Rådmannens forslag 10.3 Netto driftsrammer

10.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art

Netto driftsrammer per kostrafunksjonBudsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
2 0152 0142014-2015
100 Politisk styring52 95844 45819,1 %
110 Kontroll og revisjon5 3005 2001,9 %
120 Administrasjon331 335347 583-4,7 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen22 67521 4755,6 %
130 Administrasjonslokaler50 70445 99210,3 %
170 Årets premieavvik-125 066-179 378-30,3 %
171 Amortisering av tidligere års premieavvik70 17945 67253,7 %
172 Pensjon270 904322 628-16,0 %
173 Premiefond-26 017-14 92274,4 %
180 Diverse fellesutgifter357 031155 862129,1 %
190 Interne serviceenheter-48-100,0 %
201 Førskole883 658907 925-2,7 %
202 Grunnskole1 093 0191 169 869-6,6 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn139 563134 4133,8 %
213 Voksenopplæring35 97334 1735,3 %
215 Skolefritidstilbud8 84219 242-54,1 %
221 Førskolelokaler og skyss101 887101 2720,6 %
222 Skolelokaler225 782231 944-2,7 %
223 Skoleskyss6 5956 595-
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 22731 927-5,3 %
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste68 44268 892-0,7 %
233 Annet forebyggende helsearbeid29 82231 272-4,6 %
234 Akt.- og service for eldre og personer med funknedsett.88 24586 2452,3 %
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering156 629160 079-2,2 %
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid85 87566 32529,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer66 22771 777-7,7 %
244 Barneverntjeneste60 54262 392-3,0 %
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 55417 554-
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 238172 2384,6 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon787 818821 218-4,1 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende826 959833 224-0,8 %
255 Medfinansiering somatiske tjenester-2 006107 394-101,9 %
256 Akutthjelp helse-og omsorgtjenesten---
261 Institusjonslokaler85 03378 1088,9 %
265 Kommunalt disponerte boliger-104 118-91 26814,1 %
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78215 232-3,0 %
275 Introduksjonsordningen34 36629 86615,1 %
276 Kvalifiseringsordningen40 77840 778-
281 Økonomisk sosialhjelp116 516116 516-
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 27814 91015,9 %
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 0082 85840,2 %
301 Plansaksbehandling61 08863 188-3,3 %
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering-1 063-100,0 %
303 Kart og oppmåling8 0137 5136,7 %
304 Bygge-og delesaksbeh,, ansvaresrett og utslippstillatelser111--
305 Eierseksjonering575575-
320 Kommunal næringsvirksomhet-10 006-10 006-
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet-6 999-824749,4 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling792792-
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 780-
332 Kommunale veier88 36192 461-4,4 %
335 Rekreasjon i tettsted52 48457 882-9,3 %
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 63023 78412,0 %
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 66277 148-0,6 %
340 Produksjon av vann-1 464--
345 Distribusjon av vann1 464--
350 Avløpsrensing-9 720--
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39-9 195-100,4 %
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.---
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush. avfall---
360 Naturforvaltning og friluftsliv18 30717 5074,6 %
365 Kulturminnevern497497-
370 Bibliotek51 37649 2264,4 %
375 Museer19 45519 455-
377 Kunstformidling58 13356 2873,3 %
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg45 66852 993-13,8 %
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg107 35299 5627,8 %
383 Musikk- og kulturskoler29 08831 888-8,8 %
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg70 44558 61120,2 %
386 Kommunale kulturbygg19 87219 872-
390 Den norske kirke79 27476 8343,2 %
392 Andre religiøse formål12 00010 30016,5 %
800 Skatt på inntekt og formue-5 121 900-5 281 900-3,0 %
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-1 610 023-1 474 7919,2 %
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-84 424-84 424-
860 Motpost avskrivninger-447 440-439 6931,8 %
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)247 573271 129-8,7 %
880 Interne finansieringstransaksjoner104 40072 89843,2 %
Nettosum alle funksjoner---
Tabell 10.10 Netto driftsrammer per Kostra art
Last ned tabelldata (Excel)

10.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer per virksomhetBudsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Rådmann stab og støttefunksjon2 0152 0142014-2015
Rådmann
10 Lønn20 08120 081-
11 Forbruk220220-
12 Drift346346-
14 Overføringer1 9631 963-
Sum utgifter22 61022 610-
17 Refusjoner-13 363-13 363-
Sum inntekter-13 363-13 363-
Nettosum Rådmann9 2479 247-
Økonomi
10 Lønn25 09228 092-10,7 %
11 Forbruk4 5434 543-
12 Drift2 7752 775-
14 Overføringer321321-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4747-
Sum utgifter32 77835 778-8,4 %
16 Salgsinntekter-21-21-
17 Refusjoner-370-370-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-47-47-
Sum inntekter-438-438-
Nettosum Økonomi32 34035 340-8,5 %
SK-Regnskap
10 Lønn34 07035 070-2,9 %
11 Forbruk3 9453 945-
12 Drift1 6931 693-
13 Kjøp av tjenester2020-
14 Overføringer412412-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner119119-
Sum utgifter40 25941 259-2,4 %
16 Salgsinntekter-5 146-4 8755,6 %
17 Refusjoner-4 120-3 41620,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-119-119-
Sum inntekter-9 385-8 41011,6 %
Nettosum SK-Regnskap30 87432 849-6,0 %
IT
10 Lønn21 08221 082-
11 Forbruk16 00916 009-
12 Drift37 58837 588-
14 Overføringer9 7579 757-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner6 5396 539-
Sum utgifter90 97590 975-
16 Salgsinntekter-9 236-7 93616,4 %
17 Refusjoner-10 372-10 372-
18 Overføringer-204-204-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-6 539-6 539-
Sum inntekter-26 351-25 0515,2 %
Nettosum IT64 62465 924-2,0 %
Kemner
10 Lønn18 68318 683-
11 Forbruk3 0873 087-
12 Drift382382-
14 Overføringer792792-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1111-
Sum utgifter22 95522 955-
16 Salgsinntekter-2 510-2 01024,9 %
17 Refusjoner-2 544-1 51967,5 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-11-11-
Sum inntekter-5 065-3 54043,1 %
Nettosum Kemner17 89019 415-7,9 %
Personal og organisasjon
10 Lønn91 28694 850-3,8 %
11 Forbruk23 58527 565-14,4 %
12 Drift10 30911 109-7,2 %
13 Kjøp av tjenester6 0906 090-
14 Overføringer3 4023 402-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner193193-
Sum utgifter134 865143 209-5,8 %
16 Salgsinntekter-6 854-6 3547,9 %
17 Refusjoner-12 120-12 120-
18 Overføringer-180-180-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-193-193-
Sum inntekter-19 347-18 8472,7 %
Nettosum Personal og organisasjon115 518124 362-7,1 %
Funksjon 190 - Personal og organisasjon
10 Lønn-6-100,0 %
Sum utgifter-6-100,0 %
Nettosum Personal og organisasjon-6-100,0 %
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn5 2715 371-1,9 %
11 Forbruk663663-
12 Drift2 0381 23864,6 %
14 Overføringer168168-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5151-
Sum utgifter8 1917 4919,3 %
16 Salgsinntekter-130-130-
17 Refusjoner-188-188-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-51-51-
Sum inntekter-369-369-
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 8227 1229,8 %
Næring
10 Lønn2 0821 83213,7 %
11 Forbruk75455436,1 %
12 Drift861861-
13 Kjøp av tjenester7070-
14 Overføringer1212-
Sum utgifter3 7793 32913,5 %
16 Salgsinntekter−70−70-
17 Refusjoner−12−12-
Sum inntekter−82−82-
Nettosum Næring3 6973 24713,9 %
Støtte til næringsutvikling
12 Drift1 9861 986-
14 Overføringer37070428,6 %
Sum utgifter2 3562 05614,6 %
17 Refusjoner−70−70-
Sum inntekter−70−70-
Nettosum Støtte til næringsutvikling2 2861 98615,1 %
Kommuneadvokat
10 Lønn4 5664 4662,2 %
11 Forbruk2 0912 091-
12 Drift40420498,0 %
14 Overføringer7878-
Sum utgifter7 1396 8394,4 %
16 Salgsinntekter−40−40-
17 Refusjoner−78−78-
Sum inntekter−118−118-
Nettosum Kommuneadvokat7 0216 7214,5 %
Politisk sekretariat
10 Lønn8 4978 697−2,3 %
11 Forbruk2 2392 239-
12 Drift285285-
14 Overføringer110110-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner326326-
Sum utgifter11 45711 657−1,7 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−326−326-
Sum inntekter−326−326-
Nettosum Politisk sekretariat11 13111 331−1,8 %
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner302 450317 550−4,8 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Oppvekst og levekår2 0152 0142014-2015
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn59 45561 505−3,3 %
11 Forbruk6 0694 56932,8 %
12 Drift1 6101 610-
13 Kjøp av tjenester255255-
14 Overføringer1 0731 323−18,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 8092 809-
Sum utgifter71 27172 071−1,1 %
16 Salgsinntekter−698−698-
17 Refusjoner-1 668-1 668-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 809-2 809-
Sum inntekter-5 175-5 175-
Nettosum Stab Oppvekst og levekår66 09666 896−1,2 %
Barnehage
10 Lønn671 891684 791−1,9 %
11 Forbruk116 023116 023-
13 Kjøp av tjenester416 866416 3330,1 %
14 Overføringer5 7565 756-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 6962 696-
Sum utgifter1 213 2321 225 599−1,0 %
16 Salgsinntekter-133 129-120 12910,8 %
17 Refusjoner-52 416-52 416-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 696-2 696-
Sum inntekter-188 241-175 2417,4 %
Nettosum Barnehage1 024 9911 050 358−2,4 %
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn59 87353 47312,0 %
11 Forbruk3 1093 109-
14 Overføringer551551-
Sum utgifter63 53357 13311,2 %
17 Refusjoner-2 523-2 523-
Sum inntekter-2 523-2 523-
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud61 01054 61011,7 %
Grunnskole
10 Lønn1 142 9831 209 483−5,5 %
11 Forbruk272 072280 747−3,1 %
12 Drift4 5044 504-
13 Kjøp av tjenester36 60635 9062,0 %
14 Overføringer20 84620 7960,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner12 12512 125-
Sum utgifter1 489 1361 563 561−4,8 %
16 Salgsinntekter-125 284-114 8849,1 %
17 Refusjoner-96 010-96 010-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-12 125-12 125-
Sum inntekter-233 419-223 0194,7 %
Nettosum Grunnskole1 255 7171 340 542−6,3 %
Johannes læringssenter
10 Lønn135 432133 9321,1 %
11 Forbruk22 49217 69227,1 %
12 Drift3 0903 090-
14 Overføringer5 9875 987-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 8411 841-
Sum utgifter168 842162 5423,9 %
16 Salgsinntekter-8 864-8 864-
17 Refusjoner-51 511-51 511-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 841-1 841-
Sum inntekter-62 216-62 216-
Nettosum Johannes læringssenter106 626100 3266,3 %
Stavanger kulturskole
10 Lønn38 52340 873−5,8 %
11 Forbruk4 7674 767-
12 Drift809809-
13 Kjøp av tjenester1 5141 514-
14 Overføringer636636-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner8181-
Sum utgifter46 33048 680−4,8 %
16 Salgsinntekter-12 826-12 3763,6 %
17 Refusjoner-1 213-1 213-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−81−81-
Sum inntekter-14 120-13 6703,3 %
Nettosum Stavanger kulturskole32 21035 010−8,0 %
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn33 23435 784−7,1 %
11 Forbruk4 2374 237-
12 Drift301301-
13 Kjøp av tjenester200200-
14 Overføringer515515-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner180180-
Sum utgifter38 66741 217−6,2 %
17 Refusjoner-1 564-1 564-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−180−180-
Sum inntekter-1 744-1 744-
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste36 92339 473−6,5 %
Ungdom og fritid
10 Lønn47 59349 793−4,4 %
11 Forbruk21 80421 804-
12 Drift2 9092 909-
13 Kjøp av tjenester241241-
14 Overføringer12 77613 276−3,8 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner260260-
Sum utgifter85 58388 283−3,1 %
16 Salgsinntekter-4 542-4 542-
17 Refusjoner-12 819-12 819-
18 Overføringer−60−60-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−260−260-
Sum inntekter-17 681-17 681-
Nettosum Ungdom og fritid67 90270 602−3,8 %
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn49 08050 930−3,6 %
11 Forbruk9 6169 616-
12 Drift292292-
13 Kjøp av tjenester2 1462 146-
14 Overføringer4 0164 016-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208-
Sum utgifter65 35867 208−2,8 %
17 Refusjoner-2 952-2 952-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−208-
Sum inntekter-3 160-3 160-
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten62 19864 048−2,9 %
Helse- og sosialkontor
10 Lønn71 08674 686−4,8 %
11 Forbruk26 41626 416-
12 Drift1 386 1501 407 525−1,5 %
13 Kjøp av tjenester80 22280 222-
14 Overføringer19 52517 52511,4 %
Sum utgifter1 583 3991 606 374−1,4 %
17 Refusjoner-44 560-44 560-
Sum inntekter-44 560-44 560-
Nettosum Helse- og sosialkontor1 538 8391 561 814−1,5 %
NAV
10 Lønn69 19969 399−0,3 %
11 Forbruk5 5095 509-
12 Drift360360-
13 Kjøp av tjenester4 7954 795-
14 Overføringer149 695128 69516,3 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 2301 230-
Sum utgifter230 788209 9889,9 %
17 Refusjoner-11 698-11 698-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 361-1 361-
Sum inntekter-13 059-13 059-
Nettosum NAV217 729196 92910,6 %
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn35 16537 728−6,8 %
11 Forbruk6 1026 102-
12 Drift365365-
13 Kjøp av tjenester20 79720 797-
14 Overføringer1 5301 530-
Sum utgifter63 95966 522−3,9 %
16 Salgsinntekter−49−49-
17 Refusjoner-9 184-9 367−2,0 %
Sum inntekter-9 233-9 416−1,9 %
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten54 72657 106−4,2 %
Barnevernstjenesten
10 Lønn128 687126 5371,7 %
11 Forbruk28 80128 801-
12 Drift14 55214 552-
13 Kjøp av tjenester44 53340 33310,4 %
14 Overføringer7 3467 346-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner111111-
Sum utgifter224 030217 6802,9 %
16 Salgsinntekter−10−10-
17 Refusjoner-22 691-22 691-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−111−111-
Sum inntekter-22 812-22 812-
Nettosum Barnevernstjenesten201 218194 8683,3 %
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn1 5641 564-
11 Forbruk2 0001 000100,0 %
12 Drift2 0002 000-
14 Overføringer7 2507 750−6,5 %
Sum utgifter12 81412 3144,1 %
17 Refusjoner−500−500-
Sum inntekter−500−500-
Nettosum Helsehuset i Stavanger12 31411 8144,2 %
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn694 173688 5100,8 %
11 Forbruk38 05936 2595,0 %
12 Drift24 95221 35216,9 %
13 Kjøp av tjenester4 6434 6130,7 %
14 Overføringer14 08214 082-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner230230-
Sum utgifter776 139765 0461,5 %
16 Salgsinntekter-8 496-8 496-
17 Refusjoner-616 741-612 9580,6 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−230−230-
Sum inntekter-625 467-621 6840,6 %
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp150 672143 3625,1 %
Alders- og sykehjem
10 Lønn442 744473 294−6,5 %
11 Forbruk133 400136 700−2,4 %
12 Drift3 0003 000-
13 Kjøp av tjenester421 563416 5131,2 %
14 Overføringer17 90717 907-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 5472 547-
Sum utgifter1 021 1611 049 961−2,7 %
16 Salgsinntekter-161 688-161 688-
17 Refusjoner-779 690-787 740−1,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 547-2 547-
Sum inntekter-943 925-951 975−0,9 %
Nettosum Alders- og sykehjem77 23697 986−21,2 %
Stavanger legevakt
10 Lønn45 69545 895−0,4 %
11 Forbruk8 3568 356-
12 Drift1 4171 417-
13 Kjøp av tjenester382382-
14 Overføringer5 5215 521-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2222-
Sum utgifter61 39361 593−0,3 %
16 Salgsinntekter-10 564-10 564-
17 Refusjoner-18 249-15 34918,9 %
18 Overføringer-2 533-2 533-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−22−22-
Sum inntekter-31 368-28 46810,2 %
Nettosum Stavanger legevakt30 02533 125−9,4 %
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn35 90540 205−10,7 %
11 Forbruk5 0895 089-
12 Drift1 1571 157-
13 Kjøp av tjenester662662-
14 Overføringer529529-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7979-
Sum utgifter43 42147 721−9,0 %
16 Salgsinntekter−984−984-
17 Refusjoner-2 081-2 081-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−79−79-
Sum inntekter-3 144-3 144-
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen40 27744 577−9,7 %
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn8 3258 775−5,1 %
11 Forbruk3 8073 807-
12 Drift488488-
13 Kjøp av tjenester1 3751 375-
14 Overføringer810810-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner161161-
Sum utgifter14 96615 416−2,9 %
16 Salgsinntekter−48−48-
17 Refusjoner-2 938-2 938-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−161−161-
Sum inntekter-3 147-3 147-
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen11 81912 269−3,7 %
Flyktningseksjonen
10 Lønn7 2527 252-
11 Forbruk1 4501 450-
12 Drift1010-
14 Overføringer491491-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner5252-
Sum utgifter9 2559 255-
16 Salgsinntekter−414−414-
17 Refusjoner−280−280-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−52−52-
Sum inntekter−746−746-
Nettosum Flyktningseksjonen8 5098 509-
EMbo
10 Lønn44 65044 850−0,5 %
11 Forbruk8 0248 024-
12 Drift1 1701 170-
13 Kjøp av tjenester1010-
Sum utgifter53 85454 054−0,4 %
17 Refusjoner-44 254-44 254-
Sum inntekter-44 254-44 254-
Nettosum EMbo9 6009 800−2,0 %
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn138 897131 4725,7 %
11 Forbruk19 66719 667-
12 Drift1 3491 349-
13 Kjøp av tjenester270270-
14 Overføringer2 8872 887-
Sum utgifter163 070155 6454,8 %
16 Salgsinntekter−956−956-
17 Refusjoner-52 701-60 201−12,5 %
Sum inntekter-53 657-61 157−12,3 %
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen109 41394 48815,8 %
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn4 1774 177-
11 Forbruk1 6401 640-
12 Drift871871-
13 Kjøp av tjenester8686-
14 Overføringer609609-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner186186-
Sum utgifter7 5697 569-
16 Salgsinntekter-5 435-5 435-
17 Refusjoner−636−636-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−186−186-
Sum inntekter-6 257-6 257-
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 3121 312-
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn10 85110 5512,8 %
11 Forbruk2 7012 701-
12 Drift120120-
14 Overføringer7070-
Sum utgifter13 74213 4422,2 %
17 Refusjoner-2 550-2 550-
Sum inntekter-2 550-2 550-
Nettosum Krisesenteret i Stavanger11 19210 8922,8 %
Sentrale midler levekår
10 Lønn7 2007 200-
11 Forbruk2 2082 708−18,5 %
12 Drift3 9563 956-
13 Kjøp av tjenester17 79917 799-
14 Overføringer27 758153 258−81,9 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7992 799-
Sum utgifter61 720187 720−67,1 %
16 Salgsinntekter-2 125-2 125-
17 Refusjoner-109 367-105 3673,8 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 799-2 799-
Sum inntekter-114 291-110 2913,6 %
Nettosum Sentrale midler levekår-52 57177 429−167,9 %
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn5 5195 769−4,3 %
11 Forbruk3232-
13 Kjøp av tjenester61 26060 2601,7 %
Sum utgifter66 81166 0611,1 %
17 Refusjoner-4 990-4 990-
Sum inntekter-4 990-4 990-
Nettosum Sentrale midler legetjeneste61 82161 0711,2 %
Nettosum Oppvekst og levekår5 197 8045 439 216−4,4 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Bymiljø og utbygging2 0152 0142014-2015
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn3 8743 974−2,5 %
11 Forbruk571571-
12 Drift245245-
14 Overføringer127127-
Sum utgifter4 8174 917−2,0 %
17 Refusjoner−127−127-
Sum inntekter−127−127-
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging4 6904 790−2,1 %
Miljø
10 Lønn2 5232 623−3,8 %
11 Forbruk2 2261 72629,0 %
12 Drift1 9002 300−17,4 %
14 Overføringer970970-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner208208-
Sum utgifter7 8277 827-
17 Refusjoner-1 570-1 570-
18 Overføringer-1 500-1 500-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−208-
Sum inntekter-3 278-3 278-
Nettosum Miljø4 5494 549-
Utbygging
10 Lønn3 8283 928−2,6 %
11 Forbruk3131-
12 Drift210210-
14 Overføringer860108 500,0
Sum utgifter4 9294 17918,0 %
16 Salgsinntekter-7 800--
17 Refusjoner−10−10-
Sum inntekter-7 810−1078 000,0
Nettosum Utbygging-2 8814 169−169,1 %
Stavanger Eiendom
10 Lønn18 67619 626−4,8 %
11 Forbruk78 78878 888−0,1 %
12 Drift43 36343 513−0,3 %
13 Kjøp av tjenester55 01255 012-
14 Overføringer11 83011 830-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 33552 335-
Sum utgifter260 004261 204−0,5 %
16 Salgsinntekter-254 826-247 9262,8 %
17 Refusjoner-23 624-23 624-
18 Overføringer-1 000--
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-269 146-269 146-
Sum inntekter-548 596-540 6961,5 %
Nettosum Stavanger Eiendom-288 592-279 4923,3 %
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
10 Lønn11 86611 866-
11 Forbruk12 91212 912-
12 Drift65 00365 003-
13 Kjøp av tjenester101 613101 613-
14 Overføringer10 92210 922-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner216 811216 811-
Sum utgifter419 127419 127-
16 Salgsinntekter-406 486-406 486-
17 Refusjoner-12 641-12 641-
Sum inntekter-419 127-419 127-
Nettosum Stavanger Eiendom---
Park og vei
10 Lønn15 02816 378−8,2 %
11 Forbruk20 32521 525−5,6 %
12 Drift36 68638 946−5,8 %
13 Kjøp av tjenester72 76376 603−5,0 %
14 Overføringer12 51012 660−1,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 47133 471-
Sum utgifter190 783199 583−4,4 %
16 Salgsinntekter-8 735-7 73512,9 %
17 Refusjoner-8 475-8 517−0,5 %
18 Overføringer-2 600-2 600-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-33 471-33 471-
Sum inntekter-53 281-52 3231,8 %
Nettosum Park og vei137 502147 260−6,6 %
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn16 41016 410-
11 Forbruk202202-
12 Drift108108-
14 Overføringer5555-
Sum utgifter16 77516 775-
16 Salgsinntekter-16 528-16 528-
17 Refusjoner−247−20520,5 %
Sum inntekter-16 775-16 7330,3 %
Nettosum Park og vei-42−100,0 %
Idrett
10 Lønn4 1194 269−3,5 %
11 Forbruk66 23755 63719,1 %
12 Drift2 8172 817-
13 Kjøp av tjenester32 75835 458−7,6 %
14 Overføringer25 64327 943−8,2 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 9827 982-
Sum utgifter139 556134 1064,1 %
16 Salgsinntekter-14 568-13 21810,2 %
17 Refusjoner-2 451-2 451-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-7 982-7 982-
Sum inntekter-25 001-23 6515,7 %
Nettosum Idrett114 555110 4553,7 %
Vannverket
10 Lønn16 71516 3652,1 %
11 Forbruk8 9856 07847,8 %
12 Drift8 4008 400-
13 Kjøp av tjenester43 53040 2648,1 %
14 Overføringer300300-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner31 66328 79010,0 %
Sum utgifter109 593100 1979,4 %
16 Salgsinntekter-99 330-94 6005,0 %
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-10 263-5 59783,4 %
Sum inntekter-109 593-100 1979,4 %
Nettosum Vannverket---
Avløpsverket
10 Lønn17 03516 6852,1 %
11 Forbruk11 7527 62554,1 %
12 Drift10 35110 351-
13 Kjøp av tjenester81 83278 6894 %
14 Overføringer850850-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner64 40259 6458 %
Sum utgifter186 222173 8457,1 %
16 Salgsinntekter-195 841-182 9787 %
17 Refusjoner−62−62-
Sum inntekter-195 903-183 0407 %
Nettosum Avløpsverket-9 681-9 1955,3 %
Renovasjon
10 Lønn5 6515 651-
11 Forbruk13 81412 7918 %
12 Drift10 29810 298-
13 Kjøp av tjenester104 850100 5354,3 %
14 Overføringer490490-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 8154 6982,5 %
Sum utgifter139 918134 4634,1 %
16 Salgsinntekter-132 957-129 3852,8 %
17 Refusjoner-3 828-3 828-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 993-1 110169,6 %
Sum inntekter-139 778-134 3234,1 %
Nettosum Renovasjon140140-
Nettosum Bymiljø og utbygging-39 718-17 282129,8 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Kultur og byutvikling2 0152 0142014-2015
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn4 8514 851-
11 Forbruk14 92314 923-
12 Drift2 0672 067-
14 Overføringer1 0751 075-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner402402-
Sum utgifter23 31823 318-
16 Salgsinntekter-2 921-2 921-
17 Refusjoner-2 075-2 075-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−402−402-
Sum inntekter-5 398-5 398-
Nettosum Stab Kultur og byutvikling17 92017 920-
Byggesaksavdelingen
10 Lønn16 06916 069-
11 Forbruk6 9786 978-
14 Overføringer8383-
Sum utgifter23 13023 130-
16 Salgsinntekter-20 647-20 647-
17 Refusjoner−83−83-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-2 400-2 400-
Sum inntekter-23 130-23 130-
Nettosum Byggesaksavdelingen---
Planavdelinger
10 Lønn42 99342 993-
11 Forbruk1 7001 20041,7 %
12 Drift-1 0701 030−203,9 %
14 Overføringer808808-
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 1001 100-
Sum utgifter45 53147 131−3,4 %
16 Salgsinntekter-15 426-15 426-
17 Refusjoner−883−883-
18 Overføringer−500−500-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner-1 100-1 100-
Sum inntekter-17 909-17 909-
Nettosum Planavdelinger27 62229 222−5,5 %
Kulturavdelingen
10 Lønn3 9324 532−13,2 %
11 Forbruk371371-
12 Drift8181-
14 Overføringer144 364140 7342,6 %
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner787787-
Sum utgifter149 535146 5052,1 %
17 Refusjoner−290−290-
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−787−787-
Sum inntekter-1 077-1 077-
Nettosum Kulturavdelingen148 458145 4282,1 %
Nettosum Kultur og byutvikling194 000192 5700,7 %
Budsj.forslagVedtatt budsj.% Endr
Felles inntekter og utgifter2 0152 0142014-2015
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter410410-
Nettosum410410-
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter-6 100-6 100-
Nettosum-6 100-6 100-
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter51 31148 8115,1 %
Nettosum51 31148 8115,1 %
800010 REVISJON
Sum utgifter5 3005 2001,9 %
Nettosum5 3005 2001,9 %
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter12 30310 75314,4 %
Sum inntekter−25−25-
Nettosum12 27810 72814,5 %
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter21 36022 847−6,5 %
Sum inntekter-2 200-7 870−72,1 %
Nettosum19 16014 97727,9 %
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter15 89115 891-
Nettosum15 89115 891-
800017 VALG
Sum utgifter6 000--
Nettosum6 000--
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter38 83543 098−9,9 %
Sum inntekter-1 353-1 353-
Nettosum37 48241 745−10,2 %
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter222 800209 8906,2 %
Nettosum222 800209 8906,2 %
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter-2 900-2 900-
Nettosum-2 900-2 900-
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter12 00010 30016,5 %
Nettosum12 00010 30016,5 %
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter-15 100-15 100-
Nettosum-15 100-15 100-
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter800800-
Nettosum800800-
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter79 97076 5204,5 %
Nettosum79 97076 5204,5 %
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter497 319279 83977,7 %
Nettosum497 319279 83977,7 %
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter-4 986 900-5 147 900−3,1 %
Nettosum-4 986 900-5 147 900−3,1 %
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter26 00026 000-
Sum inntekter-161 000-160 0000,6 %
Nettosum-135 000-134 0000,8 %
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter-1 606 300-1 470 9919,2 %
Nettosum-1 606 300-1 470 9919,2 %
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter-34 950-35 200−0,7 %
Nettosum-34 950-35 200−0,7 %
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter-84 400-85 800−1,6 %
Nettosum-84 400-85 800−1,6 %
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter304 460267 68913,7 %
Sum inntekter-481 367-454 9605,8 %
Nettosum-176 907-187 271−5,5 %
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter325 900365 199−10,8 %
Nettosum325 900365 199−10,8 %
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter104 40072 89843,2 %
Nettosum104 40072 89843,2 %
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter3 000--
Nettosum3 000--
Nettosum Felles inntekter og utgifter-5 654 536-5 932 054−4,7 %
Nettosum Stavanger kommune---
Tabell 10.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:32.