Rådmannens forslag 10.1.4 Driftsrammetabell

Driftsrammetabell 2015 til 2018Opprinnelig budsjett 20142015201620172018
1Formue-/inntektsskatt-5 147 900-4 986 900-5 053 000-5 126 100-5 201 900
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 576 191-2 561 000-2 607 900-2 638 000-2 668 400
3Inntektsutjevning1 105 200954 700967 400981 300995 900
Sum frie inntekter-6 618 891-6 593 200-6 693 500-6 782 800-6 874 400
Sentrale inntekter
4Eiendomsskatt (netto)-134 000-135 000-148 000-162 800-162 800
5Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere-85 000-83 600-83 600-83 600-83 600
6Kompensasjonsordninger fra Husbanken-35 200-34 950-33 900-32 000-32 000
Sum sentrale inntekter-254 200-253 550-265 500-278 400-278 400
Finans
7Lyse Energi AS, utbytte-175 000-179 000-190 000-201 000-212 000
8SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000
9Renovasjonen IKS, utbytte-500-1 000-1 000-1 000-1 000
10Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor-93 132-100 879-103 800-106 665-109 478
11Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS-43 000-39 300-40 200-40 800-41 300
12Renteinntekter bank og finansforvaltning-39 850-33 450-40 200-41 950-43 700
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån166 211178 722192 307196 772205 835
14Avdragsutgifter (investeringslån)365 199325 900347 800345 000352 000
Sum finans177 928148 993162 907148 357148 357
Overføring til investering
15Egenfinansiering av investeringer72 898104 400190 000209 000294 900
Sum overføring til investering72 898104 400190 000209 000294 900
Sentrale utgifter
16Helårseffekt lønnsoppgjør 2014105 000211 350211 850211 850211 850
17Lønnsoppgjør 2015-95 00095 00095 00095 000
18Pensjon174 000190 000195 000195 000195 000
19Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet7 2007 2007 2007 2007 200
20Folkevalgte47 00049 50049 50049 50049 500
21Hovedtillitsvalgte9 20010 75010 75010 75010 750
22Kirkelig fellesråd76 40079 55079 55079 55079 550
23Tilskudd livssynssamfunn10 30012 00012 00012 00012 000
24Revisjon og kontrollutvalg5 2005 3005 3005 3005 300
25Felleskostnader63 24266 40066 40066 40066 400
26Valg-6 000-6 000-
Sum sentrale utgifter497 542733 050732 550738 550732 550
Sum netto utgifter748 368986 4431 085 4571 095 9071 175 807
Tilskudd regionale prosjekter
27Brannvesenet Sør-Rogaland IKS106 140109 250112 500115 850119 300
28Greater Stavanger7 7757 8507 8507 8507 850
29Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)32 90045 20045 95046 55047 050
30Sørmarka flerbrukshall IKS15 00013 30013 30012 70011 900
31Multihallen og Storhallen IKS12 57511 20011 10010 95010 800
32Ryfast, planleggingsutgifter35 00035 00020 000--
33Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte5001 000---
Sum tilskudd regionale prosjekter209 890222 800210 700193 900196 900
Beregnet netto driftsramme til disposisjon-5 914 833-5 637 507-5 662 843-5 771 393-5 780 093
Disponibelt utover 2014-nivå-277 326251 990143 440134 740
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34Lervig sykehjem--3 00065 00065 000
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser--4 3005 2005 200
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser--22 80022 80022 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser--11 00011 00011 000
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser-3 60012 50013 20013 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser-11 20011 20011 20011 200
40Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere---3 5007 000
41Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter-2 0002 0002 0002 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår-16 80066 800133 900137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold-100100100100
43Hundvåg gravlund, arealutvidelse-200200200200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål-300300300300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44Framkommelighet-4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø-3006009001 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg-200400600800
47Nye anlegg-6001 2001 8002 400
48Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS-200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei-1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
49Kvernevik svømmehall-7004 2504 2504 250
50Hundvåg svømmehall-2 8504 2504 2504 250
51Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter-400400400400
52Hetlandshallen, dobbel idrettshall----600
53Nye Gamlingen---1 5001 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett-3 9508 90010 40011 000
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg-20 30031 10052 25059 550
55Energiutgifter til nye bygg-2 9505 4008 8009 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom-23 25036 50061 05069 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer-46 000115 900210 750225 000
SENTRALE OMRÅDER
Felles tiltak sentrale områder
56Innovasjons- og utviklingsmidler-2 5002 5002 5002 500
57Eksterne husleiekontrakter-3 8003 8503 9003 900
58Reduksjon i pris og forbruk av energi--3 400-3 400-3 400-3 400
59Gjenopptakelse av oppreisningsordninger-3 0003 0003 0003 000
60ENØK-innsparinger--2 000-4 000-4 000-6 000
61Gevinster ved bruk av IKT-løsninger--2 000-4 000-4 000-4 000
62Rammeavtaler, økonomiske effekt--4 500-4 500-4 500-4 500
Sum felles tiltak sentrale områder--2 600-6 550-6 500-8 500
Personal og organisasjon
63Implementering av arbeidsgiverstrategi-1 8002 4002 4002 400
64Digital arkivdanning--2 000-2 000-2 000-2 000
65Prosjekt eSak-3 0003 0003 0003 000
66Offentlige PhD-500500500500
67Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv--500-500-500-500
68Bemanningsreduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
69Lærlingeordningen, verdiskapning--3 000-4 000-4 000-4 000
70Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv--2 500-3 000-3 000-3 000
71Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.--3 250-4 500-4 500-4 500
72Effektiviseringskrav--1 900-1 900-1 900-1 900
Sum personal og organisasjon--8 850-11 000-11 000-11 000
Kommunikasjon
73Digital innbyggerdialog og sosiale medier-500500500500
74Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk-300300300300
75Effektiviseringskrav--100-100-100-100
Sum kommunikasjon-700700700700
Økonomi
76Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap--3 800-3 800-3 800-3 800
77Intern omorganisering i SK-regnskap--1 000-1 000-1 000-1 000
78Effektiviseringskrav--3 000-3 000-3 000-3 000
Sum økonomi--7 800-7 800-7 800-7 800
Kommuneadvokaten
79Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester-300300300300
Sum kommuneadvokaten-300300300300
Næring
80Justert driftsramme inkludert BID-ordning-750500500500
Sum næring-750500500500
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum politisk sekreteriat--200-200-200-200
SUM SENTRALE OMRÅDER--17 700-24 050-24 000-26 000
OPPVEKST OG LEVEKÅR
82Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice-1 5001 5001 5001 500
83SLT, reduksjon--500-500-500-500
84Effektiviseringskrav--1 800-1 800-1 800-1 800
Sum stab-800-800-800-800
Budsjettekniske endringer
85Medfinansiering samhandlingsreform--109 400-109 400-109 400-109 400
Sum stab-109 400-109 400-109 400-109 400
Felles tiltak levekår
86Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt--4 000-4 000-4 000-4 000
87Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon--3 900-3 900-3 900-3 900
88Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert--6 700-6 700-6 700-6 700
89Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon--700-700-700-700
90Prosjekt "Ville veier", avsluttes--250-250-250-250
Sum felles tiltak levekår--15 550-15 550-15 550-15 550
Barnehage
91Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav-6 0006 0006 0006 000
92Kompetanseheving-5001 5002 5002 500
93Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode--5 000-2 000-6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser--13 000-13 000-13 000-13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"--4 000-6 900-6 900-6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling--3 000-5 400-5 400-5 400
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon--10 000-15 000-15 000-15 000
98Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon--100-100-100-100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon--1 100-2 800-2 800-2 800
100Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum barnehage--27 900-33 900-39 900-43 900
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 0006 9006 9006 900
102Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014-3 000100100100
103Psykisk helsestilling 100 %, avvikling--350-750-750-750
104Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud-6 4006 0006 0006 000
Skole og SFO
105Elevtallsvekst grunnskole-3 6003 6003 6003 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold--850-1 500-1 500-1 500
107Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling--3 000-3 000-3 000-3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy-700700700700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger-300300--
110Skolefritidsordningen, øke prisene--10 400-15 100-15 100-15 100
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake--1 000-1 000-1 000-1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger--1 200-1 200-1 200-1 200
113Rammereduksjon - skole--47 100-67 100-67 100-67 100
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning--3 800-3 800-3 800-3 800
115Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud--3 000-3 000-3 000-3 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet--600-1 400-1 400-1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon--300-300-300-300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd--250-250-250-250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme--9 250-10 750-10 750-10 750
120Brukerundersøkelser, reduksjon--200-200-200-200
121Lenden, rammereduksjon--3 000-3 000-3 000-3 000
122Effektiviseringskrav--5 500-5 500-5 500-5 500
Sum skole og sfo--84 850-112 500-112 800-112 800
Johannes læringssenter
123Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30-4 8006 1006 1006 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå-4 5004 5004 5004 500
125Johannes læringssenter, rammereduksjon--2 500-2 500-2 500-2 500
126Effektiviseringskrav--500-500-500-500
Sum Johannes læringssenter-6 3007 6007 6007 600
Kulturskolen
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling--1 800-1 800-1 800-1 800
128Kontingentøkning--450-450-450-450
129Kulturskolen, rammereduksjon--350-350-350-350
130Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Kulturskolen--2 800-2 800-2 800-2 800
PPT
131PPT, rammereduksjon--2 400-2 400-2 400-2 400
132Effektiviseringskrav--150-150-150-150
Sum PPT--2 550-2 550-2 550-2 550
Ungdom og fritid
133Ungdomsundersøkelsen--500--
134Uteseksjonen, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
135Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift--1 000-1 000-1 000-1 000
136Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå--500-500-500-500
137Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Ungdom og fritid--2 700-2 200-2 700-2 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138Legetjeneste, reduksjon--500-500-500-500
139HERO, avvikling--1 100-1 100-1 100-1 100
140Effektiviseringskrav--250-250-250-250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste--1 850-1 850-1 850-1 850
Barnevern
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum-4 0004 0004 0004 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon-4 2004 2004 2004 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)--1 500-1 500-1 500-1 500
144Effektiviseringskrav--350-350-350-350
Sum barnevern-6 3506 3506 3506 350
Embo
145Redusert bemanning--200-200-200-200
Sum Embo--200-200-200-200
Helse- og sosialkontor
146Omfattende pleiebehov-3 0003 0003 0003 000
147TAFU, prosjektmidler utgår--550-550-550-550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum helse- og sosialkontor--600-600-600-600
NAV-kontorene
149Sosialhjelp-20 00020 00020 00020 000
150Redusere bemanningen---1 400-1 400-1 400
151Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum NAV-kontorene-19 80018 40018 40018 400
Hjemmebaserte tjenester
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT-2 7504 2504 2504 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester-250750750750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester--10 000-10 000-10 000-10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling---4 200-4 200-4 200
156HERO, avvikling--300-300-300-300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering--1 400-1 400-1 400-1 400
158Effektiviseringskrav--3 200-3 200-3 200-3 200
Sum hjemmebaserte tjenester--11 900-14 100-14 100-14 100
Alders- og sykehjem
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem-300600600600
160Alders Hvile, driftsavtale-1 5001 5001 5001 500
161Boganes sykehjem, prisjustering-3 2003 3503 3503 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken-50505050
163Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling--1 800-2 700-2 700-2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling--13 000-26 000-26 000-26 000
165Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014--1 500-1 500-1 500-1 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014--4 500-4 500-4 500-4 500
167Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling----6 000-6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling--10 000-21 000-21 000-21 000
169Effektiviseringskrav--3 050-3 050-3 050-3 050
Sum alders- og sykehjem--28 800-53 250-59 250-59 250
Rehabiliteringsseksjonen
170Redusere ressurser i botiltak--1 000-1 000-1 000-1 000
171LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon--3 100-3 100-3 100-3 100
172Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Rehabiliteringsseksjonen--4 300-4 300-4 300-4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser-3 5003 5003 5003 500
174Ressurskrevende brukere avlastning-3 0003 0003 0003 000
175Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling--1 000-1 000-1 000-1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene--4 500-7 500-7 500-7 500
177Effektiviseringskrav--600-600-600-600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen-400-2 600-2 600-2 600
Krisesenteret
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene-300300300300
Sum Krisesenteret-300300300300
Fysio- og ergoterapitjenesten
179Redusere aktiviteten--1 400-1 400-1 400-1 400
180Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten--1 600-1 600-1 600-1 600
Arbeidstreningsseksjonen
181Redusere aktiviteten--450-450-450-450
Sum arbeidstreningsseksjonen--450-450-450-450
Helsehuset i Stavanger
182Stavanger lokalmedisinske senter--500-500-500-500
183Leve HELE LIVET-1 0002 0003 0003 000
Sum Helsehuset i Stavanger-5001 5002 5002 500
Stavanger legevakt
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret--500-500-500-500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt--2 400-2 400-2 400-2 400
186Effektiviseringskrav--200-200-200-200
Sum Stavanger legevakt--3 100-3 100-3 100-3 100
Samfunnsmedisin
187Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning-1 0002 0003 0003 000
188Sykehjemslegevakt, reduksjon-−250−250−250−250
189Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon-−250−250−250−250
Sum samfunnsmedisin-5001 5002 5002 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR--258 800-320 100-330 900-334 900
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd---50150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-−500−950−950−950
192Ny driftsavtale med Tou Scene-600600600600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert-2 1502 1502 1502 150
194Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd-860860860860
195Sølvberget KF, økt tilskudd-1 6501 6501 4501 450
196Redusere tilskudd til kulturformål--1 000-1 000-1 000-1 000
197Effektiviseringskrav-−600−150−150−150
Sum kultur-3 1603 1603 0103 110
Byggesak
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift--7 50010 000-
Sum byggesak--7 50010 000-
Geodata
199Eiendomsskatt, omtaksering-500---
Sum Geodata-500---
Planavdelinger
200Effektiviseringskrav--2 100-2 100-2 100-2 100
Sum planavdelinger--2 100-2 100-2 100-2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING-1 5608 56010 9101 010
BYMILJØ OG UTBYGGING
Felles tiltak bymiljø og utbygging
201Effektiviseringskrav stab BMU-−100−100−100−100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging-−100−100−100−100
Miljø
202Forurenset Sjøbunn-500500500500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-−400−400−400−400
204Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum miljø-----
Utbygging
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront-850850850850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen--7 800-7 500-7 500-7 500
207Effektiviseringskrav-−100−100−100−100
Sum utbygging--7 050-6 750-6 750-6 750
Park og vei
208Biologisk mangfold-2505007501 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse-100200300400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg-250250250250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet-350450600750
212Uteservering, økt avgift-−500−500−500−500
213Småbåthavner, økte leieinntekter-−500−500−500−500
214Rammereduksjon park og vei-−400−400−400−400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon--2 050-2 050-2 050-2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon--1 800-1 800-1 800-1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon--4 250-4 250-4 250-4 250
218Sommerblomster, julebelysning, reduksjon-−350−350−350−350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon--1 200−700-1 200−700
220Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon-−450−450−450−450
221Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum park og vei--11 500-10 550-10 550-9 550
Idrett
222Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)-8 30010 80010 80010 800
223Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017-1 050-1 050-
224Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,--1 200-1 500-1 500-1 500
225Billettpriser i svømmehallene, økning-−500-1 000-1 500-2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016----2 500-2 500
227OTD, leieinntekter-−700-−700-
228Gamlingen, stenges fom september 2015-−750−750−750−750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter--1 650-1 650-1 650-1 650
230Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon--1 950-1 950-1 950-1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-−700−700−700−700
232Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon-−350−350−350−350
233Anleggstilskudd, reduksjon-−350−350−350−350
234Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon-−900−900−900−900
235Effektiviseringskrav-−150−150−150−150
Sum idrett-1501 500-1 150-2 000
Stavanger eiendom
236Forsikring bygg-1 2001 4001 6001 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning--1 900-5 500-5 950-5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem-4 500---
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie--5 000-5 000-5 000-5 000
240Tilskudd til presteboliger--1 000-1 000-1 000-1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon--23 950-3 05021 95031 950
242Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter--1 300-1 300-1 300-1 300
243Teknisk drift Forus, generell reduksjon--1 000-1 000-1 000-1 000
244Effektiviseringskrav-−950−950−950−950
Sum Stavanger eiendom--29 400-16 4008 35018 550
Vannverket
245Fastledd, IVAR-1 2223 4608 69615 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR-2 0443 96210 19218 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning-2 9073 5824 2714 973
249Avskrivninger-9502 0132 9133 813
250Renter restkapital-1 9232 4842 9263 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond--4 666-2 4035 5975 597
252Gebyrer/gebyrøkning--4 730-13 798-35 645-52 783
Sum Vannverket-----
Avløpsverket
253Fastledd, IVAR-1 4033 8414 5625 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR-1 7405 5105 8006 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan-3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning-4 1274 8745 6356 412
257Avskrivninger-1 6653 1104 4485 786
258Renter restkapital-3 0923 1243 5013 843
259Gebyrer/gebyrøkning--12 863-21 159-24 996-29 842
Sum Avløpsverket-−486---
Renovasjon
260Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR-1 9053 2674 6636 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning-2 4104 3086 2808 278
262Kalkulerte finanskostnader-117−63−255−440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester-1 0231 8252 5032 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning--3 572-8 005-11 480-14 605
265Bruk av bundet fond--1 883-1 332-1 711-1 390
Sum renovasjon-----
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING--48 386-32 300-10 200150
Sum endringer på sektorene--323 326-367 890-354 190-359 740
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene--277 326-251 990-143 440-134 740
BUDSJETTBALANSE-----
Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:02.