Rådmannens forslag 10.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt – investeringRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom147 644189 400283 60052 5002 80059 000
Andre salgsinntekter1 995---00
Overføringer med krav til motytelse-5 671145 140153 600140 40090 70094 400
Statlige overføringer10 15052 56038 40034 500284 30032 900
Andre overføringer3 97572 000--00
Renteinntekter og utbytte75 000---00
Sum inntekter233 093459 100475 600227 400377 800186 300
Utgifter
Lønnsutgifter29 11031 168--00
Sosiale utgifter6 6607 172--00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 139 1381 243 7891 265 7491 154 400737 100765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050---00
Overføringer143 425769-500-5002 1002 800
Renteutgifter og omkostninger36---00
Fordelte utgifter-167 674-85 462--00
Sum utgifter1 181 7471 197 4361 265 2491 153 900739 200768 700
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 72196 57195 00095 00095 00095 000
Utlån354 256357 600364 850350 000350 000350 000
Kjøp av aksjer og andeler14 70613 60015 10016 10017 10018 100
Dekning av tidligere års udekket42 37276 625--00
Avsatt til ubundne investeringsfond-101 585--00
Avsatt til bundne investeringsfond36 26036 000--00
Avsatt til likviditetsreserve----00
Sum finansieringstransaksjoner606 316681 981474 950461 100462 100463 100
Finansieringsbehov1 554 9691 420 3171 264 5991 387 600823 5001 045 500
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 6231 126 2871 011 5491 058 100475 900612 000
Salg av aksjer og andeler23 285---00
Mottatte avdrag på utlån212 216140 171138 600138 600138 600138 600
Overført fra driftsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Bruk av tidligere års udisponert----00
Bruk av disposisjonsfond33 766---00
Bruk av bundne driftsfond----00
Bruk av ubundne investeringsfond-47 35010 05090000
Bruk av bundne investeringsfond48 03736 000--00
Bruk av likviditetsreserve----00
Sum finansiering1 478 3441 420 3171 264 5991 387 600823 5001 045 500
Udekket/udisponert-76 625-----
Tabell 10.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:17.