Rådmannens forslag 2.4.1 Vedlikeholdsetterslepet

• VerdibevaringVedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder ble vedtatt av bystyret i september 2013. Strategien bygger på en omfattende registrering og analyse av den tekniske tilstanden til kommunens bygningsmasse og uteområder i tilknytning til skoler, barnehager og sykehjem. Ut i fra registreringen og analysene er det estimert et samlet etterslep for bygg, og dette er korrigert for bygg der det allerede er satt i gang tiltak for å komme opp på brukbar eller bra standard. Videre er det redegjort for de økonomiske ressurser som kreves for å stoppe og redusere forfallet.

Kategorisering av standard for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (FDV) tar utgangspunkt i Holte-modellen. Holte-modellen har tre satser[1] for løpende FDV.

Nåværende FDV-budsjett er på 89 % av Holte-modellen lav sats. Dette betyr at forfallet på den kommunale bygningsmassen øker hvert år.

 

  • 1 Lav sats som kun innebærer forefallende vedlikehold, og gradvis vil redusere standarden på de kommunale byggene. Middels sats som medfører verdibevarende vedlikehold, og høy sats som gir mulighet for utvikling av byggene basert på standardheving og forskriftskrav.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 13:24.