Rådmannens forslag 2.3.2 Mål og strategier

Høyt utbyggingsnivå for boliger og raskere befolkningsvekst skal forenes med målet om 0-vekst i biltrafikk og andre mål om å ivareta miljøet.

Samordnet areal- og transportplanlegging og styrket innsats i byomformingsområder er avgjørende i denne sammenhengen. De viktigste arealressursene utløses ved byomforming. Vellykket byomforming er tidkrevende og forutsetter høy kompetanse og kapasitet. Skal kommunen lykkes i å nå de overordnede målene for transportsektoren, vil styrking av Stavanger sentrum med arbeidsplasser, handel og boliger være en vesentlig faktor. Kommunedelplan for sentrum som kommer på høring i 2014, vil legge til rette for dette.

Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Flere skal kunne gå eller ta i bruk sykkelen til hverdagstransport – elever til skolen og voksne til sin arbeidsplass. Barnehageplassene skal i størst mulig grad være i nærmiljøet.

Det skal gjennomføres tunge investeringer i transportinfrastruktur finansiert gjennom Bypakke Nord Jæren, blant annet bussvei 2020. Arealstrategien i kommuneplanen bygger opp om dette.

Stavanger kommune skal bidra til å redusere CO2-utslippene og gjennomføre klimavennlig utbygging i henhold til ordføreravtalen og målene i Framtidens byer (FB), som er vedtatt i kommunedelplan for klima og miljø i 2010. FB avsluttes som prosjekt ved utgangen av 2014. Igangsatte prosjekter i FB videreføres, og søkes finansiert innenfor eksisterende budsjettrammer.

Stavanger kommune vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveger. I denne perioden skal kommunen sørge for gjennomføring av planer for friområder, blant annet turstien langs Gauselvågen og offentlige parkområder i Urban Sjøfront.

I tillegg skal kommunen sørge for teknisk infrastruktur. De store boligutbyggingene i perioden vil særlig skje innenfor Urban Sjøfront og Tastarustå, der det foreløpig ikke er planlagt egne kollektivfelt/- eller traséer. Her skal kommunen bidra til å få satt i gang bygging av gang- og sykkelveier. Deretter starter utbyggingen i Jåttå Nord, Hundvåg og Madla Revheim.

Kommunen skal gjennomføre systematisk og strategisk kjøp og salg av tomter for utbygging, for å dekke arealbehovet til bolig-, nærings-, idretts- og kulturpolitiske formål. Videre skal det gjennomføres energieffektivisering. Fornybar energi skal tas i bruk i samsvar med en samordnet strategi for regionen.

Særlig aktuelle planer

 • Kommuneplan 2010-2025, under revisjon
 • Kommunedelplan for klima og miljø 2010–2025
 • Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029
 • Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015
 • Handlingsplan for reduksjon av støy
 • Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2010–2013, revideres 2014
 • Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022
 • Handlingsprogram for Framtidens byer (FB) 2012–2014
 • Utbyggingsplanen 2011-2015
 • Friområdeprosjektet
 • Reguleringsplaner for bussvei 2020 langs rv 509 og fv 44
 • Reguleringsplan for sykkelstamveien (to planer)
 • Reguleringsplan for transportkorridor vest
 • Reguleringsplan for E39 Smiene Harestad
 • Strategi for energi- og varmeløsninger for Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og bybåndet sør
 • Kommunedelplan for Stavanger sentrum planforslag på høring 2014

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:06.