500-500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt--2 400-2 400-2 400-2 400
186Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Stavanger legevakt--3 100-3 100-3 100-3 100
Samfunnsmedisin
187Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning-1 0002 0003 0003 000
188Sykehjemslegevakt, reduksjon-−250−250−250−250
189Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon-−250−250−250−250
Sum samfunnsmedisin-5001 5002 5002 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR--258 800-320 100-330 900-334 900
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd---50150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-−500−950−950−950
192Ny driftsavtale med Tou Scene-600600600600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert-2 1502 1502 1502 150
194Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd-860860860860
195Sølvberget KF, økt tilskudd-1 6501 6501 4501 450
196Redusere tilskudd til kulturformål--1 000-1 000-1 000-1 000
197Effektiviseringskrav-−600−150−150−150
Sum kultur-3 1603 1603 0103 110
Byggesak
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift--7 50010 000-
Sum byggesak--7 50010 000-
Geodata
199Eiendomsskatt, omtaksering-500---
Sum Geodata-500---
Planavdelinger
200Effektiviseringskrav--2 100-2 100-2 100-2 100
Sum planavdelinger--2 100-2 100-2 100-2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING-1 5608 56010 9101 010
BYMILJØ OG UTBYGGING
Felles tiltak bymiljø og utbygging
201Effektiviseringskrav stab BMU-−100−100−100−100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging-−100−100−100−100
Miljø
202Forurenset Sjøbunn-500500500500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-−400−400−400−400
204Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum miljø-----
Utbygging
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront-850850850850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen--7 800-7 500-7 500-7 500
207Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum utbygging--7 050-6 750-6 750-6 750
Park og vei
208Biologisk mangfold-2505007501 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse-100200300400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg-250250250250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet-350450600750
212Uteservering, økt avgift-−500−500−500−500
213Småbåthavner, økte leieinntekter-−500−500−500−500
214Rammereduksjon park og vei-−400−400−400−400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon--2 050-2 050-2 050-2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon--1 800-1 800-1 800-1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon--4 250-4 250-4 250-4 250
218Sommerblomster, julebelysning, reduksjon-−350−350−350−350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon--1 200−700-1 200−700
220Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon-−450−450−450−450
221Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum park og vei--11 500-10 550-10 550-9 550
Idrett
222Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)-8 30010 80010 80010 800
223Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017-1 050-1 050-
224Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,--1 200-1 500-1 500-1 500
225Billettpriser i svømmehallene, økning-−500-1 000-1 500-2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016----2 500-2 500
227OTD, leieinntekter-−700-−700-
228Gamlingen, stenges fom september 2015-−750−750−750−750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter--1 650-1 650-1 650-1 650
230Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon--1 950-1 950-1 950-1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-−700−700−700−700
232Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon-−350−350−350−350
233Anleggstilskudd, reduksjon-−350−350−350−350
234Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon-−900−900−900−900
235Effektiviseringskrav-−150−150−150−150
Sum idrett-1501 500-1 150-2 000
Stavanger eiendom
236Forsikring bygg-1 2001 4001 6001 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning--1 900-5 500-5 950-5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem-4 500---
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie--5 000-5 000-5 000-5 000
240Tilskudd til presteboliger--1 000-1 000-1 000-1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon--23 950-3 05021 95031 950
242Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter--1 300-1 300-1 300-1 300
243Teknisk drift Forus, generell reduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
244Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum Stavanger eiendom--29 400-16 4008 35018 550
Vannverket
245Fastledd, IVAR-1 2223 4608 69615 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR-2 0443 96210 19218 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning-2 9073 5824 2714 973
249Avskrivninger-9502 0132 9133 813
250Renter restkapital-1 9232 4842 9263 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond--4 666-2 4035 5975 597
252Gebyrer/gebyrøkning--4 730-13 798-35 645-52 783
Sum Vannverket-----
Avløpsverket
253Fastledd, IVAR-1 4033 8414 5625 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR-1 7405 5105 8006 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning-4 1274 8745 6356 412
257Avskrivninger-1 6653 1104 4485 786
258Renter restkapital-3 0923 1243 5013 843
259Gebyrer/gebyrøkning--12 863-21 159-24 996-29 842
Sum Avløpsverket-−486---
Renovasjon
260Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR-1 9053 2674 6636 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning-2 4104 3086 2808 278
262Kalkulerte finanskostnader-117−63−255−440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester-1 0231 8252 5032 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning--3 572-8 005-11 480-14 605
265Bruk av bundet fond--1 883-1 332-1 711-1 390
Sum renovasjon-----
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING--48 386-32 300-10 200150
Sum endringer på sektorene--323 326-367 890-354 190-359 740
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene--277 326-251 990-143 440-134 740
BUDSJETTBALANSE-----
Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2015201620172018Snitt 2015-2018Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,0 %2,0 %2,2 %3,2 %2,1 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering49 %39 %83 %67 %60 %>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene63 %67 %64 %62 %64 %<60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd2014201420142015201620172018
(hele tusen kroner)Opprinnelig
vedtatt budsjett
Justert
budsjett per
2. tertial
Anslag
årsbudsjett -
statsbudsjett
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Rådmannens
forslag
Formue- og inntektsskatt−5 147 900−4 772 073−4 772 073−4 986 900−5 053 000−5 126 100−5 201 900
Vekst fra året før6,6%0,4%0,4%4,5%1,3%1,4%1,5%
% av landsgjennomsnittet152,2%143,2%144,1%143,5%143,5%143,5%143,5%
Antall innbyggere 01.01.xx130 754130 754130 754132 481134 438136 570138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger39 25936 49736 49737 64237 58737 53537 492
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis25 79925 47625 33026 22826 19026 15326 123
Diff. Stavanger og landsgj.snittet13 46011 02111 16711 41411 39711 38211 369
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 948 961−2 936 951−2 936 995−2 945 721−2 994 530−3 034 200−3 074 233
Utgiftsutjevning441 898441 898441 898460 969471 832482 107492 510
INGAR7 9747 9747 9748 329
Saker med særskilt fordeling−4 485−4 485−4 485−9 975−9 975−9 975−9 975
Storbytilskudd−45 217−45 217−45 217−47 202−47 827−48 532−49 302
Tapskompensasjon skjønn−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB−4 857−4 868
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.−2 576 191−2 569 038−2 569 093−2 561 000−2 607 900−2 638 000−2 668 400
Inntektsutjevning1 105 200909 220921 275954 700967 400981 300995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning−1 470 991−1 659 818−1 647 818−1 606 300−1 640 500−1 656 700−1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet−6 618 891−6 431 891−6 419 891−6 593 200−6 693 500−6 782 800−6 874 400
Sum endring i %2,5%1,5%1,3%1,4%
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:14.