Rådmannens forslag 2.1.4 Driftsrammetabell

NrDriftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltakOpprinnelig budsjett 2014 2015201620172018
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−5 147 900−4 986 900−5 053 000−5 126 100−5 201 900
ENDREndring skatteinngang14 000−14 900
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 576 191−2 561 000−2 607 900−2 638 000−2 668 400
3Inntektsutjevning1 105 200954 700967 400981 300995 900
ENDRØkt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter)−16 900−16 900−16 900−16 900
Sum frie inntekter−6 618 891−6 596 100−6 725 300−6 799 700−6 891 300
Sentrale inntekter
4Eiendomsskatt (netto)−134 000−135 000−148 000−162 800−162 800
ENDRØkning i eiendomsskatt−90 000−90 000−90 000−90 000
5Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere−85 000−83 600−83 600−83 600−83 600
6Kompensasjonsordninger fra Husbanken−35 200−34 950−33 900−32 000−32 000
Sum sentrale inntekter−254 200−343 550−355 500−368 400−368 400
Finans
7Lyse Energi AS, utbytte-175 000 -179 000 -190 000 −201 000−212 000
8SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-2 000 -2 000 -2 000 −2 000−2 000
9Renovasjonen IKS, utbytte-500 -1 000 -1 000 −1 000−1 000
10Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor-93 132 -100 879 -103 800 −106 665−109 478
11Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån-43 000 -39 300 -40 200 -40 800 -41 300
ENDRForus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån-7 500 -7 500 -7 500 -7 500
12Renteinntekter bank og finansforvaltning-39 850 -33 450 -40 200 -41 950 -43 700
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån166 211 178 722 192 307 196 772 205 835
ENDREndring rentekostnader-1 419 -1 764 -3 167 -4 851
14Avdragsutgifter (investeringslån)365 199 325 900 347 800 345 000 352 000
ENDREndring avdragsutgifter-2 201 -2 524 -4 140 -5 871
Sum finans177 928 137 873 151 119 133 550 130 135
Overføring til investering
15Egenfinansiering av investeringer72 898 104 400 190 000 209 000 294 900
ENDREndring egenfinansiering av investeringer15 020 10 688 48 507 51 922
Sum overføring til investering72 898 119 420 200 688 257 507 346 822
Sentrale utgifter
16Helårseffekt lønnsoppgjør 2014105 000 211 350 211 850 211 850 211 850
17Lønnsoppgjør 2015- 95 000 95 000 95 000 95 000
ENDRReduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
18Pensjon174 000 190 000 195 000 195 000 195 000
19Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
20Folkevalgte47 000 49 500 49 500 49 500 49 500
ENDRReduksjon av posten til folkevalgte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
21Hovedtillitsvalgte9 200 10 750 10 750 10 750 10 750
22Kirkelig fellesråd76 400 79 550 79 550 79 550 79 550
23Tilskudd livssynssamfunn10 300 12 000 12 000 12 000 12 000
24Revisjon og kontrollutvalg5 200 5 300 5 300 5 300 5 300
25Felleskostnader63 242 66 400 66 400 66 400 66 400
26Valg- 6 000 - 6 000 -
Sum sentrale utgifter497 542731 050730 550736 550730 550
Sum netto utgifter748 368 988 343 1 082 357 1 127 607 1 207 507
Tilskudd regionale prosjekter
27Brannvesenet Sør-Rogaland IKS106 140 109 250 112 500 115 850 119 300
28Greater Stavanger7 775 7 850 7 850 7 850 7 850
29Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)32 900 45 200 45 950 46 550 47 050
30Sørmarka flerbrukshall IKS15 000 13 300 13 300 12 700 11 900
31Multihallen og Storhallen IKS12 575 11 200 11 100 10 950 10 800
32Ryfast, planleggingsutgifter35 000 35 000 20 000 - -
33Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte500 1 000 - - -
Sum tilskudd regionale prosjekter209 890 222 800 210 700 193 900 196 900
Beregnet netto driftsramme til disposisjon-5 914 833 -5 728 507 -5 787 743 -5 846 593 -5 855 293
Disponibelt utover 2014-nivå- 186 326 127 090 68 240 59 540
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34Lervig sykehjem- 3 000 65 000 65 000
35Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser- 4 300 5 200 5 200
36Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser- 22 800 22 800 22 800
37Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- 11 000 11 000 11 000
38Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser3 600 12 500 13 200 13 200
39Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser11 200 11 200 11 200 11 200
40Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 500 7 000
41Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter2 000 2 000 2 000 2 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår16 800 66 800 133 900 137 400
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold100 100 100 100
43Hundvåg gravlund, arealutvidelse200 200 200 200
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål300 300 300 300
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44Framkommelighet4008001 2001 600
45Trafikksikkerhet og miljø300 600 900 1 200
46Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg200 400 600 800
47Nye anlegg600 1 200 1 800 2 400
48Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS200 400 600 800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 700 3 400 5 100 6 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
49Kvernevik svømmehall700 4 250 4 250 4 250
50Hundvåg svømmehall2 850 4 250 4 250 4 250
51Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter400 400 400 400
52Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 600
53Nye Gamlingen- - 1 500 1 500
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett3 950 8 900 10 400 11 000
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg20 300 31 100 52 250 59 550
55Energiutgifter til nye bygg2 950 5 400 8 800 9 950
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom23 250 36 500 61 050 69 500
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 000 115 900 210 750 225 000
SENTRALE OMRÅDER
Felles tiltak sentrale områder
56Innovasjons- og utviklingsmidler2 500 2 500 2 500 2 500
57Eksterne husleiekontrakter3 800 3 850 3 900 3 900
58Reduksjon i pris og forbruk av energi-3 400 -3 400 -3 400 -3 400
59Gjenopptakelse av oppreisningsordninger3 000 3 000 3 000 3 000
60ENØK-innsparinger-2 000 -4 000 -4 000 -6 000
61Gevinster ved bruk av IKT-løsninger-2 000 -4 000 -4 000 -4 000
62Rammeavtaler, økonomiske effekt-4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Sum felles tiltak sentrale områder-2 600 -6 550 -6 500 -8 500
Personal og organisasjon
63Implementering av arbeidsgiverstrategi1 800 2 400 2 400 2 400
ENDRReduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse) -1 000
64Digital arkivdanning-2 000 -2 000 -2 000 -2 000
65Prosjekt eSak3 000 3 000 3 000 3 000
66Offentlige PhD500 500 500 500
67Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv-500 -500 -500 -500
68Bemanningsreduksjon-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
69Lærlingeordningen, verdiskapning-3 000 -4 000 -4 000 -4 000
70Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv-2 500 -3 000 -3 000 -3 000
71Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.-3 250 -4 500 -4 500 -4 500
72Effektiviseringskrav-1 900 -1 900 -1 900 -1 900
ENDRRedusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum personal og organisasjon-13 050 -14 200 -14 200 -14 200
Kommunikasjon
73Digital innbyggerdialog og sosiale medier500 500 500 500
74Klarspråk - tilrettelagt informasjon300 300 300 300
ENDRKlarspråk - tilrettelagt informasjon utgår -300 -300 -300 -300
75Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum kommunikasjon400400400400
Økonomi
76Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap-3 800 -3 800 -3 800 -3 800
77SK-regnskap, intern omorganisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
78Effektiviseringskrav-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Sum økonomi-7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kommuneadvokaten
79Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester300 300 300 300
Sum kommuneadvokaten300 300 300 300
Næring
80Justert driftsramme inkludert BID-ordning750 500 500 500
ENDRInnovasjonsmidler 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum næring1 750 1 500 1 500 1 500
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum politisk sekreteriat-200 -200 -200 -200
SUM SENTRALE OMRÅDER-21 200 -26 550 -26 500 -28 500
OPPVEKST OG LEVEKÅR
82Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice1 500 1 500 1 500 1 500
83SLT, reduksjon-500 -500 -500 -500
ENDRIkke reduksjon, SLT500 500 500 500
84Effektiviseringskrav-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
Sum stab-300 -300 -300 -300
Budsjettekniske endringer
85Medfinansiering samhandlingsreform-109 400 -109 400 -109 400 -109 400
Sum budsjettekniske endringer-109 400 -109 400 -109 400 -109 400
Felles tiltak levekår
86Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
87Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon-3 900 -3 900 -3 900 -3 900
88Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert -6 700 -6 700 -6 700 -6 700
89Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon-700 -700 -700 -700
ENDRTilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000
90Prosjekt "Ville veier", avsluttes-250 -250 -250 -250
Sum felles tiltak levekår-14 550 -14 550 -14 550 -14 550
Barnehage
91Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav6 000 6 000 6 000 6 000
92Kompetanseheving500 1 500 2 500 2 500
93Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode- 5 000 -2 000 -6 000
94Økt foreldrebetaling, endring i satser-13 000 -13 000 -13 000 -13 000
95Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"-4 000 -6 900 -6 900 -6 900
96Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling-3 000 -5 400 -5 400 -5 400
ENDRBarnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes3 000 3 000 3 000 3 000
97Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon-10 000 -15 000 -15 000 -15 000
ENDRBarnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon 2 000 2 000 2 000 2 000
98Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon-100 -100 -100 -100
99Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv-1 100 -2 800 -2 800 -2 800
100Effektiviseringskrav-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum barnehage-22 900 -28 900 -34 900 -38 900
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"4 000 6 900 6 900 6 900
102Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 20143 000 100 100 100
103Psykisk helsestilling, avvikling-350 -750 -750 -750
104Effektiviseringskrav-250 -250 -250 -250
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud6 400 6 000 6 000 6 000
Skole og SFO
105Elevtallsvekst grunnskole3 600 3 600 3 600 3 600
106Lenden skole, avslutte leieforhold-850 -1 500 -1 500 -1 500
107Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
108Skoleplasser for elever fra Åmøy700 700 700 700
109Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger 300 300 - -
110Skolefritidsordningen, øke prisene-10 400 -15 100 -15 100 -15 100
ENDRSFO Redusert økning i foreldrebetaling 5 500 10 500 10 500 10 500
111Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
112Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger-1 200 -1 200 -1 200 -1 200
113Rammereduksjon - skole-47 100 -67 100 -67 100 -67 100
ENDRØkt ramme skole42 750 42 750 42 750 42 750
114Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning-3 800 -3 800 -3 800 -3 800
ENDROpprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig 2 000 2 000 2 000 2 000
115Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud-3 000 -3 000 -3 000 -3 000
ENDRDelvis opprettholde kurs, kompentanseutvikling, reisestipend2 000 2 000 2 000 2 000
116«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet-600 -1 400 -1 400 -1 400
117Driftsstyreordningen, reduksjon-300 -300 -300 -300
118Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd-250 -250 -250 -250
ENDROpprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg 250 250 250 250
119Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme -9 250 -10 750 -10 750 -10 750
120Brukerundersøkelser, reduksjon-200 -200 -200 -200
121Lenden, rammereduksjon -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
ENDRPPT/Lenden, ikke redusert ramme 3 000 3 000 3 000 3 000
122Effektiviseringskrav-5 500 -5 500 -5 500 -5 500
Sum skole og sfo-29 350 -52 000 -52 300 -52 300
Johannes læringssenter
123Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 304 800 6 100 6 100 6 100
124Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå4 500 4 500 4 500 4 500
125Johannes læringssenter, rammereduksjon-2 500 -2 500 -2 500 -2 500
126Effektiviseringskrav-500 -500 -500 -500
Sum Johannes læringssenter6 300 7 600 7 600 7 600
Kulturskolen
127Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
128Kontingentøkning-450 -450 -450 -450
129Kulturskolen, rammereduksjon-350 -350 -350 -350
130Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Kulturskolen-2 800 -2 800 -2 800 -2 800
PPT
131PPT, rammereduksjon-2 400 -2 400 -2 400 -2 400
132Effektiviseringskrav-150 -150 -150 -150
Sum PPT-2 550 -2 550 -2 550 -2 550
Ungdom og fritid
133Ungdomsundersøkelsen- 500 - -
134Uteseksjonen, redusert drift-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
ENDRUteseksjonen, ikke redusert drift 1 000 1 000 1 000 1 000
135Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
136Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå-500 -500 -500 -500
137Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Ungdom og fritid-1 700 -1 200 -1 700 -1 700
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138Legetjeneste, reduksjon-500 -500 -500 -500
139HERO, avvikling-1 100 -1 100 -1 100 -1 100
140Effektiviseringskrav-250 -250 -250 -250
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste-1 850 -1 850 -1 850 -1 850
Barnevern
141Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum4 000 4 000 4 000 4 000
142Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon4 200 4 200 4 200 4 200
143Rammereduksjon barnevern (stab)-1 500 -1 500 -1 500 -1 500
144Effektiviseringskrav-350 -350 -350 -350
Sum barnevern6 350 6 350 6 350 6 350
Embo
145Redusert bemanning-200 -200 -200 -200
Sum Embo-200 -200 -200 -200
Helse- og sosialkontor
146Omfattende pleiebehov3 000 3 000 3 000 3 000
147TAFU, prosjektmidler utgår -550 -550 -550 -550
148Redusert bemanning og effektiviseringskrav-3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Sum helse- og sosialkontor-600 -600 -600 -600
NAV-kontorene
149Sosialhjelp20 000 20 000 20 000 20 000
150Redusere bemanningen- -1 400 -1 400 -1 400
151Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum NAV-kontorene19 800 18 400 18 400 18 400
Hjemmebaserte tjenester
152Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT2 750 4 250 4 250 4 250
153Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester250 750 750 750
154Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester-10 000 -10 000 -10 000 -10 000
155St Svithun bofellesskap, avvikling- -4 200 -4 200 -4 200
156HERO, avvikling-300 -300 -300 -300
157Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering-1 400 -1 400 -1 400 -1 400
158Effektiviseringskrav-3 200 -3 200 -3 200 -3 200
Sum hjemmebaserte tjenester-11 900 -14 100 -14 100 -14 100
Alders- og sykehjem
159Husleieavtale, private ideelle sykehjem300 600 600 600
160Alders Hvile, driftsavtale1 500 1 500 1 500 1 500
161Boganes sykehjem, prisjustering3 200 3 350 3 350 3 350
162Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken50 50 50 50
163Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling-1 800 -2 700 -2 700 -2 700
ENDRIkke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i 20171 800 2 700
164Mosheim sykehjem, avvikling -13 000 -26 000 -26 000 -26 000
ENDRUtsette avvikling av Mosheim sykehjem til 201713 000 26 000
165Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser-1 500 -1 500 -1 500 -1 500
166Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014-4 500 -4 500 -4 500 -4 500
167Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling- - -6 000 -6 000
168Vålandstunet sykehjem, avvikling-10 000 -21 000 -21 000 -21 000
ENDRUtsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til 201710 000 21 000
169Effektiviseringskrav-3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Sum alders- og sykehjem-4 000 -3 550 -59 250 -59 250
Rehabiliteringsseksjonen
170Redusere ressurser i botiltak-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
171LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon-3 100 -3 100 -3 100 -3 100
172Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Rehabiliteringsseksjonen-4 300 -4 300 -4 300 -4 300
Dagsenter og avlastningsseksjonen
173PU-brukere dagsenter, 15 plasser3 500 3 500 3 500 3 500
174Ressurskrevende brukere avlastning3 000 3 000 3 000 3 000
175Avvikle ferieturer for funksjonshemmede-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
176Redusere antall plasser i avlastningsboligene-4 500 -7 500 -7 500 -7 500
ENDROpprettholde antall plasser i avlastningsboligene 4 500 7 500 7 500 7 500
177Effektiviseringskrav-600 -600 -600 -600
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen4 900 4 900 4 900 4 900
Krisesenteret
178Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene300 300 300 300
Sum Krisesenteret300 300 300 300
Fysio- og ergoterapitjenesten
179Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten-1 400 -1 400 -1 400 -1 400
180Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum fysio- og ergoterapitjenesten-1 600 -1 600 -1 600 -1 600
Arbeidstreningsseksjonen
181Redusere aktiviteten-450 -450 -450 -450
Sum arbeidstreningsseksjonen-450 -450 -450 -450
Helsehuset i Stavanger
182Stavanger lokalmedisinske senter-500 -500 -500 -500
183Leve HELE LIVET 1 000 2 000 3 000 3 000
Sum Helsehuset i Stavanger500 1 500 2 500 2 500
Stavanger legevakt
184Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret-500 -500 -500 -500
185Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt-2 400 -2 400 -2 400 -2 400
186Effektiviseringskrav-200 -200 -200 -200
Sum Stavanger legevakt-3 100 -3 100 -3 100 -3 100
Samfunnsmedisin
187Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning 1 000 2 000 3 000 3 000
188Sykehjemslegevakt, reduksjon-250 -250 -250 -250
189Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon-250 -250 -250 -250
Sum samfunnsmedisin500 1 500 2 500 2 500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR-166 500 -194 900 -255 400 -259 400
KULTUR OG BYUTVIKLING
Kultur
190Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- - 50 150
191MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd-500 -950 -950 -950
192Ny driftsavtale med Tou Scene600 600 600 600
193Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert2 150 2 150 2 150 2 150
194Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd860 860 860 860
195Sølvberget KF, økt tilskudd1 650 1 650 1 450 1 450
196Redusere tilskudd til kulturformål-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
197Effektiviseringskrav-600 -150 -150 -150
Sum kultur3 160 3 160 3 010 3 110
Byggesak
198Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 7 500 10 000 -
Sum byggesak- 7 500 10 000 -
Geodata
199Eiendomsskatt, omtaksering500 - - -
Sum Geodata500 - - -
Planavdelinger
200Effektiviseringskrav-2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Sum planavdelinger-2 100 -2 100 -2 100 -2 100
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING1 560 8 560 10 910 1 010
BYMILJØ OG UTBYGGING
Felles tiltak bymiljø og utbygging
201Effektiviseringskrav stab BMU-100 -100 -100 -100
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging-100 -100 -100 -100
Miljø
202Forurenset Sjøbunn500 500 500 500
203Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"-400 -400 -400 -400
204Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum miljø- - - -
Utbygging og juridisk
205Lysefjorden utvikling Urban sjøfront850 850 850 850
206Leieinntekter, utbyggingsavdelingen-7 800 -7 500 -7 500 -7 500
207Effektiviseringskrav-100 -100 -100 -100
Sum utbygging og juridisk -7 050 -6 750 -6 750 -6 750
Park og vei
208Biologisk mangfold250 500 750 1 000
209Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse100 200 300 400
210Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg250 250 250 250
211Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet350 450 600 750
212Uteservering, økt avgift -500 -500 -500 -500
213Småbåthavner, økte leieinntekter -500 -500 -500 -500
214Rammereduksjon park og vei-400 -400 -400 -400
215Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon-2 050 -2 050 -2 050 -2 050
216Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon-1 800 -1 800 -1 800 -1 800
217Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon-4 250 -4 250 -4 250 -4 250
ENDRVedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon700 700 700 700
218Sommerblomster, julebelysning, reduksjon-350 -350 -350 -350
219Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon-1 200 -700 -1 200 -700
220Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling-450 -450 -450 -450
221Effektiviseringskrav-950 -950 -950 -950
Sum park og vei-10 800 -9 850 -9 850 -8 850
Idrett
222Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller8 300 10 800 10 800 10 800
223Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 20171 050 - 1 050 -
224Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, -1 200 -1 500 -1 500 -1 500
225Billettpriser i svømmehallene, økning-500 -1 000 -1 500 -2 000
226Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016- - -2 500 -2 500
227Leieinntekter, OTD-700 - -700 -
228Gamlingen, stenges fom september 2015-750 -750 -750 -750
229Redusert forbruk på andre driftsutgifter-1 650 -1 650 -1 650 -1 650
230Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon-1 950 -1 950 -1 950 -1 950
231Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement-700 -700 -700 -700
232Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon-350 -350 -350 -350
ENDRDrift av idrettsrådet170 170 170 170
233Anleggstilskudd, reduksjon-350 -350 -350 -350
ENDRAnleggstilskudd, redusert reduksjon 230 230 230 230
234Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon-900 -900 -900 -900
ENDRIkke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag 900 900 900 900
235Effektiviseringskrav-150 -150 -150 -150
ENDRIntegrering i idretten200 200 200 200
Sum idrett1 650 3 000 350 -500
Stavanger eiendom
236Forsikring bygg1 200 1 400 1 600 1 800
237Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning-1 900 -5 500 -5 950 -5 950
238Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem4 500 - - -
239Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie-5 000 -5 000 -5 000 -5 000
240Tilskudd til presteboliger-1 000 -1 000 -1 000 -1 000
241Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon-23 950 -3 050 21 950 31 950
242Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter-1 300 -1 300 -1 300 -1 300
243Teknisk drift Forus, generell reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
244Effektiviseringskrav-950 -950 -950 -950
Sum Stavanger eiendom-29 400 -16 400 8 350 18 550
Vannverket
245Fastledd, IVAR1 222 3 460 8 696 15 547
246Mengdevariabelt ledd, IVAR2 044 3 962 10 192 18 109
247Bemanningsøkning iht. hovedplan350 700 1 050 1 400
248Driftsutgifter/generell prisstigning2 907 3 582 4 271 4 973
249Avskrivninger950 2 013 2 913 3 813
250Renter restkapital1 923 2 484 2 926 3 344
251Bruk/avsetning til selvkostfond-4 666 -2 403 5 597 5 597
252Gebyrer/gebyrøkning-4 730 -13 798 -35 645 -52 783
Sum Vannverket- - - -
Avløpsverket
253Fastledd, IVAR1 403 3 841 4 562 5 731
254Mengdevariabelt ledd, IVAR1 740 5 510 5 800 6 670
255Bemanningsøkning iht. hovedplan350 700 1 050 1 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning4 127 4 874 5 635 6 412
257Avskrivninger1 665 3 110 4 448 5 786
258Renter restkapital3 092 3 124 3 501 3 843
259Gebyrer/gebyrøkning-12 863 -21 159 -24 996 -29 842
Sum Avløpsverket-486 - - -
Renovasjon
260Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR1 905 3 267 4 663 6 095
261Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning2 410 4 308 6 280 8 278
262Kalkulerte finanskostnader117 -63 -255 -440
263Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester1 023 1 825 2 503 2 062
264Gebyrer/generell gebyrøkning-3 572 -8 005 -11 480 -14 605
265Bruk av bundet fond-1 883 -1 332 -1 711 -1 390
Sum renovasjon- - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING-46 186 -30 100 -8 000 2 350
Sum endringer på sektorene-232 326 -242 990 -278 990 -284 540
Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene-186 326 -127 090 -68 240 -59 540
BUDSJETTBALANSE- - - -
Tabell 2.4 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.