Rådmannens forslag 2.4.2 Mål og strategier

Kommunens langsiktige mål er, i henhold til den vedtatte vedlikeholdsstrategien, å bringe bygningsmassen opp til god teknisk standard. Strategier for å nå målet er:

  • Foreta en overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus. Vedlikehold må gjennomføres på et verdibevarende nivå.
  • Etablere krav ved nybygg og nye uteområder som bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet mest mulig
  • Vurdere avhending eller rivning av de dårligste byggene
  • Dokumentasjon av tilstand og nøye oppfølging av byggene og aktuelle uteområder gjennom vedlikeholdsbefaringer, -rapportering og en komplett tilstandsvurdering hvert fjerde år
  • Øke kapasitet og kompetanse for å ivareta det økte ambisjonsnivå

Gjennomføringstempo og finansiering besluttes i handlings- og økonomiplanene.

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 14:32.