Rådmannens forslag 12.2 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret foreslås opprettholdt på samme nivå som i 2014.

Fra 2013 til 2014 var det en økning i renovasjonsgebyret på 1%. Driftskostnadene for renovasjonen i 2015 forventes å øke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2015 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Beregning av gebyrgrunnlag 20152015201620172018
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 972 0003 772 0003 570 0003 375 000
Renter restkapital842 000862 000872 000882 000
Sum kapitalkostnader4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS54 500 00055 862 00057 258 00058 690 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS50 260 00052 158 30054 130 30056 128 100
Hovedpost 0 (lønn)5 762 0005 924 5006 092 5006 265 900
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)23 452 00024 092 00024 602 00023 987 000
Internkjøp990 000990 000990 000990 000
Kapitalkostnad4 814 0004 634 0004 442 0004 257 000
Gebyrgrunnlag139 778 000143 660 800147 514 800150 318 000
Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (DG: forhold mellom inntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2015: kr 136 785

DG: (136 785 x 100) / 139 778 = 97,9%

12.2.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2015 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskludert merverdiavgift, kronebeløp per husholdning):  

Gebyrstruktur20142015
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l9001 0111 9119001 0111 911
Standard120-l9001 3242 2249001 3242 224
Dobbel240-l9002 0942 9949002 0942 994
Storhusholdning660-l9005 1486 0489005 1486 048
Nedgravd container5 m39001 3002 2009001 3002 200
Tabell 12.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse foreslår rådmannen følgende:

  • Satsene for renovasjonsgebyr opprettholdes på samme nivå som i 2014.
  • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Alle beløp eksklusive merverdiavgift tabell 12.5:

Pkt. Gebyrdel 80-l beholder 120-l beholder 240-l beholder 660-l beholder
A Fast gebyrdel 900 900 900 900
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 011 1 324 2 094 5 148
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere i henhold til punkt B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som hjemmekomposterer i henhold til § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 700.
E Dobbel tømmefrekvens Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100 per oppmøte i «mellomukene»
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier og lignende som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen per tømming per beholder er for plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G Tømming av nedgravde containere Kr 400 per tømming, uansett avfallsfraksjon. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 200. Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris på henholdsvis kr 1 950, kr 3 680 og kr 8 150, avhengig av bedriftens størrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prises lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 175 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
J Kjøp av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt per beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
L Låsbare spann Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 12.5 Alle beløp eksklusive merverdiavgift

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 15:54.