Rådmannens forslag 2.1.1 Befolkningsutvikling

• God_tilretteleggingByutviklingen og kommunens tjenestetilbud preges av at befolkningen øker, blir eldre og får en mer flerkulturell sammensetning. Håndtering av befolkningsutviklingen er også hovedtema i den kommunale planstrategien og kommuneplanarbeidet.

Befolkningsframskrivinger behandles årlig av bystyret og legges til grunn for arbeidet med kommunens inntektsprognoser og planleggingen av samfunnsutvikling og det kommunale tjenestetilbudet.

Flyttestrømmene følger tilgang på arbeidsplasser og boliger. Endringer i befolkningssammensetningen har betydning for boligetterspørsel, transportbehov, kommunale inntekter og tjenester.

Utfordringene og mulighetene som følger av befolkningsutviklingen berører hele regionen, og krever samarbeid og felles oppgaveløsning på tvers av tjenesteområdene i kommunen og mellom kommunene i regionen. Arbeid med interkommunal kommunedelplan for Forus er startet og vil fortsette i planperioden. Bypakke Nord-Jæren er et annet eksempel på interkommunalt samarbeid.

Ved formannskapets behandling av befolkningsframskrivinger 2. oktober 2014 ble tre alternativer drøftet, henholdsvis framskrivning basert på et boligmål (1250 boliger per år), sysselsettingsutviklingen og SSB sin framskrivning.

Alternativene for framtidig folkevekst er vist i figur 2.1

Figur 2.1 Alternativer for framtidig folkevekst
Figur 2.1 Alternativer for framtidig folkevekst

Formannskapet vedtok at framskriving av folkemengden for 2014–2030, skal ta utgangspunkt i sysselsettingsutviklingen slik den er forutsatt i rapport skrevet for Greater Stavanger av Samfunnsøkonomisk analyse: Boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen.

Tabell 2.1a og 2.1b viser befolkningsframskriving for planperioden 2015–2018:

Alder201420152016201720182019
0–510 45110 44210 53810 61110 79611 038
6–1515 60515 71015 81016 09116 31716 511
16–6690 69291 88193 25494 60595 86396 948
67–799 4449 92810 35910 78911 31811 676
80–893 5933 5853 5393 5373 5553 608
90+969934937937904899
Sum130 754132 481134 438136 570138 752140 679
Tabell 2.1a Befolkningsframskriving for planperioden 2015-2018: Folkemengde per 1. januar
Last ned tabelldata (Excel)
Alder20142015201620172018
0–5-0,1 %0,9 %0,7 %1,7 %2,2 %
6–150,7 %0,6 %1,8 %1,4 %1,2 %
16–661,3 %1,5 %1,4 %1,3 %1,1 %
67–795,1 %4,3 %4,1 %4,9 %3,2 %
80–89-0,2 %-1,3 %-0,1 %0,5 %1,5 %
90+-3,6 %0,3 %-0,1 %-3,6 %-0,5 %
Sum1,3 %1,5 %1,6 %1,6 %1,4 %
Tabell 2.1b Befolkningsframskriving for planperioden 2015-2018: Folkevekst
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger hadde stort innenlandsk flyttetap også i 2013. Det var i stor grad barnefamilier som flyttet ut. Innvandringen var samtidig høy slik at nettoinnflyttingen var betydelig.

Fruktbarheten i Stavanger var noe lavere enn landsnivået i 2012 og 2013. Andel 0-åringer i disse to årene er den laveste som er registrert i Stavanger. Det er for tidlig å si om utviklingen i disse årene var starten på en periode med lav fruktbarhet. Denne usikkerheten er spesielt utfordrende for barnehageplanleggingen og tilpasning av barnehagekapasiteten til bydeler/nærområdene. Fruktbarheten forutsettes imidlertid å øke. Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst. Aldersgruppa 67–79 år øker mest.

En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 år og innbyggere over 67 år. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager. Utbyggingsbehovet, særlig for å imøtekomme tjenestebehovet til eldre mennesker, men også for skoler og barnehager forsterkes i de påfølgende 4-årsperiodene. Forebygging vil bli enda mer viktig, slik at aldersgruppen med de yngste eldre kan klare seg uten behov for kommunale tjenester.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 13:05.